Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 10.01.2019 06:45:50

ZO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

Dokumenty 2015

Správa o činnosti MO SRZ Čierna nad Tisou za rok 2015

 

 

Vážení športoví rybári, dámy a páni, vážení hostia.

 

         Tradične sa naša  členská  schôdza  koná na začiatku  mesiaca február, v očakávaní otvárania novej rybárskej sezóny. Zišli sme sa tu, aby sme zhodnotili prácu výboru a celej organizácie za rok 2015 a stanovili si úlohy na ďalšie obdobie.

         Ako je už to známe vo vedení našej miestnej organizácie došlo k určitým zmenám a to vo funkcii predsedu, kde  dňa   27.7.2015,  Bc. Tomáš FEJKO  na mimoriadnom zasadnutí  Výboru  MO  SRZ  v  Čiernej  nad  Tisou sa vzdal svojej funkcie predsedu a aj mandátu člena Výboru.

         Dňa 17.08.2015 na zasadnutí Výboru MO SRZ v Čiernej nad Tisou bol z členov výboru,  Výborom zvolený ako predseda  Bc. Peter PITÓCKY.

          Výbor   MO SRZ v Čiernej nad Tisou, nakoľko má pozostávať z 9 členov, po zvolení Výborom MO sa  ďalším členom výboru  stal František ÁRVAI.

         Ďalšou zmenou vo vedení Výboru MO SRZ Čierna nad Tisou došlo výmenou podpredsedu p. Karola Šantu, ktorého vo funkcii podpredsedu nahradil p. Štefan Roman, ktorý je zároveň aj kultúrnym referentom.  Karol ŠANTA naďalej zostal členom Výboru vo funkcii účtovník.

         Aby som vylúčil akékoľvek špekulácie, čo sa týka p. Karola Šantu,  jeho  práca  účtovníka je na vysokej úrovni a som s ňou spokojný, ale ako on sám mi to povedal, jeho pracovné povinnosti  mu  nedovoľovali, aby sa mohol zúčastňovať na väčšine akcií, ktoré naša organizácia usporadúva a preto do funkcie podpredsedu mnou  bol určený p. Štefan Roman.

 

Takže   Výbor  MO SRZ   Č n/T  momentálne pozostáva z členov:

 

Predseda:        Bc .Peter   PITÓCKY

Podpredseda:  Štefan  ROMAN  

Tajomník, pokladník : Pavel   MATIS         

Hlavný hospodár:         Peter TOMORI             

Zástupca  hospodára :  Dalibor DRAHOMERECKÝ                

Účtovník:                       Karol ŠANTA                 

Vedúci rybárskej stráže: Zoltán BATTYÁNYI                 

Ved. referent brigádnickej činnosti:  Ladislav BABIAK                            

Referent brigádnickej činnosti : František   ÁRVAI  

 

Ďalšie zmeny vo výbore MO SRZ   Č n/T   v roku 2016 nie sú vylúčené.

         Začiatkom  roka 2015 nastala aj ďalšia zmena a to v zložení  disciplinárnej komisie, kde z komisie ako aj z MO odišiel  p. Ing. István  Hajdók a do dnešného dňa táto funkcia nie je obsadená. Momentálne  disciplinárnu komisiu tvoria p. Bartolomej Szabó a  Viktor Petöcz.  Preto Vás na tejto VČS žiadam, kto by mal záujem o členstvo v tejto komisii nech dá vedieť Výboru MO SRZ v Čiernej nad Tisou.

 

Hodnotenie a činnosť Výboru MO:

 

         Teraz mi dovoľte, aby som pristúpil k hodnoteniu činnosti našej organizácie po jednotlivých úsekoch.

         V roku 2015 výbor MO SRZ Čierna nad Tisou zasadal pravidelne 1 x mesačne a to vždy prvý pondelok v mesiaci. Na schôdzach sa prejednávali úlohy podľa plánu práce na rok 2015 schválené na VČS, ako aj aktuálne, neplánované úlohy a požiadavky našich členov týkajúce sa rôznych problémov,  ktoré bolo potrebné riešiť. Zasadnutia výboru sa zúčastňoval aj predseda kontrolnej komisie p. Jozef  BREZO.

         Členovia výboru v rámci o starostlivosť našich revírov v spolupráci s rybárskou strážou sledovali a dbali na čistotu a stav hladiny  vôd, čistotu našich brehov a hlavne dodržiavanie rybárskeho práva.

