Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 10.01.2019 06:45:50

ZO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

Dokumenty VČS za rok 2016 konaná dňa 5.2

Správa o činnosti  MO SRZ Čierna nad Tisou za rok 2016

 

Vážení športoví rybári, dámy a páni, vážení hostia.

      

         Dovoľte  mi,  aby  som   pred  prednesením  správy  o činnosti výboru za uplynulý rok  2016, Vás všetkých srdečne  privítal na tejto výročnej členskej schôdzi. 

 

         Rybársky rok  pre väčšinu z nás sa  začína VČS, kde si pre seba ukladáme nové plány, záväzky, ktoré chceme  a sa snažíme za ten rok  splniť. Ale hoci máme všetko presne dopodrobna naplánované, nie vždy sa nám to podarí uskutočniť. Keď sa nám, už len časť toho plánu podarí splniť môžeme hovoriť o úspechu. Niektoré plány a záväzky, čo sme si určili sa dajú splniť za krátky čas, ale na uskutočnenie niektorých plánov je potrebné dlhšie obdobie, alebo sú plány, ktoré úplne zaniknú.  Aby daný ročný plán mohol byť splnený, nestačí jeden človek, ktorý to naplánoval, ale je potrebná celá skupina ľudí,  ktorá jednotlivé  kroky pomôže uskutoční. 

 

         Rok  2016  sa tiež niesol v znamení určitých zmien v zostave členov výboru  MO SRZ Čierna nad Tisou. Zmenám došlo vo funkcií účtovník a to po vzdaní sa mandátu člena výboru p. Karola Šantu, ktorého nahradil Alexander GILÁNYI, ako aj vzdania sa mandátu člena výboru Dalibora  DRAHOERECKÉHO, ktorého bude treba na tejto VČS  nahradiť..

 

          Výbor   MO SRZ v Čiernej nad Tisou, nakoľko má pozostávať z 9 členov, aby mohla byť uznášania schopná, žiadam túto Členskú schôdzu ako najvyšší orgán základnej organizácie, aby na tejto schôdzi  doplnil počet členov z 8 na  9 členov.  Preto Vás všetkých členov tejto organizácie oslovujem a žiadam,  ktorí majú v sebe toľko ambície, nové nápady a hlavne pozitívny postoj k práci  prispievajúce k napredovaniu tejto organizácie,  aby do konca tejto VČS predložili  svoju kandidatúru do výboru MO SRZ  Čierna nad Tisou.

 

         V súčasnosti   výbor  MO SRZ   Č n/T   pozostáva z členov:

 

Predseda:    Bc. Peter   PITÓCKY

Podpredseda, kultúrny referent:  Štefan  ROMAN  

Tajomník, pokladník :  Pavel   MATIS         

Hlavný hospodár:         Peter TOMORI             

Zástupca  hospodára,  ved. rybárskej stráže:  Zoltán BATTYÁNYI                 

Účtovník:                      Alexander GILÁNYI

Pokladník:

Ved. referent brigádnickej činnosti:  Ladislav BABIAK                           

Referent brigádnickej činnosti :         František   ÁRVAI  

 

         V roku 2015 odstúpil ako člen disciplinárnej komisie MO SRZ Čierna nad Tisou  p. Ing. István  Hajdók,  ktorý bol v tejto komisii nahradený novým členom. Momentálne disciplinárnu komisiu tvoria p. Bartolomej Szabó, Viktor Petöcz  a  nový člen tejto komisie  p. Csaba NAGY.   

 

Hodnotenie  a  činnosť Výboru  MO  Č n/T,  za rok 2016 :

 

         Teraz mi dovoľte, aby som pristúpil k hodnoteniu činnosti našej   organizácie  po  jednotlivých úsekoch.

       

         Výbor našej organizácie pri svojej práci sa riadil plánom hlavných úloh,  ktorý bol schválený  na VČS  konanou dňa  07.02.2016.  Schválený plán hlavných úloh, bol  splnený skoro vo všetkých bodoch,  okrem dvoch bodov  a to,  krúžok mladých rybárov, ktorý od  jesene 2015  nepokračuje  z  dôvodu slabého záujmu zo strany mládeže, ako aj  súťaže vo varení „ O  najlepšie HALÁSZLÉ“  o ktorú v roku 2016  tiež o túto činnosť nikto  neprejavil  záujem. 

 

         V roku 2016 výbor MO SRZ Čierna nad Tisou zasadal pravidelne 1 x,  mesačne  a to vždy prvý pondelok v mesiaci. V štyroch prípadoch bolo mimoriadne zasadnutie t.j celkovo výbor zasadal v roku 2016  16 x.  Výbor na svojich zasadnutiach prejednával úlohy podľa plánu práce schválené na rok 2016 na VČS, ako aj neplánovanými  úlohami  a  požiadavky našich rybárov týkajúce sa rôznych problémov, ktoré bolo potrebné riešiť, a ktoré budú v tomto hodnotení referované.  Na posledných zasadnutiach výboru   sa riešili otázky hospodárenia za rok 2016  a  rozpočtom  na  rok 2017,  ktorý bude predložený na tejto VČS  na schválenie.  Členovia výboru v úzkej spolupráci   s  rybárskou strážou a  aktívnejšími rybármi našej MO SRZ počas roku 2016 zabezpečovali starostlivosť o naše rybárske revíri, čistotu vôd,  brehov  vodných  tokov a  odstavných ramien.  Ďalej sa podieľali na  dodržiavaní rybárskeho práva,  kde zistené porušenia stanov SRZ,  naďalej sa  riešili iba dohovorom.

         Naším zámerom do budúcna je zabezpečovať a skvalitňovať ochranu revírov  pri  vodných  plochách  s  rybárskym vyžitím  pre  našich  rybárov.

        

Členská základňa:    

 

         Našu  miestnu organizáciu v  roku  2016 tvorilo  celkovo 240 členov z toho 4 ženy, 30 dôchodcov, 4 členov mládeže vo veku od (15 do 18) rokov  a  14  detí od  (06 - 14) rokov.  V  porovnaní  s  rokom  2015   musíme konštatovať

nárast našej miestnej organizácie o 4 členov,  pričom  počet detí v priebehu jedného roku pokleslo  z  19  na 14 členov.

 

         Z dôvodu zviditeľnenia  našej MO Čierna nad Tisou, vedenie výboru  v spolupráci s rybárskou strážou a niektorými aktívnejšími rybármi  sme sa snažili zorganizovať  a  zúčastňovať sa na  rôznych kultúrnych podujatiach aj v okolitých obciach ako sú súťaže vo  varení   rôznych jedál,  organizovať  tábor mladých  rybárov,   preteky v love rýb s udicou  pre dospelých,  ale aj pre deti  a mládež. Účelom týchto činností bolo naviesť mládež ako aj dospelých priaznivcov športového rybárstva na tento krásny koníček a do budúcna si zabezpečili nových členov v našej organizácií. Ale skutočnosť a realita je úplne iná.

      Na usporiadanú súťaž v roku 2016 našou organizáciou vo varení ,, halászle ,, zo strany našich rybárov  a  ostatných priaznivcov o tento koníček ako som to už vyššie spomenul  nikto neprejavil žiadny záujem.

 

       V  roku  2016  sme mali podobný  problém s vysýchaním  nášho rybníka  Čene ako v roku 2015,  ktorý  je  obľúbený medzi našimi rybármi a má svojich stálych návštevníkov. Skoro úplnému vyschnutiu tohto rybníka  nedokázala  pomôcť  ani studňa  s hĺbkou  37 m,  a ani výkonné čerpadlo s centrálou  aj  napriek  snahe čerpaniu vody z tejto studne. Preto by som sa chcel touto cesto poďakovať súkromnému podnikateľovi  p. Tiborovi Parajošovi  z obce Čierna,  ktorý pri tejto, ako aj pri iných  prácach v minulosti, už viackrát našej organizácii poskytol svoju sponzorskou pomoc a v neposlednom rade vďaka patrí tiež  aj  tým  rybárom, ktorí sa podieľal na týchto čerpacích prácach.        

 

         Suché leto v minulom roku trápilo aj ostatné  mŕtve  a odstavné ramena našich  riek a pritom sa blížil termín ,, Tábora mladých rybárov,,. Sponzorským darom alebo môžeme nazvať aj  dobrosrdečnosťou  majiteľa  súkromného rybníka v obci  Biel  p. Petra Proščáka,  ktorý  našej organizácii vyšiel ústrety a ponúkol usporiadať spomínaný tábor  MR na jeho rybníku a to bezplatne.

        

         I napriek vopred  spracovanému tematickému zámeru  a propagácie MO SRZ aby sme sa dostali do povedomia skupiny deti a mládeže a to uverejneným  oznamom  na spomínané  podujatie, formou  plagátu,  rozhlasu  ako  aj  po internetovej stránke, záujem zo strany mládeže  bol veľmi slabý.  Prečo vravím, že  účasť  bola slabá?     Celkovo sa tohto tábora zúčastnilo iba 12 detí.  V roku 2016  naša  miestna organizácia evidovala  14 detí  s  platným  rybárskym  povolením, z ktorých sa súťaže zúčastnili  iba   traja  jedinci.  Ostaných  9 detí boli z okolitých dedín bez rybárskeho lístka a len môžem dúfať, že v roku 2017 sa stanú členmi našej organizácie.  Na jeseň 2016 sa mal otvoriť krúžok mladých rybárov, kde tiež bol začiatok krúžku vopred publikovaný už spomínanými formami ale ani o tento koníček neprejavilo záujem taký počet detí, aby sa  krúžok mohol otvoriť.

