Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 10.08.2018 11:56:41

MO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

ROK 2007
ROK 2007...

  VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA ROK 2007
                            konaná dňa 04.02.2007

                                              


Správa o činnosti

výboru MO SRZ v Čiernej nad Tisou

za rok 2006

Vážení športoví rybári, vážení hostia,

dnes sme sa stretli, aby sme zhodnotili výsledky hospodárenia a športovej činnosti našej organizácie v roku 2006 a samozrejme i činnosť výboru MO SRZ za uplynulé obdobie. 

Výbor MO SRZ sa v roku 2006 schádzal podľa potreby na svojich riadnych schôdzach a zasadnutiach, kde pracoval na konkrétnych úlohách, ktoré boli vytýčené pred Výborom MO vo veci zabezpečenia a plnenia hlavných úloh schválených na VČS v roku 2006. Možno povedať, že v minulosti prijaté pravidlá činnosti umožnili, aby výbor pracoval bez výkyvov ako zabehnutý kolektív. 

Päť krát mimoriadne zasadal ako disciplinárny orgán II. stupňa, kde riešil 6 previnení proti stanovám rybárskeho zákona. V prípade rybára VILÁGI Jozefa, bytom Boťany a rybára TÓTHA Mikuláša, bytom V. Trakany podľa § 4 ods. 2 písm. a) týmto Verejne karhám za ich  previnenia rybárskej povinnosti a neplnenia zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z. V ďalších prípadoch, čiže porušeniach zákona o rybárstve to bolo nevydaním povolenia od 1 až po dobu 3 rokov.

 Vedenie MO SRZ v spolupráci s OO PZ v Kráľovskom Chlmci objasnilo 10 prípadov prečinu „pytliactva“ podľa § 310 ods. 1, Trestného zákona.

              Naša organizácia začiatkom minulého roka 2006 na VČS uzavrela minulé volebné obdobie a tak sa pustila do ďalšieho volebného obdobia. Nie je tak dôležité rozprávať o volebnom období, ale o tom, že máme pred sebou ďalšie úlohy. Všetci, ktorí sme sa chceli stať funkcionárom našej MO SRZ si musíme uvedomiť, že ideme robiť niečo, čo mám zaberie množstvo vlastného času za symbolické hmotné ohodnotenie. Získame však dobrý pocit z vydarenej akcie pre stovku rybárov mladých, či starých. Odmenou je najmä pocit dobre vykonanej práce, dobré výsledky organizácie, pohľad na kvalitné ryby pri výlovoch a zarybňovaní a pekné úlovky členov organizácie. V ostatných rokoch sa objavilo viacero nádejným mladých a obetavých členov a myslíme si, že budúcnosť organizácie nie je v tomto smere ani trocha chmúrna.

Veľmi citlivou otázkou v našej organizácii je naše členstvo rok 2006 sme uzavreli tým, že máme evidovaných 275 dospelých členov čo je oproti roku 2005 zas o 4 členov menej. Ďalej evidujeme 50 detí, čo je na rovnakej hranici ako v roku 2005. Citlivým problémom je množstvo úlovkov ulovených v našich vodách, aspoň to tak vyzerá podľa odovzdaných výkazov o úlovkov. Nakoľko na základe podanej správy hospodára pána Tomoriho Petra som vychádzal z toho, že bolo zapísaných celkovo 4.909 kusov rýb v celkovej váhe 2.562 kg, čo v pomere na jedného rybára tvorí 18 ks za rok vo váhe 9,3 kg.