        

Disciplinárna komisia

 

         Disciplinárna komisia pracovala pod vedením Bartolomeja SZABA a člena Viktora PETÖCZA. Komisia zasadla v roku 2015 celkom   2 – krát, kde riešili 2 prípady. Na disciplinárnu komisiu boli odstúpené  2  prípady porušenia predpisov o rybárstve. Jeden prípad zaslaný našou rybárskou strážou, a jeden prípad odstúpený z inej organizácie.  Iným  organizáciám oznámenie o porušení predpisov ich členmi zaslané nebolo. Vo vlastnej kompetencii riešila 2 prípady, kde udelila pokutu v celkovej výške 150,- €.  Upozornením nebola riešená žiadna vec.  Disciplinárnym opatrením, a to dočasným vylúčením z organizácie na dobu 3 rokov,   nebol nikto riešený.

 

Zarybnenie        

 

         V minulom roku  sme zarybňovali dvakrát podľa zarybňovacieho plánu schváleného výborom MO   a to z vlastných prostriedkov na jar v mesiaci  apríl v hmotností  800 kg. kapra  K3   v hodnote   2072 ,- €, ktorú sme nasadili do rybníka Čéňa.   Druhý krát  sme zarybňovali na jeseň v mesiaci  november v hmotnosti 800 kg kapra K 2, ktorá bola zaslaná Radou Žilina. Tieto ryby boli nasadené do rieky Tisa. Veľa ľudí sa teraz pýta, prečo nasadzujeme ryby do rieky Tisa veď rieka aj tak nasadenú rybu odplaví do Maďarska.

Vážení rybári, preto lebo rieka Tisa je tiež náš rybársky revír a sme ju povinní zarybňovať.

         Po sumarizácii úlovkov, rybárskym hospodárom p. Petrom Tomorim za rok 2015, rybári našej miestnej organizácie celkovo ulovili 662 ks rýb v celkovej váhe 1145 kg v sume 5476,04,-€.  V pomere na jedného nášho rybára to vychádza v prepočte na  2,8  ks.  rýb  vo váhe   4.851 kg . A teraz nech sa každý sám nad sebou zamyslí, či správne a svedomite vypisoval záznam o úlovkoch a dochádzke k vode a či sme zapísali všetky ulovené ryby.  

 

Ceny povolení:  

 

         Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien ako i použitie finančných prostriedkov, po prerokovaní zmien na svojom zasadnutí dňa 12.9.2015, vydala pre organizačné zložky a orgány SRZ s platnosťou od 1. januára 2016  záväznú smernicu ohľadom vydávania povolení, kde došlo aj k zmenám v cene povolení.

         I napriek týmto zmenám Výbor MO SRZ Čierna nad Tisou sa rozhodol, že v roku 2016 ceny povoleniek   v  našej organizácii zvyšovať nebude. Aj týmto prístupom by sme chceli prispieť k tomu aby sa naša organizácia viac rozrástla.

 

Členská základňa:

        Je to smutné  rok  čo rok klesajú nielen hladiny našich vôd, ale zužuje sa aj naša členská základňa a to  nielen o dospelých členov ale aj o tých najmladších  rybárov. Keď ešte v roku 2002  sa naša organizácia mohla chváliť s 380 členskou základňou už v roku 2006 nás bolo iba 281 členov z čoho organizáciu tvorilo  50  detí.

 

         Našu  miestnu organizáciu v súčasnosti tvorí  236 členov z toho 5 žien, 28 dôchodcov, 19 detí a 11 členov mládeže vo veku od 15 do 18 rokov. V porovnaní s rokom 2014  je to o  20 členov menej.

         Miestna organizácia SRZ Čierna nad Tisou,  aby  udržala  aspoň aktuálny stav našej členskej základne, už v minulosti začala organizovať a sa zúčastňovať na rôznych kultúrnych podujatiach  ako je súťaž vo varení ,, halaszlé ,, , tábor mladých  rybárov,   preteky v love rýb s udicou pre dospelých,   ale aj pre deti a mládež. 

         Výbor MO v roku 2006 sa rozhodol založiť pod vedením Bc. Tomáša Fejka   Krúžok mladých rybárov, aby sme aj týmto spôsobom naviedli mládež na tento krásny koníček a do budúcna si zabezpečili nových členov v našej organizácií.  Zo strany p. Fejka to bol dobrý nápad,  ale ako je to už známe  na jeseň v roku 2015, keď sa mal otvoriť nový Krúžok mladých rybárov o tento koníček neprejavilo záujem taký počet detí, aby sa ten krúžok mohol otvoriť.