          Minulý rok 2016 na VČS som Vás ako rybárov, rodičov zvlášť žiadal, kto môže nech svojím deťom dopraje  účasť v tábore mladých rybárov, kde sa deti môžu zúčastňovať  na rôznych športových a vedomostných aktivitách  ako  aj  pretekov  v love  rýb s udicou.  No  niekedy sa mi zdá, že celá táto naša snaha je  bezvýznamná a nemá v tom význam pokračovať.

          Preto by som sa chcel touto cestou poďakovať za pomocnú  ruku  pri usporiadaní ,, Tábora mladých rybárov v roku 2016,  p. Petrovi Proščákovi,  starostovi obce Biel Bc. Ladislavovi JURCSÁKOVI, starostke obce Malé Trakany Ing. Csille BÁLINTOVEJ,  ďalej členom výboru MO SRZ  Čn/T a členom rybárskej stráže, ako aj ostatným  sponzorom, ktorí si neželali aby boli menovaní, a ktorí našu celú akciu sponzorovali  materiálne  a finančne. Všetkým sponzorom  patrí naša úprimná a srdečná vďaka.

 

         Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina vyhlasuje výberové konanie - konkurz na obsadenie pozície pre prácu s deťmi a mládežou v termíne od         30. januára 2017  do  28. februára 2017. Ak niekto z Vás má záujem o túto činnosť  nech  dá  vedieť  na  SRZ – Rada Žilina.

 

         Z hore uvedených dôvodov výbor MO SRZ Čierna nad Tisou sa dňa 05.09.2016 uznesením č. 5 rozhodlo, že v roku  2017 činnosť  ,,Tábor mladých rybárov,,  pozastavuje na dobu, pokiaľ nebude  opätovný  záujem o túto športovo - kultúrnu činnosť. Dovtedy pre mládež bude  usporiadaná  jednodňová  rybárska  súťaž  v  love  rýb  na plávanú,  a to dňa  02.07.2017.                O mieste  konania súťaže budú deti, ktoré sú našimi členmi, vopred vyrozumené pozvánkou na toto usporiadanie. Ostatné deti, ktoré majú záujem o túto športovú  činnosť budú vyrozumené  formou  plagátu,  rozhlasu  ako  aj  po internetovej stránke.

 

 

Ceny povolení: 

       

         MO SRZ Čierna nad Tisou v roku  2016  sa riadila podľa  postupu Rady Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien ako i použitie finančných prostriedkov, po prerokovaní zmien na svojom zasadnutí dňa 12.9.2015, s platnosťou od 1. januára 2016Uvedeným dátumom bola vydaná aj záväzná smernica ohľadom vydávania povolení, kde došlo aj k zmenám v cene povolení.        

 

         Na základe tejto smernice  výbor  MO SRZ  Čierna nad Tisou  prejednala   aj  platenie   členského  a   povoleniek   na   rybolov  na   rok  2017.  Cieľom  tohto      postupu  bolo  zamedziť  klesaniu  príjmov  z  povolení  na naše vody,  ktoré sú  hlavným   zdrojom pre  našu pokladňu a slúžia pre nákup násad a na zarybnenie našich  revírov.   Nakoľko    určitá    časť   finančných       prostriedkov    z  povolenia   sa    odvádza   Rade  SRZ,   preto výbor    MO  SRZ   Čierna nad Tisou   po  zvážení   sa   rozhodla       uznesením  č. 5 zo  dňa  05.09.2016,   že  od  roku  2017   ceny   členských       príspevkov  sa zvýšia   o 3 ,-  €.    t.j.    zo  17,- €    na   20,- €.

 

 

Disciplinárna komisia

 

         Disciplinárna komisia pracovala v roku 2016 pod vedením Bartolomeja SZABA a členov komisie Viktora PETÖCZA a Csabu NAGYA. Komisia zasadla celkom   2 – krát, kde sa riešili 2 prípady.   Na disciplinárnu komisiu boli odstúpené  z inej organizácie 2  prípady a to porušenie predpisov o rybárstve. Vo vlastnej kompetencii riešila 2 prípady, kde udelila pokutu v celkovej výške 133,- €.   Z uložených  pokút  bola  uhradená  iba  jedna  pokuta  a to vo výške  33,- €.  Disciplinárnym opatrením, a to dočasným vylúčením z organizácie MO SRZ Čierna nad Tisou na dobu 3 rokov,  bola riešená 1 osoba a to Alexander BATKA,  byt. Veľké Kapušany.

          Menovaný  Alexander BATKA sa disciplinárneho previnenia dopustil tým, že  dňa 30.4.2016 v obhospodárenom revíri MO SRZ Michalovce revír č. 4-0330-1-1 Stretávka,  lovil ryby bez ročného rybárskeho lístka  a na členskom preukaze  mu chýbala fotka.  Za toto previnenie mu disciplinárnym

rozhodnutím bola uložená pokuta vo výške 33,- €. ktorú organizácii MO SRZ Čierna nad Tisou,   uhradil.  

         Menovaný  Alexander BATKA dňa 10.6.2016  sa opätovne dopustil disciplinárneho previnenia  v obhospodárenom revíri MO SRZ Michalovce revír č. 4-0330-1-1 Stretávka, a to tým, že lovil ryby s troma udicami. Za toto previnenie mu bolo disciplinárnym rozhodnutím uložená pokuta vo výške 100,- €.   ktorú organizácii MO SRZ Č m/T, neuhradil.

          Za opakované porušovanie predpisu, za nedisciplinovanosť, neplnenie si povinnosti voči miestnej organizácií ako aj inej organizácii sa Disciplinárny orgán  MO SRZ Čierna nad Tisou  vydaním  rozhodnutia  č.03/2016,   podľa §4, ods. 2 písm. c), Disciplinárneho poriadku z.r. 2008,  rozhodlo a to nevydaním povolenia na lov rýb    na dobu 3 roky  previnenej osobe Alexander BÁTKA.  Trest má poslúžiť ako ponaučujúci prostriedok  aj pre ostatných rybárov.

 

Zarybnenie - spáva hospodára  

 

         V minulom roku  sme zarybňovali podľa zarybňovacieho plánu schváleného výborom MO SRZ  Č n/T, ako aj z fondu oblastného ichtyológa vo váhe 2400 kg v celkovej hodnote 6200,-€

 

 Zarybnenie sa vykonalo:

 

-  z  fondu  oblastného  ichtyológa,  dňa  31.10.2016,  kde  bolo  zarybnené   z 

   rybníka  Brzotín  vo  váhe  1600  kg  v  hodnote 4440,-€.  Jednalo  sa o rybu   

   veľkostí  kapor  K2   a   šťuku  Š1.

-  z   vlastných  finančných   prostriedkov  bolo  zarybnené  dňa   04.11.2016  

   z  rybníkov  Veľké  Revišťa   v  hmotností  800 kg.  v  hodnote  1760 ,- €,   

   Jednalo  sa o rybu  kapor K2. Zarybnenie sa vykonalo v  revíroch  Latorica  a 

   Tisa.

         Po sumarizácii úlovkov, rybárskym hospodárom p. Petrom Tomorim  za rok 2016, rybári našej miestnej organizácie celkovo ulovili 759 ks. rôznych druhov rýb v celkovej váhe 795,06  kg,  čo vykazuje priemernú hmotnosť jedného úlovku na 1,05 kg.

Ulovené ryby boli v celkovej hodnote 3.417,67,-€.  V pomere na jedného nášho rybára to vychádza v prepočte na  14  ks.  rýb  a to vo váhe  2,69 kg.

 

 - Najviac ulovených rýb predstavoval  kras striebristý  a to  238 ks.

 - Najväčšiu hmotnosť ulovených rýb predstavoval  Kapor a to s celkovou 

   hmotnosťou   174,27 kg.

- Najväčšia  hodnotu ulovených rýb predstavoval Sumec veľký  a to v počte 6

   ks, vo váhe 122,80 kg v hodnote 896,44,- €. Ich priemerná hmotnosť vychádza

   na   20,47 kg.

- V tabuľke úspešnosti v love rýb za rok 2016  sa  môže  pochváliť 166  našich

   členov rybárov.

 

Návštevnosť našich rybárov na jednotlivé revíry:  

1. rieka  Tisa a to s  1054 návštevnosťou,

2. Latorica 1 (MO Trebišov)  294 návštevnosťou,

3. Čéne s  283 návštevnosťou,

4. Laborec  (MO V. Kapušany)  185 návštevnosťou.

 

Súťaž v love rýb pre dospelých

 

         Výbor  MO SRZ Čierna nad Tisou dňa  14.05.2016 zorganizoval miestne preteky v love rýb s udicou pre dospelých rybárov, ktoré sa uskutočnilo na rybníku Čéne.  Týchto  pretekov  sa  zúčastnilo 12  dospelých členov našej organizácie.