Pomer úlovkov k rozlohe rybárskych revírov, ktoré užívame je nepostačujúci tu sa však musíme zastaviť na otázkou či je to naozaj tak ako to je písané, či je to len chyba členov VÝBORU alebo možno hľadať chybu aj u Vás rybárov. Naozaj sme si  všetci zodpovedne vykonali svoju povinnosť a každý zapísal svoj riadne ulovený úlovok tam, kde to malo byť alebo sa len o tom rozpráva hore dolu. Sme malá organizácia na Slovensku a výbor sa už viac rokov snaží utlmiť pokles členskej základne, aby sa udržala rybárska chuť. Preto sa Výbor rozhodol v roku 2006 založiť Krúžok mladých rybárov pri Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským, kde sme sa zaoberali s deťmi rybármi, ale aj nerybármi a tak nepriamo navádzať ich na tento koníček a nepriamo vychovávať z nich riadnych občanov, aby v neskoršom období sa len tak, lebo nemajú čo robiť nepotulovali po uliciach a krčmách. Týmto ak môžem žiadam Vás otcov - poraďte svojím synom, ktorých ešte nechytila rybárska vášeň a doneste ich so sebou na „Krúžok mladých rybárov“ a doporučujem aj „Tábor mladých rybárov“, ktorý sa už každoročne usporadúva na mŕtvom ramene rieky Tisa ako aj v minulom roku čiže 1 až 2.7.2006. Tento tábor končí spravidla pretekami detí, ktoré majú platný rybársky lístok, aj toho roku sa tam zišlo 25 detí, z ktorých prevažná väčšina súťažila. 

Poradie :

1.       Holováč Zoltán

2.       Pásztor Dávid

3.       Tóth Dominik

4.       Fejko Tomáš ml.

Už tradíciou sa stali preteky v LOVE RÝB UDICOU dospelých. Dňa 27.08.2006 sa zišla malá hŕstka, dokopy 19 rybárov, aby sa postavila na trať a ukázala „čo viem“. Uloviť čo najväčšie množstvo rýb bez rozdielu druhu a veľkosti len čo najviac, to je úsilím v tom čase každého súťažiaceho.

                Poradie :

1.       Petöcz Viktor

2.       Puškáš Ján

3.       Pásztor Tomáš

4.       Tóth Dávid 

Aj napriek týmto opatreniam, organizovaným stretnutiam v priebehu rokov klesá členská základňa loviacich rybárov. V tom počte je tento stav alarmujúci vrátane dospelých rybárov nehovoriac o ženách a deťoch. Každého z nás je do budúceho obdobia hlavnou úlohou zveľadiť tento cech rybárov a obľúbiť ho ostatnými, ktorí ho ešte nespoznali. Treba porozmýšľať aj nad tým, že sú tu ľudia, ktorí rybárstvo a ryby poznajú boli členmi nášho združenia avšak z viacerých dôvodov z našich radov vystúpili, ale na ryby chodia naďalej.

 

 

Vážení športoví rybári 

Už viackrát som počul, že je nedostatočná zarybnenosť našich revírov. To nie je pravda, pretože je to jedným z hlavných cieľov našej činnosti,  umožňujúca slušné úlovky a vyžitie pri vode, čo je hlavným cieľom drvivej väčšiny našich členov.

Spôsob zarybňovania, ktorý výbor uplatňuje v našich revíroch je prepracovaný a overený takmer desaťročnými skúsenosťami a je prepracovaný aj s možnosťami v danej dobe, v danej lokalite a v daný čas. Zarybňovanie tvorí ľahšia násada kapra, ktorú nám dodáva Rada Žilina a druhá časť, ktorú tvorí prevaha si kupujeme. Naša MO ako už dobre vieme obhospodaruje spolu cca 176 ha vodnej plochy pri celkovej dĺžke asi 20 km. Dokáže si každý z Vás predstaviť to kvantum plochy a vody, kedy asi dosiahneme to, že ak si rybár sadne na breh a zahodí iba jednu udicu chytí jedného kapríka alebo inú rybu, vstane a na druhý deň príde zas. 

Závisí už len od nás, čiže od Vás rybárov ako si ustrážime a ustrážite naše, Vaše lovné miesta. Dúfam, že dôjdu aj časy, kedy budeme musieť prikrmovať ako to bolo kedysi za mojich čias, kedy som stál ako dieťa na brehu vodnej plochy Čene a prizeral som sa ako z člna pre mňa, v tom čase neznámi ľudia niečo sypú do vody. Preto vravím a tvrdím, že je potreba aj z Vašej strany, nakoľko veľmi dobre poznám danú situáciu som členom rybárskej stráže a viem, že rybárska stráž v roku 2006 vykonala 41 výjazdov, čo v priemere na jednu kontrolu činí 30 km, tak si prepočítajme, že je to asi 1230 km vykonaných autom, ale okrem toho koľko sa rybárska stráž nachodí pešo. Preto je potrebné a je to povinnosťou každého rybára ustrážiť si svoje, svoj vlastný majetok. Všetko čo je naše, je aj vaše a tak sa treba pozerať na to ak neoprávnene zasahuje niekto do práva rybárstva, zasahuje do práva Vášho do Vášho súkromia a to si musí každý z nás uvedomiť inak nikdy nikam nedospejeme. Žiadam všetkých rybárov, aby dodržiavali napríklad dobu osvetlenia, budem vyžadovať od všetkých členov rybárskej stráže ak rybár nebude osvetlený a tým sa chce vyhnúť rybárskej kontrole, aby aj v týchto prípadoch zasahovala a riešila spôsobom určeným zákonom.