 

Preto by som teraz  rád požiadal našich dospelých rybárov, ktorí majú v rodine dieťa s rybárskym lístkom, aby dopriali deťom tú radosť a prišli s nimi do tábora mladých rybárov, kde sa deti môžu zúčastňovať rôznych športových a vedomostných aktivít a aj pretekov v love rýb s udicou. Tábor mladých rybárov sa aj tohto roku uskutoční už tradične na rybníku Čéňa v dňoch           02. a 03. 07. 2016.

 

         Preto pre nás ako členov tejto organizácie  by mala byť do budúcna spoločná úloha a výzva  ako  dosiahnuť navýšenie našej členskej základne a zabrániť migrácií rybárov medzi jednotlivými organizáciami. To môžeme dosiahnuť iba vtedy, keď budeme môcť ponúknuť naším rybárom kvalitné a čisté rybárske revíry, cenovo neprehnané rybárske lístky a každý z nás bude ohľaduplný k tým ostaným rybárom  a  v neposlednom rade budeme dodržiavať  stanovené zákony a  kultúru v rybárstve.

        

         Brigádnická činnosť  podľa stanov SRZ patrí medzi základné povinnosti našich dospelých členov. Ako som už spomenul našu súčasnú členskú základňu tvorí 236 členov po odrátaní dôchodcov, deti a žien, ktorí majú výnimku v brigádnických činnostiach to nám zostane 173 aktívnych rybárov, z ktorých sa v roku 2015 brigád zúčastnilo len  31 rybárov. Títo rybári celkovo odpracovali 861 brigádnických hodín. Keby len polovica zo spomínaných 173 aktívnych členov MO chodila pravidelne na brigády, už by sme boli o krok vpred.  I napriek zavedeniu brigádnického poplatku 10,- € na brigádnických aktivitách sa každý rok zúčastňuje stále menej našich rybárov,  a tí ktorý sa brigád zúčastnia  sú stále len tí istí  rybári.

 

          Z okolitých rybárskych organizácií u nás je najlacnejší rybársky lístok a aj napriek tomu rybári zanedbávajú svoju povinnosť voči tejto organizácii.  Na základe počtu zúčastnených sa na brigádach vyplýva, že  väčšina našich členov je až natoľko benevolentných, arogantných, vypočítavých  alebo  lenivých, už ani neviem aké slovo mám na túto nečinnosť použiť, že  asi s úsmevom na tvári vravia  ,,načo tam mám ísť veď tú prácu aj tak za mňa urobí niekto iný ,, .

         Ak ani v roku 2016 nedôjde k náprave ohľadom účasti zo strany rybárov na brigádnických činnostiach  MO bude musieť pristúpiť riešeniu a to zvýšeniu brigádnického   poplatku  z   10,- €  na  20,- €.  ako je to už zavedené v ostatných organizáciách.  Brigádnicky poplatok rybár dostane späť až po odpracovaných  určených brigádnických hodín.  

Ak niekto má ohľadom brigád nejaké nápady, návrhy na riešenie tohto problému očakávam ich uviesť v diskusii.  

 

         Musíme si uvedomiť, že k náprave vymenovaných problémov dôjde  len vtedy, ak  sa  každý sám od seba opýta, či som urobil všetko pre túto organizáciu,  aby som sa  v nej  cítil dobre a mal zabezpečené už  spomenuté podmienky na rybárčenie. To by sme najprv museli dodržiavať základné povinnosti rybára, podľa Stanov SRZ, pravidelne sa zúčastňovať na brigádnických aktivitách a to nielen na plánovaných ale aj v zime na neplánovaných brigádach. Na rybárskych stanovištiach si udržiavať poriadok a najbližšie po príchode k vode by nás nečakal neporiadok, ktorý sme tam sami nechali, nehovoriac o  vzájomnej neznášanlivosti, a ohováraní jeden druhého ktorá ešte stále pretrváva medzi nami rybármi.

Na začiatok by postačilo aj to, keby si  každý rybár preštudoval rybársky poriadok platný, či už na zväzové alebo  miestne vody, v ktorom sú uvedené jasné pravidla  pre  danú rybársku lokalitu.