            Rybárska  súťaž  prebiehala  vo dvoch kolách,  a   kto chcel zvíťaziť musel sa umiestniť  v oboch  kolách  na  popredných  miestach.

 

 

Celkové umiestnenie dospelých rybárov bolo nasledovné:

         

1.  Róbert   VILÁGI

2. Jozef   DOBOŠ

3. Viktor PETÖCZ

4.  Alexander KERÉKGYARTÓ

5.  Daniel TÓTH

 

         Po súťaži si všetci zúčastnení mohli posedieť pri chutnej upečenej klobáse, ktorú pripravili naši členovia výboru MO SRZ Čierna nad Tisou.

         Do budúcnosti je potrebné, aby sa naši rybári na takýchto akciách zúčastňovali  vo  väčšom  počte,  kde  sú  vítaný  aj  ich  rodinný  príslušníci.

 

 

Brigádnická činnosť 

 

         Na základe uznesenia z VČS zo dňa 07.02.2016, plánu hlavných úloh a na základe stanov SRZ s výnimkou dôchodcov vo veku nad 60 rokov, žien, invalidných dôchodcov a detí vo veku (od 6 do 14 rokov ) mali členovia MO SRZ uloženú povinnosť odpracovať brigádu v počte 8  brigádnických hodín.   Termíny brigád boli určené v pláne hlavných úloh na rok 2016, ako aj v doložke priloženej ku každej povolenke ( dôležité informácie pre členov MO SRZ Čierna nad Tisou).  

 

         Našu súčasnú členskú základňu, ako to už bolo vyššie spomenuté,  tvorí 240 členov. Po odrátaní dôchodcov, deti a žien, ktorí majú výnimku v brigádnických činnostiach, nám zostane 182 aktívnych rybárov s brigádnickou povinnosťou.  V roku 2016 sa plánovaných brigád celkovo zúčastnilo 31 rybárov s brigádnickou povinnosťou, ktorí celkovo odpracovali  310 hodín pri čistení, výruboch,  kosení a údržbe našich revírov. V počte zúčastnených rybárov na jednotlivé revíri  :

- brigáda rybník Čéne  26 zúčastnených rybárov,

- brigáda Latorica 5 zúčastnených rybárov,

- brigáda  Tisa  0  zúčastnených rybárov,

 

         Tím rybárom, ktorí sa plánovaných brigád zúčastnili, brigádnicky poplatok 10,- €., bol vrátený.   Rybári, ktorí sa nezúčastnili na brigádach ako náhradu za neodpracovanú brigádu zaplatili  po 10,- €., čo nám ako organizácií pomohlo aspoň pri nákupe násadových rýb. Aj vzhľadom na nízku účasť pri brigádach sme splnili z plánu úloh prevažnú väčšinu prác a  nedokončené úlohy dokončíme tento rok.

 

         Financie získané od rybárov za neodpracované brigádnické hodiny je jedna vec a vykonaná práca počas brigád tá druhá.  Keby len polovica zo spomínaných 182 aktívnych členov MO sa zúčastnila plánovaných ako aj neplánovaných  brigád,  by sme mohli pre nás všetkých a naše rybárske revíri urobiť viac.

         Brigádnická činnosť rybára sa nekončí iba účasťou na plánovaných brigádach ale je potrebné sa zúčastňovať aj neplánovaných brigád, ktoré sú taktiež dôležité na udržiavanie našich revírov v poriadku.

         Je to dôležité hlavne z dôvodu, aby každý rybár po príchode k vode sa  tam cítil  dobre a mal zabezpečené, už  spomenuté podmienky na rybárčenie.    Na rybárskych stanovištiach by si každý rybár mal udržiavať poriadok a pri najbližšej návšteve k vode, by ho tam nečakal neporiadok,  ktorý tam sám zanechal pri predošlej rybačke. O rybárske revíry sa treba starať aj v zimných mesiacoch, informovať sa u hospodárov, brigádnických referentoch ako aj na našej internetovej stránke, či netreba pomôcť pri ovzdušňovaní našich vôd. Musí si každý sám uvedomiť, že k náprave uvedených problémov dôjde  iba vtedy, ak  sa  každý sám od seba opýta, či som urobil všetko pre túto organizáciu,  aby som sa  v nej  cítil dobre a mal zabezpečené už  spomenuté podmienky na rybárčenie.

 

         Ak má niekto ohľadom brigád nejaké nápady, návrhy na riešenie tohto problému  ako  aj otázky na jednotlivých členov výboru, očakávam ich uviesť v diskusii.

        

Vážené dámy, páni, milí hostia, v ďalšej časti tejto správy Vám predkladám informáciu o ostatnej činnosti MO SRZ Čierna nad Tisou.

 

          V letných mesiacoch r. 2016 sme museli riešiť zložitú situáciu čím bol katastrofálny úbytok vody v rybníku Čéňa.   Ako to už bolo vyššie uvedené tento rybník nemá žiadny prameň a stav vody v nej záleží iba od poveternostných podmienok. Hoci pri rybníku máme vysokokapacitnú studňu, z ktorej voda bola do rybníka postupne doplňovaná, ale  pri takých teplotách, čo nastalo následkom rýchleho a dlhého otepleniach ubúdajúcu vodu studňa doplniť nedokázala.   Každým dňom dochádzalo k rapídnemu úbytku vody v tomto rybníku a preto sme museli okamžite konať, nakoľko nám  hrozil hromadný úhyn rýb, k čomu aj z časti  došlo.  

         O tejto mimoriadnej situácií bol vyrozumený aj  oblastný ichtyológ  p. Ing. Stanisláv Geci.   Dňa  27.06.2016  na mimoriadnom zasadnutí výboru  MO SRZ Čierna nad Tisou bol  hospodárom   p. Petrom TOMORIM  daný  návrh  na  vykonanie  odlovu  rýb  v  rybníku     ČENE   revírne č. 4-1760-1-1, a vykonanie opatrení na záchranu rýb pri vzniknutej mimoriadnej situácii a to na základe       § 20 ods. 1  a 3,  Zákona 139/2002  Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.   Návrh  hospodára p. Tomoriho členovia výboru MO SRZ Čierna nad Tisou jednohlasne schválilo.  Ako dôvod na odlov rýb bola daná  mimoriadne zlá situácia a to dlhodobý deficit kyslíka  v dôsledku sucha  a  mimoriadne nízky stav vodného stĺpca v rybníku a to 40 – 50 cm, v dôsledku čoho denne dochádzalo k  zhoršeniu a ohrozeniu kvality vody. Samotný odlov rýb bol vykonaný dňa 05.07.2016 a to vršami, a viacerými  sieťami rôznych rozmerov. Odlovené ryby boli prenesené  do vhodnej lokality,  ktorou v tomto prípade bola rieka Latorica.

 

         Počas týchto záchranných opatreniach sa ukázalo, kto je ozajstným vášnivým rybárom,  kto má naozaj rád ten náš rybník a komu na nej naozaj záleží.  Z našej 240  člennej miestnej rybárskej základne sa tejto záchrannej činnosti  zúčastnilo iba 13 rybárov. Tým myslím tých ľudí, ktorí sa brodili po pás siahajúcom blate s vršami spolu s tými, ktorí ťahali siete. Ostaných 20 rybárov zvedavcov, ktorí nielenže nepomáhali ale z brehu s úsmevom na tvárach a podpichujúcimi poznámkami  sledovali našu  záchrannú akciu.       Pravdou  je,    že  sa  veľmi   málo rýb  podarilo zachrániť z tejto vody ale tí, ktorí sme boli vo vode aspoň sme sa o záchranu rýb pokúsili.                           Pritom a nadovšetko je to na zamyslenie a poľutovaniahodné, že tam boli aj taký rybári, ktorí v tejto lokalite trávia veľa svojho voľného času a sa len zo z diaľky nečinne prizerali a naivne  dúfali, že sa tento problém samo vyrieši.

 

Odstavné ( mŕtve) rameno Tisa.

 

         V roku  2010,  keď som kandidoval  do výboru  MO SRZ Čierna nad Tisou,  jedným z mojich cieľov, ktoré som si dal ako úväzok bolo  spolupodieľať  sa  na  obnovení  a  sprietočnení  mŕtveho ramena Tisy, ktoré v 80. rokoch minulého storočia , bolo svojvoľne a protizákonne predelené zemným priechodom  t.j. (hrádzou) bez obtokového kanála. Zemný priechod nielenže zabraňoval prepojeniu ramennej sústavy ale aj obmedzoval migrácií rôznych druhov rýb počas záplav, ale časom došlo aj k jeho zazemňovaniu a k jeho úplnému vyschnutou.