Teraz však k samotnej produkcii rybničného hospodárstva. Rok 2006 nebol pre chovateľov rýb na Slovensku a nás samotných rybárov veľmi priaznivý. Dlhá zima sa podpísala na prežití rýb, tvorbe prirodzenej potravy, ich neskoršom prijímaní potravy a tým aj rozraste. Nikdy by sme neverili aké ryby sú na mŕtvom ramene rieky Tisa, zas nám uhynuli štuky na Čeni, Latorica sa drží. Na zarybnenie sme v roku 2006 dali necelých dvadsať metrákov rýb, prevažne to bol kapor K2.

Vážení športoví rybári,

Je všetkým známe, že brigádnická činnosť podľa stanov SRZ patrí medzi základné povinnosti dospelých členov SRZ. Naši členovia v roku 2006 odpracovali len minimálne množstvo brigádnických hodín pri zveľaďovaní, čistení a úpravách okolia vodných plôch, výlove ale i pri nárazových prácach.

Aj v roku 2006 aj v roku 2007 sme rozhodli na základe o vydávaní smerníc povolení na príslušný rok o najnižšiu cenu  povoleniek. Aj tým chceme len prispieť k tomu, aby sa naša organizačná zložka rozrastala. Sú organizácie, kde rozhodujú alebo pravdupovediac nerozhodujú, berú to automaticky a vydávajú povolenia za maximálnu cenu.

My sme sa rozhodli teraz, po prvý krát zaviesť na základe rozhodnutia z minulého roka o zavedenie brigádnického poplatku. Tu by som rád podotkol a upozornil každého rybára, ktorý sa aspoň trocha chce zúčastniť na zveľaďovaní našich revírov, že po zúčastnení sa brigády každý člen obdrží čiastku 300.- Sk na vlastnoručný podpis po odpracovaní 8 hodín brigádnickej činnosti. Dátum brigád každý člen obdrží v novom poriadku, ktorý dostane pri zakúpení povolenia.

V súvislosti s týmto Vás upozorňujeme na dodržiavanie Zákona o rybárstve č. 139/20002 ako celok a o riadne preštudovanie aj Miestneho rybárskeho poriadku.

Plán hlavných úloh čiže uznesenia členských schôdzí sú pre výbor zákonom v jeho činnosti v príslušnom roku. Preto je súčasťou správy aj odpočet plnení uznesení z predchádzajúcej členskej schôdze. Výbor na svojom prvom zasadaní po členskej schôdzi vždy podrobne rozoberie uznesenia a námety z diskusie zachytené v zápisnici z členskej schôdze a príjme k tomu uznesenia.

Jednotlivé uznesenia z vlaňajšej členskej schôdze sme plnili takto:

1.            vhodnou propagandou v miestnom rozhlase a v časopisoch oboznamovať širokú verejnosť a žiakov .......

                               splnené

2.            pravidelnými obchôdzkami obhospodarovaných revírov, sledovať skládky pevného odpadu ........

                               splnené

3.            spracovať plán práce a kontrol rybárskej stráže .....                                                                                    

                               splnené

4.            zabezpečovať naďalej pravidelné zarybňovanie .....                                                                                  

                               splnené 

5.            organizovať brigády na revíroch .....                                                                                                   

                               splnené                                                                                                                                                  

6.            naďalej spolupracovať s oddelením hraničnej polície a OO PZ v Kráľ. Chlmci .....

                               splnené

7. naďalej udržiavať dobrú spoluprácu so susednými Organmi. ...               

                               splnené

8.            zabezpečiť sústredenie ml.rybárov ...