Doporučujem Vám preštudovať  nový rybársky poriadok MO SRZ  Čierna n/T,  platný od  01.01.2016, ktorý bol vypracovaný v súlade so Stanovami  Rady  SRZ. Tento rybársky poriadok dostane každý náš rybár pri výbere rybárskeho lístka na rok 2016.

 

 

Vážení rybári !

        

         Plán hlavných úloh, ktoré bolo schválené na VČS na rok 2015, bolo skoro vo všetkých bodoch splnený, okrem posledného bodu a to krúžok mladých rybárov, ktorý ako som už vyššie uviedol od jesene 2015 nepokračuje.  

         V roku 2015 sme museli čeliť aj ďalšiemu problému. Tým problémom našej organizácie, ktoré sme museli riešiť v letných mesiacoch, bol úbytok  vody v rybníku Čéňa.       

         Ako vieme tento náš rybník, ktorý je  obľúbený medzi našimi rybármi a má svojich stálych návštevníkov, nemá žiadny prameň a stav vody v nej záleží iba od poveternostných podmienok. Následkom rýchleho a dlhého oteplenia v letných mesiacoch  došlo k úbytku vody v tomto rybníku, preto sme museli okamžite konať. Výbor MO po spoločnej dohode sa rozhodlo riešiť túto nepriaznivú situáciu a to tým, že poverila firmu Vavrek vyvŕtať vysokokapacitnú studňu (Geodeticky vrt),  ku ktorej  zakúpila  výkonné čerpadlo a elektrocentrálu na plynový pohon a zo studne vyťaženou vodou aspoň trošku spomalila úbytok vody v rybníku. Túto otázku  sme boli nútení okamžite riešiť, nakoľko nám  hrozil hromadný úhyn rýb, k čomu aj z časti  došlo.

 

         Počas týchto záchranných prác sa ukázalo, kto je ozajstným vášnivým rybárom,  kto má naozaj rád ten náš rybník a okolitú prírodu a komu na nej naozaj záleží. Z našej 236  člennej miestnej rybárskej základne sa tejto viac mesačnej  záchrannej činnosti zúčastnilo  len 32 rybárov. Rybári pri čerpaní vody zo studne a okysličovaní rybníka sa menili po 12 hodinových intervaloch. Celkovo pri tejto činnosti bolo rybármi odpracovaných  1080 brigádnických hodín. Úprimné poďakovanie patrí všetkým naším rybárom, ktorí sa zúčastnili tejto záchrannej činnosti. Vyzdvihnúť pritom musím nášho člena Mikuláša ADAMA, ktorý odpracoval celkom  156  brigádnických hodín.

 

          Hoci máme studňu s hĺbkou 37 m, výkonné čerpadlo a centrálu,  pomocou nich  môžeme iba udržiavať aktuálny stav vodnej  hladiny  a                   zabrániť deficitu kyslíka v nej.

         Tento záchranný zákrok  nás ako organizáciu stál nie málo financií a to 6826,06,-€ , ktoré nie je možne dlhodobo  využívať, nakoľko našu organizáciu finančne úplne zruinuje a ešte stále náš problém s vodu v rybníku Čéňa nebude vyriešený.

         S problémom vysýchania rybníkov, mŕtvych ramien a tečúcich vôd  nezápasí iba naša organizácia, ale je to problém celoplošný. V jesenných mesiacoch minulého roka  sa našťastie zdvihli hladiny našich riek Latorice a Tisy   a naplnili odstavné ramená vodou a dúfam, že  aj s rybami.  Naplnené odstavné ramená  Latorice  nám tohto roku ako organizácií umožní ho znova zarybniť hlavne pre potešenie  nadšencov tohto rybárskeho revíru, ktorým  ide predovšetkým o pekný športový zážitok. Môžeme len dúfať,  že počas tejto   zimy  bude  až  toľko zrážok, ktorá zdvihne  hladinu vody v rybníku Čéňa  na takú úroveň,  aby  sa v nej mohlo s radosťou a vášňou  zarybárčiť  a v letných mesiacoch nedôjde k úhynu rýb.        

         Voda v rybníku,  je pre nás potrebná aj preto, aby sme mohli aj tento rok usporiadať otváraciu sezónu v love rýb s udicou  pre dospelých a už tradičný tábor mladých rybárov.