         Koncom  minulého roku  2016  na  náš  dlhoročný podnet  ako  organizácií  MO SRZ Č n/T, tým myslím snaživú a vytrvalú prácu aj predchádzajúcich členov výboru,  sa  to nám konečne podarilo uskutočniť.       Pomocou poskytnutej  ťažkej  techniky  ako aj  pracovníkmi  Správy  povodia  Bodrogu Trebišov,   na zemnom prechode  cez  odstavné  rameno  Tisy   v  obci Veľké Trakany  bol vykopaný zemný priechod,  do ktorého  bolo  nasadených  9 ks. betónových  priepustov  ( rúr )  v priemere  jednej  90 cm.  Betónové  priepusty  boli  uložené  vo  vyhĺbenine  svahovito, aby  sa  voda,  ktorá  sa  do  medzihrádzového  priestoru  dostane  tam  aj zostala, ale aj poslúžila ako rybovod.  Preto by som sa chcel touto cesto poďakovať naším sponzorom a to vedeniu    Správy    povodia    Bodrogu   Trebišov    za    túto   vykonanú   prácu, primátorke mesta Čierna nad Tisou Ing. Marte Vozárikovej, ktorá nám poskytla 9 ks betónových  priepustov, starostovi obce Veľké Trakany p. Jozefovi Kopaszovi,  ktorý nám poskytol a zabezpečil prevoz týchto betónových krúžkov k miestu určenia ako aj za ostatnú formálnu pomoc, p. Ing. Stanisláv Gécimu  ichtyológovi za Košický kraj,  a  v  neposlednom rade   vďaka  patrí  každému,   kto sa podieľal na týchto prácach.

 

         Stále sa  medzi nami nájdu ľudia ,, kritici,,  ktorí teraz povedia  iba toľko?  Nejakých 9 ks betónových  krúžkov a  prekopanie nejakého zemného priechodu. Verte  mi, že tí  rybári, a členovia súčasného ako aj predošlého výboru MO, ktorí sa spolupodieľali na uskutočnení týchto prác  im  to dalo zabrať, a tento malý ale pre nás rybárov významný úspech si z celého srdca  oceniť vieme  a pre našu malú organizáciu je to veľký úspech.

         Vložením  betónových priepustov  do zemného priechodu sa naša práca  v odstavnom ramene Tisa ešte nekončí.  Aby to aj  fungovalo je potrebné vykonať ešte určité terénne úpravy v koryte odstavného ramena, aby   po záplavách  a návrate rieky do pôvodného toku tam  zostalo toľko vody  aby  v letných mesiacoch následkom rýchleho a dlhého oteplenia,  keď dochádza k  jeho úbytku v odstavnom ramene, zostalo potrebné množstvo vody pre život rýb .

 

         Na  uskutočnenie a dokončenie týchto prác  je ešte potrebné vybaviť  zo strany výboru MO SRZ Č n/T, určité povolenia na úrade Životného prostredia  a  v neposlednom rade veľký pozitívny prístup k tejto celej veci zo strany  nás  všetkých  rybárov a to formou brigád a pomocou sponzorov.

 

      Z rozpočtu  MO SRZ Čierna nad Tisou  schválené na VČS na rok 2016 pod položkou  D č. 7, dary pre sponzorov kde na tieto účely bola určená finančná čiastka 500,- €,  bola z tejto položky použitá finančná čiastka vo výške 143,- €, na zakúpenie živých rýb a to kapor vo váhe 65 kg,  ktoré boli použité ako dar, naším sponzorom, ktorí svojou činnosťou podporovali našu organizáciu  v priebehu tohto celého roku 2016.

   Budem sa opakovať,  ale ideálna  zostava členov výboru neexistuje. Každý počas svojej práce robí chyby a za tie chyby je kritizovaný.   Preto v mene svojom ako aj  výboru  MO SRZ Čierna nad Tisou k dosiahnutiu vašej  spokojnosti  ako  rybárov  vás  žiadam o pochopenie a podporu.

         Na záver mi dovoľte, aby som vám všetkým  v novej rybárskej sezóne poprial veľa zdravia, spokojnosti v práci ako aj v osobnom živote a hlavne príjemné zážitky pri vode.

 

Ďakujem vám za vašu pozornosť.

 

     Petrov zdar.

                                                                                     Predseda MO SRZ

                                                                                       Čierna nad Tisou

                                                                                    Bc. Peter  PITÓCKY

 

 

V roku  2018 sa má meniť stanovy  SRZ , preto  sa očakáva z každej organizácie   MO SRZ   do konca októbra 2017, podávanie  podnetov a  návrhov na  zmeny  v týchto stanov.  Výbor  MO SRZ Čierna nad Tisou  preto navrhuje, kto má nejaké návrhy tak nech ich uvedie na našej WWW. stránke mosrzcnt.wbl.sk ,   aby sme to mohli zaslať na  Radu SRZ.

 

 

P L Á N

hlavných úloh MO - SRZ Čierna nad Tisou

na rok   2016

 

Naďalej zabezpečovať pravidelné zarybňovanie našich rybárskych revírov podľa  plánu zarybňovania.

                                                                          Zodpovedný:     Hospodár

                                                                          Splnene            zást.  Hospodára

                                                                                                    ved. RS

                                                                                                    Termín  stály

 

Zintenzívniť kontrolnú činnosť členov Rybárskej stráže  a  hospodára na obhospodarovaných  revíroch tak, aby sa účinne zamedzilo pytliactvu  a  porušovaniu zásad pri výkone rybárskeho práva.

 

                                                                         Zodpovedný:    Ved. RS

                                                                         Splnene            Hospodár

                                                                                                  zást. Hospodára

                                                                                                  Termín       stály

 

Pravidelnými obchôdzkami obhospodarovaných revírov, sledovať či v blízkosti nie sú skládky pevného odpadu a smetí, ktoré by mohli byť v rozpore s hygienickými predpismi.

                                                                        Zodpovedný:   Hospodár

                                                                        Splnene          zást.  Hospodára

                                                                                                RS

                                                                                                Termín      stály

 

4.       Zabezpečiť plánované brigády na revíroch  MO  -  10 hodín. Termín

          brigád       Čene        07.05.2016

                           Tisa          21. a  22.05.2016

                           Latorica   24. a 25.09.2016

 

                                                              Zodpovedný : Referenti brig. Činnosti

                                                              Splnene         Výbor

                                                                                     Termín    Máj - September

 

5.   Zabezpečiť neplánované  brigády v zimných mesiacoch na všetkých

      našich revíroch  MO .

                                                        Zodpovedný : Referenti brig. činnosti

                                                        Splnene         Výbor

                                                                              Termín   december  až  február

 

6.   Usporiadať miestne  preteky v Love rýb s udicou pre dospelých

      členov MO SRZ,   dňa  14.05.2016  na rybníku  Čéne  (Otváracia

      sezóna   15.05.2016).

                                                                  Zodpovedný:  Výbor

                                                                  Splnene          Termín máj  2016

 

7.   Zabezpečiť   sústredenie  a  súťaž   Mladých  rybárov v LRU  na

      rybníku   Čéne v dňoch  02. a  03.07.2016. ( ktoré bolo usporiadané

      na súkromnom rybníku v obci Biel)

 

                                                                     Zodpovedný: Výbor

                                                                        Splnene      Termín  Júl

 

8.   Zabezpečiť  deviaty  ročník  súťaže vo varení o „Najlepšie

      HALÁSZLÉ“.

                                                                        Zodpovedný:  Podpredseda

                                                                        Nesplnené !   Termín         August

 

9.   Usporiadať miestne  preteky v Love rýb udicou pre členov  výboru

      MO SRZ    dňa   28.08.2016.

 

                                                                    Zodpovedný:   Výbor

                                                                          Splnene    Termín    August

 

10.  Zintenzívniť spoluprácu  s  OO PZ Kráľovský Chlmec  pri odhaľovaní

       Trestného činu   pytliactva  v  revíroch  MO  Čierna nad Tisou.

 

                                                                           Zodpovedný:  ved. RS

                                                                          Splnene          Termín     Stály

 

 

11.   Naďalej udržiavať dobrú spoluprácu so susednými organizáciami SRZ

        Kráľovským  Chlmcom  a  Veľkými Kapušanmi.

 

                                                                        Zodpovedný:  Predseda

                                                                        Splnene     Termín   Stály

 

12.    Ak bude záujem zo strany mládeže naďalej viesť krúžok mladých

         rybárov.

                                                                         Zodpovedný: Výbor

                                                                          Nesplnené !  Termín          Stály

 

13.    Hospodárne nakladať so zvereným majetkom  a  finančnými

         prostriedkami    MO SRZ.

                                                               Zodpovedný:     Účtovník

                                                               Splnene            Pokladník

                                                                                         Termín   Stály

 

14.   Vhodnou    propagandou    na   internetovej  stránke  v  rybárskych a

        regionálnych      časopisoch    ako    aj   v   okolitých   miestnych

        rozhlasoch  oboznamovať  širokú verejnosť s aktívnou  činnosťou

        MO.

                                                               Zodpovedný :   Predseda MO

                                                               Splnene           Termín      Stály

 

15      Zabezpečiť  VČS   na  termín  05.02.2017.

 

                                                           Zodpovedný:  Predseda

                                                                  Splnene  Termín Február   2017

 

Za celkové plnenie plánu hlavných úloh je zodpovedný  Výbor  MO.

