Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 10.01.2019 06:45:50

ZO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

Disciplinárne previnenia

Vítejte na stránce mosrzcnt.wbl.sk v sekci Disciplinárne previnenia

 

DISCIPLINÁRNY PORIADOK

 Slovenského rybárskeho zväzu - platný od 1. januára 2008 Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva a športového rybolovu. Súčasťou tejto výchovy je aj výchova k dobrovoľnému a disciplinovanému plneniu zväzových úloh a členských povinností, tak aby disciplinovanosť členov bola celkom prirodzená a uvedomelá.

 

 Disciplinárny poriadok, a jeho vysvetlenie.

1. Disciplinárne previnenie pri love rýb Ak člen Slovenského rybárskeho zväzu neoprávnene zasiahne do výkonu rybárskeho práva , tým že loví ryby bez povolenia alebo zakázaným spôsobom, poruší pri love rýb úmyselne alebo vedome rybárske predpisy alebo zásady riadneho výkonu rybárskeho práva alebo ustanovenia rybárskeho poriadku SRZ alebo ustanovenia miestneho rybárskeho poriadku dopustí sa disciplinárneho previnenia.

Disciplinárneho previnenia sa môže dopustiť len člen Slovenského rybárskeho zväzu. 2.

Prečin pytliactva

Trestného činu pytliactva sa podľa § 310 Trestného zákona v platnom znení dopustí osoba / aj člen SRZ/, ktorá neoprávnene zasiahne do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva, alebo na seba prevedie ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené.

Neoprávneným zásahom do výkonu rybárskeho práva je lov rýb bez povolenia na rybolov a bez rybárskeho lístka. Lov rýb v dobe ochrany sa posudzuje ako porušenie ustanovení §§ 11 –12 zákona o rybárstve .

Lov rýb zakázaným spôsobom sa posudzuje najmä ako porušenie zákazu lovu rýb spôsobmi uvedenými v §§ 13 – 17 zákona o rybárstve.

 

 3. Priestupok.

 Priestupku sa podľa § 41 zákona o rybárstve dopustí ten kto nestrpí vstup na pobrežné pozemky v nevyhnutnej miere, nestrpí na pobrežnom pozemku označenie rybárskeho revíru a kto pri povodniach zabraňuje návratu rýb do vodného toku.

 

POSUDZOVANIE DISCIPLINÁRNYCH PREVINENÍ A UKLADANIE DISCIPLINÁRNYCH OPATRENÍ ZA PORUŚOVANIE PREDPISOV A ZÁSAD VÝKONU RYBÁRSKEHO PRÁVA

 

Účelom tejto prílohy je najmä zjednotenie disciplinárnej praxe, zlepšenie stavu a úrovne dodržiavania rybárskych predpisov, disciplíny a etiky pri výkone rybolovu vo zväzových rybárskych revíroch, ochrana rybárstva pred porušovateľmi zásad riadneho výkonu rybárskeho práva, zabraňovanie im v ďalšom porušovaní rybárskych predpisov a tým výchovne pôsobenie na ostatných členov nášho zväzu. V prípadoch zisteného a preukázaného porušenia rybárskych predpisov pri výkone rybárskeho práva, t.j. zákona , vyhlášky, rybárskeho poriadku SRZ alebo miestneho rybárskeho poriadku členmi SRZ, disciplinárne orgány za zistené previnenia podľa § 8 Stanov SRZ a Disciplinárneho poriadku SRZ môžu uložiť v disciplinárnom konaní za taxatívne vymenované previnenia (v tejto prílohe) len to z disciplinárnych opatrení , ktoré je uvedené pri príslušnom druhu previnenia.

 

Sadzobník" postihov

 

 Uvedené disciplinárne opatrenia sú pre disciplinárne komisie záväzné!!!!

Za ostatné druhy previnení, ktoré nie sú nižšie uvedené, môžu disciplinárne komisie uložiť aj iný druh disciplinárneho opatrenia.