 

         Vo veci krúžku mladých rybárov sa musím v mene  MO  SRZ  poďakovať naším sponzorom a vedeniu mesta Čierna nad Tisou v zastúpení primátorky   Ing. Marty Vozárikovej  za dlhoročnú finančnú podporu  z vlastných finančných prostriedkov, ktorú nám poskytli na základe vypracovaného projektu Výborom MO, bez ktorej by tento tábor nebol, až na takej bohatej kultúrnej úrovni.  ,,ĎAKUJEME,,  Vám.

               Vážení   rybári,  členovia  našej  miestnej  organizácie! Na začiatku tejto správy som  Vám  predložil   personálne zmeny, ktoré sa udiali vo výbore  tejto  organizácie.  Pri týchto zmenách najväčším problémom bolo nahradiť odchádzajúcich členov výboru, nakoľko na posledných voľbách  v r. 2014 do  výboru  MO  kandidovalo  len  9 kandidátov a tak nezostali žiadni náhradníci, ktorí by mohli nahradiť chýbajúcich členov v tomto 9 člennom výbore. Preto už teraz vyzývam tých našich členov  tejto  MO, ktorí by svojimi  novými  nápadmi mohli  prispieť  k lepšiemu  a  ešte viac posunúť  dopredu túto organizáciu,  aby v roku 2018  kandidovali   vo voľbách  do výboru MO .

Ideálna  zostava členov výboru neexistuje. Každý počas svojej práce robí chyby a za tie chyby je kritizovaný. Aj preto v mene tohto výboru  k dosiahnutiu Vašej spokojnosti žiadam o pochopenie a podporu.

 

Ďakujem Vám za Vašu pozornosť.

 

Na záver mi dovoľte, aby som Vám všetkým  v novej rybárskej sezóne poprial veľa zdravia, spokojnosti v práci aj v osobnom živote a hlavne príjemné zážitky pri vode.

 

 

                                                                                          Petrov zdar

                                                                                     Predseda MO SRZ

                                                                                       Čierna nad Tisou

                                                                                    Bc. Peter  PITÓCKY

 

 

 

 

 

                                                                                         

P L Á N

hlavných úloh MO - SRZ Čierna nad Tisou

na rok   2016

 

1.                Naďalej zabezpečovať pravidelné zarybňovanie našich rybárskych revírov podľa                plánu zarybňovania.

                                                                          Zodpovedný:      Hospodár

                                                                                             zást.  Hospodára

                                                                                                      ved. RS

                                                                                                      Termín  stály

 

2.   Zintenzívniť kontrolnú činnosť členov Rybárskej stráže  a  hospodára na obhospodarovaných  revíroch tak, aby sa účinne zamedzilo pytliactvu  a  porušovaniu zásad pri výkone rybárskeho práva.

 

                                                                         Zodpovedný:    Ved. RS

                                                                                                   Hospodár

                                                                                                   zást. Hospodára

                                                                                                  Termín       stály

 

3.    Pravidelnými obchôdzkami obhospodarovaných revírov, sledovať či v blízkosti nie sú skládky          

       pevného odpadu a smetí, ktoré by mohli byť v rozpore s hygienickými predpismi.

                                                                                       Zodpovedný:   Hospodár

                                                                                                               zást.  Hospodára

                                                                                                                RS

                                                                                                               Termín  stály

 

4.       Zabezpečiť plánované brigády na revíroch  MO  -  10 hodín. Termín

          brigád       Čene         07.05.2016

                           Tisa          21. a  22.05.2016

                           Latorica   24. a 25.09.2016

 

                                                                                    Zodpovedný : Referenti brig. Činnosti

                                                                                                            Výbor

                                                                                                             Termín    Máj - September

 

5.        Zabezpečiť neplánované  brigády v zimných mesiacoch na všetkých

            našich revíroch  MO .

                                                                                         Zodpovedný : Referenti brig. činnosti

                                                                                                                 Výbor

                                                                                                            Termín   december  až  február

6.        Usporiadať miestne  preteky v Love rýb s udicou pre dospelých členov MO SRZ,   dňa 

           14.05.2016  na rybníku  Čéne  (Otváracia sezóna   15.05.2016).