     

  Petrov zdar                                                                            

                                                                                   Predseda MO SRZ

                                                                                    Čierna nad Tisou

                                                                                 Bc. Peter  PITÓCKY

 

NÁVRH ROZPOČTU MO SRZ    NA  ROK  2017

 

A

Materiálové náklady

1

Spotreba materiálu (náhradné diely do kosačky, motorovej píly a krovinorez, PHM na brigády, taniere + poháre pre akcie, výmena prop.but.fliaš, kancelárske potreby : atrament, papier, ...)

500.-€

 

2

Zarybnenie

3000.-€

3

Spotreba energie

300.-€

4

Výkony spojov (poštovné..)

50.-€

5

Zostatková cena vyradených zákl. Prostriedkov

 0.-€

6

Odpisy predmetov post. spotreby (DKP)

0.-€

SPOLU

3.850.-€

 

B

Mzdové a ostatné osobné náklady

1

Mzdové náklady

0.-€

2

Ostatné osobné náklady (odmeny čl.Výboru, RS, disciplinárnej a kontrolnej

 komisii  Rybárom MO, odmena za výdaj povoleniek hl.hospodárovi)

 2100.-€

SPOLU

2.100.0.-€

 

C

Služby nemateriálnej povahy

1

Cestovné (Výbor, RS, RS- deti)

1300.-€

2

Nájomné platené obyvateľstvu (nájom kanc. priestorov MO)

300.-€

3

Ostatné služby nemateriálnej povahy (oprava údržba člna RS, tel. kredit ved.RS )

150.-€

SPOLU

1.750.0.-€

 

D

Finančné náklady

1

Poistné (poistenie RS)

80.-€

2

Poplatky (časopisy, internet)

100.-€

3

Pohostenie a dary (Občerstvenie na brigády, Občerstvenia Výboru+VČS+.Ryb.  účasť na súťaži vo varení, Súťaž v LRU deti +dospelý+  Výbor, dary pre jubilantov)

1550.-€

4

Ostatné finančné náklady   ( zakúpenie bubnovej kosačky ,výstroj pre RS)

1600.-€

5

Finančné náklady spojené s brigádnickou činnosťou obhospodárovaných revírov MO  lopaty , rýľ, hrable, krompáč, fúrik, stavebný materiál, postrek Rondup,  postrek proti komárom, úprava terénu.)

700.-€

6

Vrátenie finančnej zálohy pre Rada Žilina a za brigádu

7600.-€

7

Reprezentačné ( tričká, perá, tašky pre MO, dary pre sponzorov)

400.-€

8

Účelová rezerva

500,-€

   SPOLU

12.530.-€

SPOLU všetky náklady

20.230,-€

 VÝNOSY

Výška rozpočtu

1

Zápisné, členské povolenky          za  rok  2016

16.789,50.-€

2

Doplnenie pokladne                       za rok 2016

6.040,00.-€

3

Dividendy za kmeňové akcie       za  rok  2016

159,36

4

Základný úrok kreditný                za  rok  2016

0,73.-€

5

SPOLU

22.989,59.-€

6

Konečný stav na bežnom účte     k  31.12.2016

2.972,17,-€

7

Zostatok v pokladni                     k  31.12.2016  

187,25.-€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha a vysvetlivky k tabuľkovej časti 

 

A         Materiálové náklady

1          Spotreba materiálu                                                                 500.-€

            - náhradné diely do kosačky, motor. a

            krovinorez, PHM na brigády, taniere, poháre

             pre akcie, výmena prop. but. fliaš,

            kancelárske potreby : atrament, papier, ...                

 

2          Zarybnenie                                                                           3.000.-€  

 

3          Spotreba energie                                                                      300.-€

 

4          Výkony spojov (poštovné..)                                                      50.-€

 

5          Zostatková cena vyradených zákl. prostriedkov                        0.-€

 

6          Odpisy predmetov post. spotreby (DKP)                                   0.-€

 

                                                                       SPOLU                      3850.-€

 

B         Mzdové a ostatné osobné náklady

1          Mzdové náklady                                                                         0.-€

 

2          Ostatné osobné náklady

            -odmeny čl. Výboru, RS, disciplinárnej a kontrolnej

              komisii, ybárom MO, odmena

              za výdaj povoleniek hl. hospodárovi                                  2.100.-€ -

 

                                                                       SPOLU                      2100.-€

 

 

C         Služby nemateriálnej povahy

1          Cestovné

            -Výbor                                                                                                 200.-€

            - RS                                                                                                    1000.-€ -

            - Súťaž v LR – dospelý, deti a výbor                                               100.-€

 

2          Nájomné platené obyvateľstvu

            -nájom kanc. priestorov MO                                                          300.-€

 

3          Ostatné služby nemateriálnej povahy

            -oprava údržba člna RS, tel. kredit ved. RS                                150.-€

                                                                      

                                                                              SPOLU                     1750.-€

 

 

D         Finančné náklady

1          Poistné  (poistenie RS)                                                         80.-€

 

2          Poplatky (časopisy, internet)                                              100.-€

 

 

3          Pohostenie a dary :

           

            Občerstvenie na brigády                                                     100.-€

            Občerstvenia Výboru                                                          100.-€

            Občerstvenie na VČS                                                          650.-€

            Súťaž v love rýb deti                                                           200.-€

            Súťaž v LRU dospelý                                                          200.-€

            Súťaž v LRU pre Výbor                                                     100.-€

            Účasť na súťaž vo varení                                                     100.-€

            Dary pre jubilantov                                                             100.-€

                                                                      

4.         Ostatné finančné náklady

            

            Zakúpenie bubnovej kosačky                                            1200.-€

             výstroj pre RS                                                                     400.-€

                                                                                

           

5          Finančné náklady spojené s brigádnickou                           700.-€

            činnosťou obhospodarovaných revírov MO

             ( lopaty, hrable, rýľ, krompáč, fúrik  klince,

               stavebný materiál, postrek Rondup,

               postrek proti komárom, terénne úpravy ...)

                       

6        - Vrátenie finančnej zálohy za brigádu                                500.-€

          -  Odvody Rada Žilina                                                             7100.-€

 

7          Reprezentačné, tričká, perá, tašky,                                   400.-€  

            dary pre sponzorov

 

8          Účelová rezerva                                                                        500.-€  -            

                                                     

            SPOLU                                                                              12530.-€               

                                                                                                 ____________

 

 

VÝDAVKY SPOLU                  20.230,-€

 

 

Vo výnosovej a v príjmovej  časti rozpočtu  z predošlého obdobia roka 2016, kedy príjem MO činil  zápisné. členské , povolenky  16.789,50.-€,  z toho  doplnenie pokladne 6.040,00,-€,  dividendy za kmeňové akcie 159,36,-€,  základný úrok kreditný 0,73,- €.  Týmto celkový príjem pre MO na rok 2016  pozostával  z   22.989,59.-€.   Zostatok na bežnom účte v SSP  ku dňu   31.12.2016    bol   2.972,17.-€  a  finančná hotovosť v pokladni dňu  31.12.2016  bol  187,25.-€.                                                                                                                                                                

         Ďalšími finančnými príjmami našej organizácie slúžiace na  zväčšenie majetku  MO SRZ  Č n/T , môžeme v roku  2017  očakávať  z  príspevkov  a to   ( zvýšenia členského príspevku,  poplatkov za neodpracované  brigády z  vybraných pokút  a  nárastu nových členov  MO  a   to o 1  až  5 osôb). Získané financie  môžu byť  využité  na  zarybnenie, obnovenie  menej  využitých  a  zanedbaných  rybárskych  revírov  a  tým  prilákať  do našej organizácie  nových  členov.  Aj týmto prístupom by sme chceli prispieť k tomu aby sa  naša organizácia viac rozrástla.

 

 

                                                                                                        Predkladá:   

        

                                                                                                    Predseda MO SR

                                                                                                    Čierna nad Tisou                                                                                                                                                    Bc. Peter Pitócky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosť rybárskej  stráže v roku  2016

         Rybárska stráž  miestnej organizácie v Čiernej nad Tisou aj počas roku  2016 naďalej vykonávala dôležitú úlohu pri ochrane rybárstva. Túto činnosť zabezpečovala  11 členná  skupina,  ktorej činnosť  môžeme hodnotiť v celku ako priemernú. Máme aj aktívnejších jednotlivcov ale na druhej strane aj jednotlivcov s menšou aktivitou.  Kontrolná činnosť rybárskou strážou sa  vo väčšej miere konala jednotlivo, ale sa osvedčili aj spoločné kontroly členov Rybárskej stráže po skupinách.  Rybárska stráž vykonávala kontrolnú činnosť v nepravidelných intervaloch a to celkovo 91 kontrol, pri ktorých  bolo  kontrolovaných  178  rybárov  a  najazdených  1800  km. 