 

 Prečiny pytliactva podľa § 310 Trestného zákona Spôsoby lovu uvedené pod bodmi 1 až 35 sa považujú za trestný čin pytliactva

 

 I. Neoprávnený zásah do výkonu rybárskeho práva 1.

 

   1.  Lov rýb bez platného povolenia na rybolov, a lov rýb bez platného rybárskeho lístka

     · a) návrh na trvalé vylúčenie

     · b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov II. Lov rýb v čase ich ochrany

 

  II. Lov rýb v čase ich ochrany

 

2.lov rýb v čase individuálnej ochrany

     · a) návrh na trvalé vylúčenie

     · b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov

 

3. Lov rýb mimo ustanoveného denného času lovu rýb, privlastnenie si rýb nedosahujúcich najmenšiu lovnú mieru a nad ustanovený počet, začatie lovu bez zapísania dátumu a miesta lovu a ukončenie lovu bez zapísania počtu a hmotnosti ulovených rýb

· a) peňažná pokuta 33,19 až 165,97 Eur

· b)nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov

 

 III. Zakázané spôsoby lovu (pre všetky vody)

 

4. Používanie výbušných, otravných, alebo omamných látok na lov rýb, používanie elektrického prúdu na lov rýb

· a) návrh na trvalé vylúčenie

 

5. Používanie harpún, bodcov a udíc bez prútov na lov rýb, strieľanie rýb, lovenie rýb pod ľadom, podsekávanie udicou, lov rýb na šnúry, do ôk a do rúk

· a) návrh na trvalé vylúčenie

· b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov

 

6. Lov rýb v noci za pomoci svetla, zbieranie ikier, používanie lapadiel, čereňov s plochou väčšou ako 1 m2, vrší, košov

· a) návrh na trvalé vylúčenie

· b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov

· c) peňažná pokuta 33,19-331,94 Eur

 

7. Lov rýb v rybovode a vo vyznačenom úseku nad ním a pod ním, používanie akéhokoľvek stáleho zariadenia alebo siete na lov rýb, zabrańovanie ťahu rýb proti vode, miestach kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, lov rýb zhromaždených v čase neresu a na zimoviskách

· a) návrh na trvalé vylúčenie

· b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov

· c) peňažná pokuta 33,19-331,94 Eur

 

8. Lov rýb vypustením, odrezaním alebo odčerpaním vody

· a) návrh na trvalé vylúčenie

· b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov

· c) peňažná pokuta 33,19-331,94 Eur

 

9.Lov rýb pri vodohospodárskych stavbách v tabuľou vyznačenej vzdialenosti od telesa hrádze alebo hate, od objektov vodných elektrární, čerpacích staníc, od technických zariadení, odvodňovacích a závlahových kanálov a plavebných komôr, lov rýb z plavidiel a plávajúcich technických zariadení v plavebných komorách, z cestných a železničných mostov, z lávok pre peších, v biokoridoroch

· a) peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

 

10. Lov rýb na zaplavených pozemkoch pri povodniach, zabraňovanie rybám vrátiť sa do rybárskeho revíru

· a)dočasné vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov

· b) peňažná pokuta 33,19-331,94 Eur

 

IV. Zakázané spôsoby lovu v pstruhových vodách

 

11. Lov rýb viac ako jednou udicou

· a)peňažná pokuta pokuta 33,19-165,97 Eur

· b)nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

12. Použitie živej nástrahovej rybky pri love

· a) peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b)nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

13. Použitie inej ako umelej mušky v počte väčšom ako 3 pri love,

· a) peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

14. Použitie viac ako jedného háčika pri love na mŕtvu rybku

· a) peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

15. Lov na plávanú a položenú,

· a) peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

16. Použitie viac ako jednej nástrahy pri love,

· a) peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

17. Použitie červov a hmyzu vo všetkých vývojových štádiách ako nástrah pri love

· a) peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

18. Lov viac ako tri dni v týždni

· a) peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

V. Zakázané spôsoby lovu v lipňových vodách

 

19. Lov viac ako jednou udicou

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b)nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

20. Použitie živej rybky ako nástrahy

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov >

 

21. Použitie iných ako umelých mušiek v počte väčšom ako tri a použitie iného ako muškárskeho náradia pri love

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

22. Lov na mŕtvu rybku alebo na prívlač od 1.júna do 31.októbra

· a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk33,19-165,97 Eur

· c) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

23. Použitie iných ako nástrah rastlinného pôvodu pri love na plávanú

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

24. Lov rýb na položenú

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

25. Požitie hmyzu vo všetkých vývojových štádiách, červov všetkých druhov, ryže, arhone, krúpov a všetkých napodobenín ikier ako nástrah pri love