                                                                                                       Zodpovedný:     Výbor

                                                                                                        Termín          máj  2016

 

7.        Zabezpečiť   sústredenie  a  súťaž   Mladých  rybárov v LRU  na rybníku   Čéne v dňoch 

          02. a  03.07.2016. ( v prípade nedostatku vody v rybníku Čéňa  náhradné  miesto bude   vopred

          určené)

 

                                                                                                              Zodpovedný  Výbor

                                                                                                             Termín Júl

 

8.        Zabezpečiť  deviaty  ročník  súťaže vo varení o „Najlepšie HALÁSZLÉ“.

                                                                                    Zodpovedný:   Podpredseda

                                                                                                            Termín August

 

9.       Usporiadať miestne  preteky v Love rýb udicou pre členov  výboru MO SRZ    dňa   28.08.2016.

 

                                                                                      Zodpovedný:    Výbor

                                                                                                                Termín   August

 

10.      Zintenzívniť spoluprácu  s  OO PZ Kráľovský Chlmec  pri odhaľovaní Trestného činu  

            pytliactva  v  revíroch  MO  Čierna nad Tisou.

 

                                                                                               Zodpovedný:   ved. RS

                                                                                                                       Termín Stály

 

11.    Naďalej udržiavať dobrú spoluprácu so susednými organizáciami SRZ Kráľovským  Chlmcom  a  Veľkými Kapušanmi.

 

                                                                                                            Zodpovedný:   Predseda

                                                                                                                                    Termín    Stály

 

12.    Ak bude záujem zo strany mládeže naďalej viesť krúžok mladých rybárov.

                                                                          Zodpovedný:   Výbor

                                                                                                  Termín           Stály

 

 

 

13.    Hospodárne nakladať so zvereným majetkom  a  finančnými prostriedkami    MO SRZ.

                                                                                 Zodpovedný       Účtovník

                                                                                                            Pokladník

                                                                                                            Termín Stály

 

14.     Vhodnou    propagandou    na   internetovej  stránke  v  rybárskych a regionálnych      časopisoch               ako    aj   v   okolitých   miestnych rozhlasoch  oboznamovať  širokú verejnosť s aktívnou                           činnosťou  MO.                                                                                

                                                                                  Zodpovedný :   Predseda MO

                                                                                                            Termín  Stály

 

15      Zabezpečiť  VČS   na  termín  05.02.2017.

 

                                                                                   Zodpovedný:    Predseda

                                                                                                             Termín        Február   2017

 

Za celkové plnenie plánu hlavných úloh je zodpovedný  Výbor  MO.

 

                                                                     Petrov zdar

                                                                     Predseda MO SRZ

                                                                      Čierna nad Tisou

                                                                    Bc. Peter  PITÓCKY

 

 

Pochvalné uznanie

 

Na návrh Výboru  MO SRZ  Čierna nad Tisou, Rada SRZ v Žiline uznesením   č.    75/2015:     prezídium    schvaľuje    udelenie vyznamenania:

 

Čestný odznak  1  stupňa    ,, Za  záslužnú  a  obetavú  prácu  v  rybárstve ,,

 

tajomníkovi   MO  SRZ Čierna nad Tisou 

 

Pavol Matis                 Tajomník  MO          .......................................

 

 

Pochvalné uznanie od predsedu MO SRZ za 25 ročnú obetavú prácu v rybárstve a vo výbore v MO SR v Čiernej nad Tisou,  týmto ďakujem a udeľujem  ocenenia.

 

Pavol   MATIS           Tajomník MO               ........................................

Peter    TOMORI        Hospodár MO               ........................................

Ladislav  BABIÁK      Brigádnicky ref. MO     .........................................

 

         Pochvalné uznanie od predsedu MO SRZ za vykonanú a obetavú prácu v rybárstve a  vo výbore ako ,,predseda,,  MO SR v Čiernej nad Tisou , týmto ďakujem a odovzdávam  ocenenie.

 

Bc. Tomáš  FEJKO   Rybárska stráž MO           .........................................

 

 

 

Zoznam členov MO SRZ Čierna nad Tisou, ktorí sa zúčastnili pri brigádnicekej činnosti v letných mesiacoch rok 2015 pri záchrane rýb v rybníku Čéňa.

 

 

Pavol     MATIS                                                            3

Štefan   GABÓDA                                                         1

Tomáš   FEJKO                                                             6

Ján        TOTIK                                                             3

Dalibor  DRAHOMERECKY                                        4

Peter     PITÓCKY                                                         6

Ladislav BABIÁK                                                         3

Zoltán    BATTYÁNYI                                                  6

Karol     KÁZSMÉR                                                      2

Jozef     BREZO                                                             6

Kristián FAZEKAS                                                       2

Tomáš   FEJKO ml.                                                       3

Július    PUŠKÁS                                                         1

Peter     TOMORI                                                          1

Gabriel  RINKÁCS                                                        1

Ladislav NAGY                                                             4

Gabriel   KONDÁŠ                                                        2

             VARGA                                                           3

Július     NAGY                                                             2

Mikuláš  ADAM                                                            13     156 hod.