                               splnené               

9.            zlepšiť teoretickú a praktickú prípravu rybárov ...

                               splnené 

10.          usporiadať miestne preteky dospelých členov ....

                               splnené

11.          hospodárne nakladať so zvereným majetkom ...

                               splnené

Výbor sám by nemohol dosiahnuť tieto výsledky bez nezištnej práce niektorých členov rybárskej stráže, členov komisií, obetavých radových členov podotýkam jednotlivcov, zástupcov a obcí ako napríklad starostu vo Veľkých Trakanoch alebo primátora mesta Čierna nad Tisou. Patrí im za to naše poďakovanie a úcta. Poďakovanie patrí aj dlhoročnému sponzoru, ktorý už tradične podporuje našu organizáciu pán Šivák Bartolomej z obce Biel a obchodnému stredisku Jednota v Čiernej nad Tisou.

Nerobím si ilúzie o tom, že sme dosiahli všetko, čo sme dosiahnuť mohli a v čo sme dúfali. Reálny život v našom regióne je ešte stále veľmi zložitý a tak sme snažili dosiahnuť to, čo dosiahnuť bolo možné.

 

Súdiť iných je ľahké súďme sami seba            -              asi to bude ťažšie.

 

Petrov zdar                                                                                        Predseda MO SRZ v Čiernej nad Tisou

                                                                                                            Tomáš FEJKO

 
Pochvalné uznanie

 

za obetavú prácu v rybárstve a členstva v MO SRZ

 v Čiernej nad Tisou od predsedu MO SRZ

 

dostávajú

 

MATIS          Pavol                                     ....................

 

TOMORI       Peter                                     ....................

 

KECSÉS       Zsoltán                                  ....................

 

KOČI             Pavol                                     ....................

 

SABO             Miroslav                                ....................

 

BABIAK       Ladislav                                  ....................

 

GAJDOŠÍK Juraj                                        ....................

 

VAGASI        Július                                     ....................

 

MÉSZAROS Ladislav                                ....................

 

BATTYÁNYI Zoltán                                   ....................

 

FODOR         Zoltán                                  ....................

 

BABIAK       František                               ....................

 

LEŠKO          Mikuláš                                 ....................

 

KUKÓ           Štefan                                    ....................

 

TÉGLÁŠ       Gabriel                                  ....................

 

RAGANY      Andrej                                    ....................

 

TOLVAJ        Alexander                             ....................

 

TÓTH             František                               ....................

 

GILÁNYI     Štefan                                       ....................

 

FEKETE      Ján                                           ....................

 

 

 

 

 


Správa o činnosti rybárskej stráže

pri MO SRZ v Čiernej nad Tisou za rok 2006

 

 

Oblasť organizačná

 

Členovia rybárskej stráže pri MsO SRZ Čiernej nad Tisou pracovali ako celok a vykonávali kolektívnu prácu, čiže kontrolnú činnosť aj keď boli prípady jednotlivcov dá sa povedať tých istých, zaujatejších členov rybárskej stráže, ktorý vykonávali aj kontroly samostatne alebo v menších skupinách. Pri svojej činnosti sa rybárska stráž riadi platným zákonom o rybárstve č.139/2002 Zz., jeho vykonávacou vyhláškou a Smernicou pre výkon členov rybárskej stráže. Svoju činnosť vykonávali podľa plánu práce pre rok 2006, ktorý bol schválený na VČS konanej dňa 5.marca 2006. V tomto roku sa po VČS vymenili niektoré funkcie, určil sa vedúci Rybárskej stráže, ktorého si zvolili členovia rybárskej stráže a stal sa ním p. Battyányi Zoltán. Novozvolený výbor Miestnej organizácie SRZ v Čiernej nad Tisou upozornil všetkých členov rybárskej stráže na plnenie uznesenia v oblasti rybárskej stráže. Vedúci Rybárskej stráže v spolupráci s Hospodárom p. Tomori Petrompredsedom MO SRZ Fejko Tomášom podľa zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z. a smernice pre ustanovenie a činnosť RS riadili činnosť rybárskej stráže v roku 2006 a po prvý krát sa dohliadal rámec rybárskeho práva po zarybnení našich revírov. Bola vyhodnotená činnosť a aktivita jednotlivých členov Rybárskej stráže, ale aj aktivita jednotlivých členov MO SRZ v Čiernej nad Tisou, je úbohé a bezcenné hovoriť o aktivite jednotlivých členov našej MO SRZ, ten nezáujem o žiadnu činnosť  v našej organizácii prekvitá. Ale aj tu sa našli niektorí poctiví rybári nie členovia Výboru, ale iba obyčajní rybári a podali kus dobrej vôle a prispeli svojou účasťou nad dodržiavaním rybárskeho práva. Výbor MO SRZ už poučoval dosť svojich členov súčasne ako aj členov rybárskej stráže a tak sa rozhodol, že v roku 2007 bude zasahovať tvrdšie voči všetkým ktorí porušujú rybárske právo alebo si neplnia svoje základne povinnosti. Ak ani to nepomôže bude musieť dôjsť aj k tomu, že odvoláme z funkcie niektorých členov Rybárskej stráže. V budúcnosti počítame rozšíriť členov rybárskej stráže o ďalších dobrovoľníkov z radov tých, ktorí majú ochotu a odhodlanie svedomite pracovať.