         Z  dôvodu  pokročilého  veku  niektorých  členov  RS  našej organizácie ako  aj  z dôvodu  zvýšenia  efektivity   členov RS  bol potrebné zvýšiť ich stav. Preto bolo potrebné vyškoliť nových   členov RS v SOU v Ivanke pri Dunaji, ktorú absolvovali  2  naši členovia  MO Čierna nad Tisou, ktorí úspešne ukončili záverečnou skúškou, čím rozšírili rady RS do budúcnosti  z  9 na 11 členov. 

         Pri  vykonaných  kontrolách  každoročne sa väčšinou zisťujú tie isté previnenia,  ktorých  sa  dopúšťajú  naši  rybári.  Problémy sa  vyskytujú najmä pri vyplňovaní  záznamu o dochádzke, číslovaní  revírov, vypisovanie dátumu  a to podľa maďarského a nie podľa slovenského kalendára ako aj neukončovanie dennej doby lovu. Tu chcem upozorniť na tú skutočnosť, že záznam o úlovkoch a dochádzke k vode je verejná listina a jej úmyselné pozmeňovanie a znehodnocovanie môže byť považované ako závažné previnenie a podľa disciplinárneho  poriadku  aj  finančne  sankciované.

 

Ďalšími  nedostatkami  našich rybárov  aj  naďalej  zostava :

nedostatočná  výstroj  rybárov  (chýbajúci  podberák,  mierka ,uvoľňovač                          

    háčikov),

 -  neudržiavanie  poriadku  na  lovnom  mieste.

 

         Upozorňujem, že hrubým previnením je lov s viac než s dvoma udicami a viac než dvoma nádväzcami.

         Za  toto previnenie  hrozí rybárom  vysoká  finančná  pokuta  ako  aj  postih  nevidanie  povolenia  na dobu  troch  rokov.  Ubezpečujem  tých  nedisciplinovaných rybárov, ktorí sa spoliehajú nato, že lovia s viacerými udicami alebo iným protizákonným spôsobom na ťažko dostupných brehoch našich vôd, alebo na miestach, revíroch, kde sa kontrolná  činnosť  rybárskou strážou menej vykonáva, už čoskoro aj ich postihne  tvrdý  postih  zákona,  kde  výhovorky  už  budú zbytočné.  

 

Ochrana životného prostredia.     

         Počas vykonaných kontrol  našich rybárskych revírov členovia rybárskej stráže sledovali čistotu našich brehov, kvalitu vôd, zabezpečovali ochranu rýb po zarybnení  ako  aj  neres  rýb. 

         Každý rok na VČS sa neustále pripomína, že každý rybár po ukončení   lovu je povinný  si  odpadky odviesť z lovného miesta zo sebou.  Loviaci  je zároveň povinný počas celej  doby  lovu  a  pôsobenia na lovnom  mieste  i  po jeho ukončení  si  ju  udržiavať  v poriadku  a  v  čistote,  ale aj jeho celé okolie inak sa dopúšťa  previnenia.  Bohužiaľ pre niektorých  z  nás  sú  to  iba    prázdne a  bezvýznamné  slová .

          V minulých rokoch neporiadnych rybárov  rybárska stráž   o dodržiavaní  poriadku  na  lovnom   mieste  doposiaľ  iba  upozorňovala.

         Tohto roku tí rybári, ktorí budú mať na svojom lovnom mieste neporiadok t.j. smetie, buď svoje alebo si sadnú na také lovné miesto, kde už sa smetie nachádza, nebude už im ďalej tolerované ako výhovorka, že to smetie som nepriniesol, to už tu bolo, preto títo nepoučiteľní rybári, previnilci, budú musieť prispieť svojimi pokutami do zarybňovacieho fondu.  Aj takýmto spôsobom sa dá finančne - sponzorsky prispieť. Máme malú členskú základňu ale  o nedisciplinovaných   rybárov  nemá  záujem  nielen naša  ale  ani  žiadna iná organizácia.        

         Želám Vám  aj v tomto  roku   veľa   zdravia,  veľa  oddychu  v  prírode  a  krásne   kapitálne   úlovky.       

                                                         Petrov zdar.

                                                                                             Predseda MO SRZ

                                                                                              Čierna nad Tisou

                                                                                             Bc. Peter PITÓCKY

 

V Čiernej nad Tisou dňa 05.02.2017

 

 

KONTROLNÁ

ČINNOSŤ    RYBÁRSKEJ    STRÁŽE

2016

 

 

1. Počet kontrol :                                      91

2. Počet kontrolovaných osôb :               178

3. Počet najazdených    km:                    1800

4. Cestovné pre RS :                              459,99,- €

5. Objasnených Tr. činov pytliactva :      0

  a)   vlastné zistenie :                                 0

  b)   zaslané inou organizáciou:               2 ( prejednane finančne - pokutou )

  c)   iný spôsob zistenia :                           0

6) Zistené iné správne delikty :                1 ( návrh na vylúčenie na  3 rok.)

 

 

                                                                                              Predseda MO SRZ

                                                                                               Čierna nad Tisou

                                                                                              Bc. Peter PITÓCKY

 

 

V Čiernej nad Tisou dňa 05.02.2017

 

 Správa o kontrolnej činnosti rybárskej stráže

za rok 2016

 

Por. číslo

Priezvisko - meno,  titul

Počet  kontrol

Počet kontrolovaných osôb

Počet najazdených Km

Vyplatenie cestovného pre RS

1.

KÁZMER Karol

2

2

60

19,54,- €

2.

LOŠKÁR Ladisláv

2

 

2

0

0,- €

3.

MATIS  Pavel

15

 

16

240

58,45,- €

4.

TOMORI  Peter

2

 

2

0

0.- €

5.

Bc. FEJKO Tomáš 

2

 

2

0

0,- €

6.

BATTYÁNYI Zoltán

21

 

33

780

176,60,- €

7.

GILÁNYI Alexander

10

 

25

120

33,08,- €

8.

PUŠKÁŠ   Július

2

 

6

120

31,65,- €

9.

ROMAN  Štefan

6

 

20

240

71,37,- €

10.

Bc. Pitócky Peter

17

33

          240

52,16,- €

11.

František Árvai

12

37

0

0,-€

12.

Spolu:

91

178

 

 

1800

               442,85,-

 

                                                                                                         Bc. Peter PITÓCKY

                                                                                                          Predseda MO SRZ

                                                                                                          Čierna nad Tisou

 

 

 

Správa o kontrolnej činnosti rybárskej stráže

za rok 2016

 

Por. číslo

Priezvisko - meno,  titul

Počet  kontrol

Počet kontrolovaných osôb

Počet najazdených Km

1.

KÁZMER Karol

2

2

60

2.

LOŠKÁR Ladisláv

2

 

2

0

3.

MATIS  Pavel

15

 

16

240

4.

TOMORI  Peter

2

 

2

0

5.

Bc. FEJKO Tomáš 

2

 

2

0

6.

BATTYÁNYI Zoltán

21

 

33

780

7.

GILÁNYI Alexander

10

 

25

120

8.

PUŠKÁŠ   Július

2

 

6

120

9.

ROMAN  Štefan

6

 

20

240

10.

Bc. Pitócky Peter

17

33

              240

11.

František Árvai

12

37

0

12.

Spolu:

91

178

 

 

1800

 

                                                                                                         Bc. Peter PITÓCKY

                                                                                                          Predseda MO SRZ

                                                                                                          Čierna nad Tisou

                                                                              P L Á N

hlavných úloh MO - SRZ Čierna nad Tisou

na rok   2017

 

1.                Zabezpečiť pravidelné zarybňovanie v našich rybárskych revírov podľa plánu zarybňovania.

                                                        Zodpovedný:     Hospodár

                                                                                    Zást.  hospodára

                                                                                    ved. RS

                                                                                                   Termín  stály

 

2.                Vypracovať plán postupu pri záchrane rýb a vodných živočíchov (odlov rýb) v mimoriadnych situáciách podľa § 20, Zbierky zákonov 139/2002 Z.z.  (pôvodne, extrémne suchá alebo mimoriadne zhoršenie a ohrozenie kvality vôd).

                                                                        Zodpovedný:     Hospodár                                                                                                                                                           Zást.  hospodára

                                                                                                     ved. RS

                                                                                                     Termín  stály

 

3.                Zintenzívniť kontrolnú činnosť členov Rybárskej stráže  a  hospodára na obhospodarovaných  revíroch tak, aby sa účinne zamedzilo pytliactvu  a  porušovaniu zásad pri výkone rybárskeho práva. ( Nielen v letných ale aj počas zimných mesiacoch).

                                                                          Zodpovedný:    Ved. RS

                                                                                                     Hospodár

                                                                                                    Zást. hospodára

                                                                                                     Termín       stály

 

4.                Pravidelnými obchôdzkami obhospodarovaných revírov, sledovať či v blízkosti nie sú skládky pevného odpadu a smetí, ktoré by mohli byť v rozpore s hygienickými predpismi.    

                                                              Zodpovedný:   Hospodár

                                                                                       Zást.  hospodára

                                                                                        Brigádnicky referent 

                                                                                        Termín       stály 

 

 

 5.       Usporiadať  miestne   preteky v Love rýb udicou pre dospelých členov   

           MO SRZ,   dňa  14.05.2017   na  rybníku  Čéne  ( Otváracia sezóna od    

           15.05.2017).