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

26. Lov viac ako päť dní v týždni

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

VI. Zakázané spôsoby lovu v kaprových vodách

 

27. Lov na viac ako dve udice

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

28. Lov na viac ako dva nadväzce na jednej udici opatrené jednoduchým háčikom, lov na viac ako jeden nadväzec opatrený dvojháčikom alebo trojháčikom a lov na viac ako tri mušky pri love s muškárskou udicou

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

29. Lov na rybku prinesenú z iného revíru

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

30. Lov na rybku alebo prívlač od 1.februára do 15.júna

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

31. Použitie viac ako jednej udice s viac ako jednou návnadou pri love na prívlač

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

32.Lov v čase od 22.00 do 04.00 hodiny bez osvetlenia

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

VII. Zakázané spôsoby lovu pri love hlavátky

 

33. Použitie živej rybky ako nástrahy pri love

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

34. Lov hlavátky inak než prívlačou na umelé nástrahy, mŕtvu rybku alebo muškárením

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

35. Ponechanie si viac ako jednej ulovenej hlavátky v jednom kalendárnom roku

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

VIII. Porušovanie zásad riadneho výkonu rybárskeho práva

 

36. Lov ostatných vodných organizmov v čase ochrany

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

37. Lov rýb na plávanú a položenú v rozpore s § 17 ods. 4 vyhlášky (neprítomnosť loviaceho na lovnom mieste)

· peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

 

38. Nedodržanie spôsobu zaobchádzania s rybami a ostatnými vodnými organizmami ulovenými v čase ochrany, alebo poranenými rybami

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

39. Porušenie zásad ochrany prírody znečistením brehov a okolia, prípadne iné zásahy do prírodného prostredia

· a) peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) verejné pokarhanie na členskej schôdzi

 

40. Pri výkone kontroly rybolovu, použitie násilia, vyhrážanie sa usmrtením, vyhrážanie sa ublížením na zdraví, spôsobením škody veľkého rozsahu členovi rybárskej stráže, hrubé urazenie alebo ohovorenie člena rybárskej stráže

· a) návrh na trvalé vylúčenie

· b) vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov

 

 41. Neumožnenie rybárskej stráži vykonať kontrolu úlovku i v osobných veciach a osobných dopravných prostriedkoch

· a) návrh na trvalé vylúčenie

· b) vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov

 

42. Neuposlúchnutie výzvy, pokynu, príkazu a požiadavky člena rybárskej stráže, odmietnutie strpieť výkon oprávnenia člena rybárskej stráže

· návrh na trvalé vylúčenie

· b) vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov

 

43. Zavážanie a zanášanie návnad a nástrah a lov rýb z malých plavidiel na rybárskych revíroch s rozlohou menšou ako 10 ha a na tečúcich vodách, na ktorých nie je takýto lov povolený

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

44. Použitie sonaru počas lovu rýb

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

45. Nesplnenie si povinnosti sprevádzajúcej osoby podľa § 14 odst. 6 a 7 vyhlášky

· a)odňatie povolenia na príslušný rok

· b)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

 

46. Privlastnenie si rýb nad povolený počet a hmotnosť

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

47. Vyhradzovanie si miesta k lovu rýb

· a) peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

48. Nevyhovujúce prechovávanie rýb v živom stave

· a) peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

49. Nevyhovujúce prechovávanie usmrtenej ryby, u ktorej nie je možné zistiť jej lovnú mieru.

· a)peňažná pokuta 33,19-165,97 Eur

· b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

50. Nekompletnosť povinnej výbavy - meradlo, uvoľňovač háčikov a podberák.

· a)peňažná pokuta 33,19-99,58 Eur Toto je len výber z disciplinárneho poriadku.

 

Úplné znenie si môžete pozrieť na http://www.srzrada.sk/uploads/DisciplinarnyPoriadokSRZ2007.pdfbloku zahájíte dvojklikem...

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)
TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google