Ladislav  LOŠKÁR                                                        3

Tibor      NAGY                                                            1

Tibor      FODOR                                                          1

Daniel    TÓTH                                                              1

Karol     ŠÁNTA                                                           2

Patrik    ŠANTA                                                            2

Vojtech  PÓLY                                                              2

Vladimír  KONDERLIK                                                2

Igor         LAKATOŠ                                                     1

Karol       BALOGH                                                       1

Alex.       UJHELSKY                                                    1

Vojtech   IVAN                                                              1

                                                                                _____________

32                                                                       90 x 12 ˭ 1080 hod.

 

 

 

 

 

Finančné náklady na rybník Čéňa na rok 2015

 

 

 

Geodetický vrt + čerpadlo  fy. Vavrek ( studňa 37 m)                       3480,-€

 

El. centrála na plyn                                                                               890,-€

 

Plyn ( počas používania centrály)                                                   1757,81,-€

 

Garáž plechová  2 x 2 m                                                                        215 ,-€

                                                                

Štrk ( na podklad pod garáž )                                                                 120 ,-€

 

cement ( do betónu do podkladu pod garáž )                                        37,25,-€

 

Benzín ( do agregátu, čerpadla )                                                              326,-€

                                                                                                              __________

 

celkové výdavka                                                                                6826,06,-€

 

 

Našu  miestnu organizáciu v súčasnosti tvorí  236 členov z toho 5 žien, 28 dôchodcov, 19 detí a 11 členov mládeže vo veku od 15 do 18 rokov. V porovnaní s rokom 2014  je to o  20 členov menej.

 

Mám iba prípis!  Ani sumarizácii a ani výkaz o lovných plochách nemám.

 

-  Zaslanie sumarizácii o úlovkoch pre ichtyológa p. Ing. Géciho

- Zaslanie ročného výkazu o lovných plochách a ich rybárskom využití.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybárska stráž

         Činnosť rybárskej stráže v roku  2015  zabezpečovala  9  členná  skupina, ktorá počas celého roku vykonávala kontrolu našich revírov a to buď samostatne alebo v menších skupinách.  Rybárska stráž vykonala celkom  39 kontrol, pri ktorých  bolo  kontrolovaných  131  rybárov  a  najazdených  1240  km. 

         Pri tejto činnosti bolo zistené jedno disciplinárne previnenie nášho rybára  a to lov rýb na viac ako dve udice  a  nezapísanie  si počtu a dĺžky ulovených rýb.  Previnilcovi   disciplinárnou  komisiou  bola  uložená  peňažná  pokuta.

V rámci kontrol boli zistené menšie previnenia, ktorých sa dopúšťali naši rybári ako napríklad    -  zle  značenie  rybárskych  revírov

                          -  neukončenie  dennej  doby  lovu

                          -   dátum   príchodu  k  vode

                          -   nedostatočná  výstroj  rybárov  (chýbajúci  podberák,  mierka,                  

                               uvoľňovač   háčikov),

                          -  neudržiavanie  poriadku  na  lovnom  mieste

 

         Tieto priestupky  v roku 2015 boli riešené dohovorom a  na  mieste.    V roku   2016  to  tak  nemusí  byť.

         Pripomínam, že každý rybár po ukončení   lovu je povinný  z lovného miesta si odpadky odviesť zo sebou.  Loviaci  je zároveň povinný počas celej  doby pôsobenia na lovnom  mieste, rybárčenia  i po jeho ukončení si ju udržiavať v poriadku a v čistote, ako aj jeho celé okolie inak sa dopúšťa previnenia. V tomto roku sa bude  rybárska stráž   hlavne zameriavať na dodržiavanie poriadku na lovnom mieste a na vyššie spomínané previnenia. Upozorňujem, že hrubým previnením je lov s viac než s dvoma udicami a viac než dvoma nádväzcami. Za  toto previnenie  hrozí rybárom  vysoká  finančná pokuta  ako  aj  postih  nevídanie  povolenia  na dobu  troch  rokov.

         Nepoučiteľní rybári, previnilci môžu prispieť svojimi pokutami do zarybňovacieho fondu.  Aj takýmto spôsobom sa dá finančne - sponzorsky prispieť. Máme malú členskú základňu ale nedisciplinovaných rybárov nepotrebujeme  ani  mi.