                                                        Zodpovedný:     Výbor

             Termín    máj  2017

 

6.         Zabezpečiť plánované brigády na revíroch  MO  -  10 hodín. Termín

            brigád       Čene         13.05.2017   a 03.09.2017

                             Tisa           01.07.2017 

                             Latorica   06.05.2017   a 02.09.2017

 

                                                  Zodpovedný : Referenti brig. Činnosti

                                                                           Výbor

                                                                           Termín    Máj – Júl - September                          

                  

7.         Zabezpečiť    neplánované    brigády    v   zimných     mesiacoch   a    to     

            ovzdušňovanie  všetkých  našich   revírov  a čistenie brehov od vysokého

            porast .     

 

                                                       Zodpovedný : Referenti brig. činnosti

                                                                                Výbor

                                                                                Termín   december  až  február                          

 

 

8.        Usporiadať  miestne   preteky v love rýb s udicou pre deti do 15 rokov     

           členov MO SRZ,   dňa  02.07.2017 (o mieste a čase pretekov budú naši   

           mladý rybári včas vyrozumení).

 

                                                         Zodpovedný:     Výbor

                                                                                     Termín  Júl

 

 

9.       Usporiadať miestne  preteky v Love rýb udicou pre členov  výboru   

          MO SRZ    dňa   27.08.2017.

          

                                                          Zodpovedný:       Výbor

                                                                                       Termín         August

 

10.      Zintenzívniť spoluprácu  s  OO PZ Kráľovský Chlmec  pri odhaľovaní   

           Trestného činu   pytliactva  v  revíroch  MO  Čierna nad Tisou.

 

                                                         Zodpovedný:   ved.  RS

                                                                                   Termín         Stály

 

11.    Naďalej udržiavať dobrú spoluprácu so susednými organizáciami SRZ           

         Kráľovským  Chlmcom, Veľkými Kapušanmi a Stredou nad Bodrogom.

 

                                                                         Zodpovedný:  Predseda

                                                                                                 Termín       Stály

 

12.    Ak bude  záujem  zo  strany  mládeže  otvoriť  a  viesť  krúžok   mladých   

          rybárov podľa vypracovaného časovo tematického plánu .

 

                                                                         Zodpovedný:   Výbor

                                                                                                  Termín     Stály

 

13.    Hospodárne nakladať so zvereným majetkom  a  finančnými    

         prostriedkami    MO SRZ.

                                                                         Zodpovedný:  Účtovník

                                                                                                Pokladník

                                                                                                 Termín    Stály

 

14.     Vhodnou    propagandou    na   internetovej  stránke  v  rybárskych a  

           regionálnych      časopisoch    ako    aj   v   okolitých   miestnych   

           rozhlasoch  oboznamovať  širokú verejnosť s aktívnou  činnosťou     

           MO.

 

                                                                        Zodpovedný :   Predseda MO

                                                                                                   Termín  Stály

 

 

15      Zabezpečiť  VČS a voľby  do výboru, kontrolnej komisie a disciplinárnej    

          komisie  na  termín  04.02.2018.

 

                                                                         Zodpovedný:   Predseda

                                                                                                   Termín  Február 

 

Za celkové plnenie plánu hlavných úloh je zodpovedný  Výbor  MO.

                                                             

                                                                                                     Predseda MO SRZ

                                                                                                      Čierna nad Tisou

                                                                                                    Bc. Peter  PITÓCKY

 

 

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Správa hospodára

 

                                                                            Zarybnenie        

 

         V minulom roku  sme zarybňovali podľa zarybňovacieho plánu schváleného výborom MO SRZ  Č n/T, ako aj z fondu oblastného ichtyológa vo váhe 2400 kg v celkovej hodnote 6200,-€

 

 Zarybnenie sa vykonalo:

 

-  z  fondu  oblastného  ichtyológa,  dňa  31.10.2016,  kde  bolo  zarybnené   z 

   rybníka  Brzotín  vo  váhe  1600  kg  v  hodnote 4440,-€.  Jednalo  sa o rybu   

   veľkostí  kapor  K2   a   šťuku  Š1.

-  z   vlastných  finančných   prostriedkov  bolo  zarybnené  dňa   04.11.2016  

   z  rybníkov  Veľké  Revišťa   v  hmotností  800 kg.  v  hodnote  1760 ,- €,   

   Jednalo  sa o rybu  kapor K2. Zarybnenie sa vykonalo v  revíroch  Latorica  a 

   Tisa.

         Po sumarizácii úlovkov, rybárskym hospodárom p. Petrom Tomorim  za rok 2016, rybári našej miestnej organizácie celkovo ulovili 759 ks. rôznych druhov rýb v celkovej váhe 795,06  kg,  čo vykazuje priemernú hmotnosť jedného úlovku na 1,05 kg.

Ulovené ryby boli v celkovej hodnote 3.417,67,-€.  V pomere na jedného nášho rybára to vychádza v prepočte na  14  ks.  rýb  a to vo váhe  2,69 kg.

 

 - Najviac ulovených rýb predstavoval  kras striebristý  a to  238 ks.

 - Najväčšiu hmotnosť ulovených rýb predstavoval  Kapor a to s celkovou 

   hmotnosťou   174,27 kg.

- Najväčšia  hodnotu ulovených rýb predstavoval Sumec veľký  a to v počte 6

   ks, vo váhe 122,80 kg v hodnote 896,44,- €. Ich priemerná hmotnosť vychádza

   na   20,47 kg.

- V tabuľke úspešnosti v love rýb za rok 2016  sa  môže  pochváliť 166  našich

   členov rybárov.

Návštevnosť našich rybárov na jednotlivé revíry:  

 

1. rieka  Tisa a to s  1054 návštevnosťou,

2. Latorica 1 (MO Trebišov)  294 návštevnosťou,

3. Čéne s  283 návštevnosťou,

4. Laborec  (MO V. Kapušany)  185 návštevnosťou.

 

Súťaž v love rýb pre dospelých

 

         Výbor  MO SRZ Čierna nad Tisou dňa  14.05.2016 zorganizoval miestne preteky v love rýb s udicou pre dospelých rybárov, ktoré sa uskutočnilo na rybníku Čéne.  Týchto  pretekov  sa  zúčastnilo 12  dospelých členov našej organizácie.

            Rybárska  súťaž  prebiehala  vo dvoch kolách,  a   kto chcel zvíťaziť musel sa umiestniť  v oboch  kolách  na  popredných  miestach.

Celkové umiestnenie dospelých rybárov bolo nasledovné:         

1.  Róbert   VILÁGI

2. Jozef   DOBOŠ

3. Viktor PETÖCZ

4.  Alexander KERÉKGYARTÓ

5.  Daniel TÓTH

         Po súťaži si všetci zúčastnení mohli posedieť pri chutnej upečenej klobáse,  ktorú  pripravili  naši  členovia výboru MO SRZ Čierna nad Tisou.        Do budúcnosti je potrebné, aby sa naši rybári na takýchto akciách zúčastňovali  vo  väčšom  počte,  kde  sú  vítaný  aj  ich  rodinný  príslušníci.

http://www.mosrzcnt.wbl.sk/ .

Petrov zdar

                                                                                     Predseda MO SRZ

                                                                                       Čierna nad Tisou

                                                                                    Bc. Peter  PITÓCKY

 

 

Správa o finančnom hospodárení

MO SRZ Čierna nad Tisou

za rok 2016

 

      Evidenčný stav finančných prostriedkov na bežnom účte v SLSP,  a .s  a stav pokladničnej hotovosti za účtovné obdobie  roku 2016 bol nasledovný:

__________________________________________________________________________

Zostatok v pokladni k 31.12.2016                                                                   187,25,-€

Zostatok na bežnom účte SLSP, a.s.   k 31.12.2016                                     2.972,17,-€

__________________________________________________________________________

Príjmy v roku 2016:

Zápisné, členské, povolenky

        16.789,50 ,-€

Doplnenie pokladne

           6.040,00,-€

Dividendy za kmeňové akcie -  Slovryb

             159,36 ,-€

Základný úrok kredit

                  0,73,-€

Spolu

         22.989,59 ,-€

 

Výdavky v roku 2016

Cestovné + ( PHM )

890.79 -€

Daň  z  úroku

0,09, -€

Daň z nehnuteľnosti

8,77,-€

Dary k životnému jubileu (50-60), pamiatkové predmety dary

85,10,-€

Zarybnenie  ( z DONA s.r.o kapor)

1.760,-€

Dary sponzorom  ( z DONA s.r.o  kapor)

143,-€

Hlásenie mestským rozhlasom Inventár

25, -€

Jednorazový príkaz na úhradu

7.532,81,-€

Kancelárske potreby

139,50,-€

Občerstvenia ( VČS, brigády)

981,94, -€

Obnova kreditu ( Battyányi)

36, -€

PHM  ( brigáda)

89,63,-€

Poplatky pre SLSP, a.s.

157,11,-€

Poštovné

10,60, -€

Oprava a udržiavania

147,63, -€

Spotrebný materiál

1.212,99, -€

Výber kartou

6.040,00,-€

Výherne ceny

280,48, -€

Výplata 10- tích EUR za účasť na brigádach

310  -€

Zakúpenie  garáže

2500,-€

Spolu:

22.351,44,-€

 

 

 

     Celkové príjmy MO SRZ ČIERNA NAD TISOU dosiahli v roku 2016 hodnotu 22.989,59,- €,  a výdavky   22.351,40,- €,  čo  vykazuje úsporu  o   638,15,- €, .         

   Oproti roku 2015 kde prijmi MO SRZ ČIERNA NAD TISOU boli v hodnote 25.457,71,- €  a výdavky 29.508,28,- €, čo vykazuje úbytok  o                  - 4.050,57,- €, ( Vrt studne Čéne ),  preto môžeme rok 2016 uzavrieť  z hľadiska financie  ako  úspešný.

          Najväčšiu nákladovú položku z nášho rozpočtu v roku 2016 tvoril nákup nehnuteľnosť a to  garáž, v cene 2.500,- €,.  Zakúpenie tejto nehnuteľnosti pre MO bola nevyhnutná a to z dôvodu uskladnenia majetku MO SRZ Čierna nad Tisou, ktoré doposiaľ v minulosti boli dlhoročne uskladňované v garáži  ZŠ Čierna nad Tisou,  ktoré  tam zaberali miesto potrebné pre materiáli ZŠ.

        

         Ďalšiu nákladovú položku pre našu MO tvorili odvody pre SRZ Rada v  Žiline v celkovej sume 6394,06,-€.

         V roku 2016 boli vysadené násady v celkovej hmotnosti 2400 kg v celkovej hodnote 6200,-€. Z toho tvorili násady od Rada Žilina v celkovej váhe 1600  kg  v  hodnote  4.440,-€.   Jednalo  sa o rybu    kapor  K2  vo váhe 1500 kg  a   šťuku Š1 vo váhe   100 kg.

 

         Po tohtoročnej  inventarizácií  majetok MO SRZ Čierna nad Tisou má celkovú hodnotu  14.038,16,-€.

         Ďalší nárast financií v organizácií môžeme očakávať  v prípade nárastu členskej základne  a to „ zápis nových členovo 1 až 5 osôb, ako aj z príjmov neodpracovaných brigád a vybraných pokút od nedisciplinovaných rybárov. Aj týmto prístupom by sme chceli prispieť k tomu aby sa  naša organizácia viac rozrástla.

                                                                                                  

V Čiernej nad Tisou dňa   05.02.2017

                                                                                         Predseda MO SRZ

                                                                                           Čierna nad Tisou

                                                                                        Bc. Peter PITÓCKY

 

 

SPRÁVA

o konaní výročnej členskej schôdze (VČS) za rok 2016

1. VČS (MK) sa konala dňa :

05.02.2017

2. Počet členov základnej organizácie :

240

z toho : 2.1. dospelí ( muži )

188

             2.2 dôchodcovia

30

             2.3 ženy

4

             2.4 študenti  ( 18-25 r.)

4

3. Počet deti deti ( 6-14 r.):( organizovaných v krúžku)

14

3.1   organizovaných v krúžku mládeže ( 15-17 r.)               

0

4. Počet prítomných členov na VČS (MK)

 

5. Počet obvodných organizácií MsO:

 

6. Počet členov výboru MO - MsO:

 

7. Delegát Rady SRZ na Š/MK:

 

 

8. Na VČS (MK) organizácia prijala tieto uznesenia:

  - Správu:  o činnosti výboru MO za rok 2016, o hospodárení MO za rok 2016, o plnení     

                   plánu  hlavných úloh za rok 2016

 -  VČS  Schvaľuje:  Návrh rozpočtu na rok 2016,  Plán hlavných úloh na rok 2016

                                   Návrh na zvýšenie brigádnického poplatku na 15,- EUR.

 -  VČS  Doporučuje:

     a) dbať o rozvoj a starostlivosť o členskú základňu,

     b) združovať občanov, ktorí majú záujem o rybárstvo, prijímať ich za členov,

     c) viesť členov MO k dodržiavaniu všeobecných záväzných noriem vnútro           

         zväzových predpisov a etických pravidiel v rybárstve,

     d) starať sa o výchovu rybárskej mládeže ale aj o dospelých a poskytovať rybársku 

         odbornú pomoc,

     e) organizovať prednášky a školenia pre rybársku stráž

     f) prevedenie miestnych pretekov v LRU pre dospelých členov MO ,

     g) prevedenie sústredenie a preteky v LRU pre mladých rybárov MO,

    

 

                                    Meno a priezvisko                                  Meno a priezvisko

Dňa  05.02.2017            Pavel  MATIS                                  Bc. Peter  PITÓCKY

                                          Tajomník                                                Predseda

Pozn.: -Správu o VČS ( MK) zašlite na e- mailovú adresu: sekretariat@srzada.sk

            do 15 dní po jej konaní!

         - Súčet položiek  2.1;2.2;2.3;2.4; sa rovná položke 2, t.j. počtu členov ZO SRZ

 

 

Správa o stave členskej základne  za rok  2016

 

 

2015   -   2016

rozdiel

2. Počet členov základnej organizácie :

236     -   240

  + 4

z toho : 2.1. dospelí ( muži )

193     -   188

 

             2.2 dôchodcovia

30       -    30

 

             2.3 ženy

  5         -    4

    - 1

             2.4 študenti  ( 18-25 r.)

  2         -    4

 

3. Počet deti deti ( 6-14 r.): (organizovaných v krúžku)

19       -    14

                 0

    - 5

3.1  organizovaných v krúžku mládeže

       ( 15-17 r.)               

                

 

4. Počet prítomných členov na VČS (MK)

 

 

5. Počet obvodných organizácií MsO:

                

 

6. Počet členov výboru MO - MsO:

 9       -       8

    - 1

 

                                                                                                                                          Bc. Peter PITÓCKY

                                                                                                          Predseda MO SRZ

                                                                                                          Čierna nad Tisou

 

         V Čiernej nad Tisou dňa 05.02.201

 

 

Správa o zarybnení revírov MO SRZ Čierna nad Tisou

 

V roku  2016  bolo celkovo   v našich revíroch zarybnené  vo váhe   2400 kg   v hodnote  6200,- €    z toho :      

-   z  fondu oblastného  ichtyológa  dňa  31.10.2016  z  rybníka  Brzotín  vo váhe                 

    1600 kg  v sume  4440,- €,

 

-  z  vlastných finančných prostriedkov  dňa  04.11.2016  Veľké  Revišťa  vo   

    váhe  800kg    v sume   1760,- €          

 

Jeseň

Čéne

      0  kg

 

 

 

Tisa

 1200 kg

Kapor  K 2

 

 

Spolu:

 

 

 

     1200 kg

 

Latorica

Rieka  (iné)

 Székely      torok

Balog  szög

Kaponyi

kg

K 2 - 200 kg

         0 kg

K2 - 400 kg

K2 -500 kg

Š1 - 100 kg

 

Spolu:

 

 

 

    

      1200 kg

 

                                                                                                        Bc. Peter PITÓCKY

                                                                                                          Predseda MO SRZ

                                                                                                          Čierna nad Tisou

 

V Čiernej nad Tisou dňa 05.02.2017

        

 

 

Správa o počte zúčastnených na brigádach 2016 v rok.

 

 

Revír

Plánované

Mimo plánu

 

Čéne

 

 

 

Tisa

 

 

 

Latorica

 

 

 

 

                                                                                                        Bc. Peter PITÓCKY

                                                                                                          Predseda MO SRZ

                                                                                                          Čierna nad Tisou

 

V Čiernej nad Tisou dňa 05.02.2017

Správa o zarybnení revírov MO SRZ Čierna nad Tisou

V roku 2016

 

V roku  2016  bolo celkovo   v našich revíroch zarybnené  vo váhe   2400 kg   v hodnote  6200,- €    z toho :      

-   z  fondu oblastného  ichtyológa  dňa  31.10.2016  z  rybníka  Brzotín  vo váhe                

    1600 kg  v sume  4440,- €,

 

-  z  vlastných finančných prostriedkov  dňa  04.11.2016  Veľké  Revišťa  vo  

    váhe  800kg    v sume   1760,- €           

 

Jeseň

Čéne

      0  kg

 

 

 

Tisa

 1200 kg

Kapor  K 2

 

 

Spolu:

 

 

 

     1200 kg

 

Latorica

Rieka  (iné)

 Székely      torok

Balog  szög

Kaponyi

kg

K 2 - 200 kg

         0 kg

K2 - 400 kg

K2 -500 kg

Š1 - 100 kg

 

Spolu:

 

 

 

    

      1200 kg

 

                                                                                                        Bc. Peter PITÓCKY

                                                                                                          Predseda MO SRZ

                                                                                                          Čierna nad Tisou

 

V Čiernej nad Tisou dňa 05.02.2017

 

TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google