          Želám Vám  aj v tomto  roku   veľa   zdravia,  veľa  oddychu  v  prírode  a  krásne   kapitálne   úlovky.

                                                                                                          Petrov zdar

                                                                                                    Bc. Peter Pitócky                                                 

                                 

                                                   NÁVRH ROZPOČTU MO SRZ    NA  ROK  2016

                          

Príloha k tabuľkovej časti :

A         Materiálové náklady

1          Spotreba materiálu                                                                     500.-€

            - náhradné diely do kosačky, motor. a

            krovinorez, PHM na brigády, taniere, poháre

             pre akcie, výmena prop. but. fliaš,

            kancelárske potreby : atrament, papier, ...                

 

2          Zarybnenie                                                                                  3.000.-€

 

3          Spotreba energie                                                                           135.-€

 

4          Výkony spojov (poštovné..)                                                            50.-€

 

5          Zostatková cena vyradených zákl. prostriedkov                             0.-€

 

6          Odpisy predmetov post. spotreby (DKP)                                       0.-€

 

                                                                              SPOLU                      3685.-€

 

 

B         Mzdové a ostatné osobné náklady

1          Mzdové náklady                                                                                  0.-€

2          Ostatné osobné náklady

            -odmeny čl. Výboru, RS, Rybárom MO, odmena

              za výdaj povoleniek hl. hospodárovi, Ved.

              kontrolnej komisie                                       2.000.-€

 

                                                                               SPOLU                      2000.-€

 

C         Služby nemateriálnej povahy

1          Cestovné     

             -Výbor                                                                                               200.-€

             - RS                                                                                                  1000.-€

            - TMR                                                                                                  100.-€

 

2          Nájomné platené obyvateľstvu

            -nájom kanc. priestorov MO                                                           200.-€

 

3          Ostatné služby nemateriálnej povahy

            -oprava údržba člna RS, tel. kredit ved. RS                                    150.-€

                                                            

                                                                                 SPOLU                      1650.-€

 

D         Finančné náklady

1          Poistné  (poistenie RS)                                                                        50.-€

 

2          Poplatky (časopisy, internet)                                                            100.-€

 

3          Pohostenie a dary   

            Občerstvenie na brigády                                                                  100.-€

            Občerstvenia Výboru                                                                        100.-€

            Občerstvenie na VČS                                                                       650.-€

            Tábor mladých rybárov                                                                   500.-€

            4.ročník vo varení Halászlé                                                             200.-€

            Súťaž v LRU dospelý                                                                        200.-€

            Súťaž v LRU pre Výbor                                                                    100.-€

            Dary pre jubilantov                                                                         150.-€

                                                                      

4          Ostatné finančné náklady

            ( výstroj pre RS  )                                                                            400.-€

           

5          Finančné náklady spojené s brigádnickou                                   400.-€

            činnosťou obhospodarovaných revírov MO

            (klince, strešná krytina, stavebný materiál,

            postrek Rondup, postrek proti komárom ...)

                       

6          Vrátenie finančnej zálohy za brigádu                                         500.-€

              a odvody Rada Žilina                                                                 7100.-€

 

7          Reprezentačné, tričká, perá, tašky,                                             500.-€

            dary pre sponzorov

 

8          Účelová rezerva                                                                             500.-€

                                                

                       SPOLU                                                                         11.550.-€

 

VÝDAVKY SPOLU                                                18.885.-€

 

 

 

Vo výnosovej a v príjmovej  časti rozpočtu  z predošlého obdobia roka 2015, kedy celkový príjem MO činil 17367,50.-€, doplnenie pokladne 7950,- € , dividendy za kmeňové akcie 139,44,- €, základný úrok kreditný 0,77,- € Týmto celkový príjem pre MO na rok 2015 pozostával  z  25.457,71.-€. Zostatok na bežnom účte v SSP  ku dňu 31.12.2015 bol   2.254,43.-€ a finančná hotovosť v pokladni dňu 31.12.2015  bol  266,84.-€.

Mierny nárast financií očakávam v prípade nárastu nových členov MO  a to o 1 až 5 osôb,  ako aj príjem z „ neodpracovaných brigád “ a  úhrad  členských príspevkov (do konca marca príslušného roka).

 

                                                                                                                                  Predkladá :            predseda MO

                                                                                                                                                                 Bc. Peter Pitócky

 

 

 

 

 

TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google