Je potreba pružne reagovať a smerovať kontrolnú činnosť tam, kde je na vody zvýšený tlak zo strany rybárov. Táto organizačná štruktúra je vzhľadom na túto požiadavku náročná na materiálno-technické zabezpečenie, zvýšené finančné náklady, ale hlavne na ľudský faktor, preto je do budúcnosti potrebné zlepšiť túto činnosť a je možné vytvoriť napríklad koordináciu jednotlivých úsekov a poprípade ju rozdeliť na jednotlivé sekcie a tie prideliť jednotlivcom členom rybárskej stráže, a tým sa možno dosiahne zvýšená organizačná aktivita jednotlivých členov. Dotyčný člen rybárskej stráže bude za predmetný úsek zodpovedať, a tým prednášať situačnú správu o zistených nedostatkoch alebo podnetoch niektorých rybárov na zlepšenie a skvalitnenie predmetnej lokality, rybárskeho práva a dobrého pocitu rybára. 

Oblasť kontrolnej činnosti

Na základe analýzy vypracovanej začiatkom roka po VČS a na spoločnom zasadnutí s výborom a osobných poznatkov hodnotím kontrolnú činnosť v tomto kalendárnom roku na rovnakej úrovni ako predchádzajúce obdobie. V plánovaní a vykonávaní kontrol nedošlo k zlepšeniu, no ani k zhoršeniu. Ako som už uviedol nájdu sa jednotlivci ochotní si vykonávať svoju dobrovoľnú činnosť vo väčšej miere, niektorí zas v menšej miere. Je potrebné dosiahnuť, aby aj tí ktorí sa podieľali svojou činnosťou len tak – tak, aby sa ich činnosť v roku 2007 zlepšila.

                Hodnotiť najlepšieho člena rybárskej stráže toho roku nechcem, ale do budúcna, čiže v roku 2008 to určite urobím alebo ešte koncom roka 2007. Pochvala a úcta patrí tým členom MO SRZ, ktorí nám pomáhali pri 24 hodinovej ochrane rybárskeho revíru po našom zarybnení čiže :   Norbert DARGO, Jozef TANCSÁK, Ladislav BAJNOK st., Ladislav BAJNOK ml., Alexander KERÉGYARTO, Alexnader Gilányi.

Z našich kontrol, zásahov rybárskej stráže môžeme zhodnotiť, že ešte nie všetci členovia SRZ poznajú a dodržiavajú Zákon č.139/2002 Z.z. a vyhlášku k nemu vydanú. I keď došlo v apríli k niektorým zmenám vo vyhláške, členovia RS zisťovali aj v mesiacoch august a september, že niektorí rybári ani nevedia, že sa zmenila vyhláška, ako ju potom mali dodržiavať. V mnohých prípadoch mi pripadalo, že členovia Rybárskej stráže sú učitelia alebo školitelia a nie ako kontrolný orgán. Vo veľkej miere sa využívala výhoda člena rybárskej stráže zákonom daná a povolená, ktorá umožňuje členovi rybárskej stráže prejednať menej závažný priestupok na mieste a to dohováraním, čiže napomenutím. Vo väčšine prípadov sa kontrolná činnosť vykonávala živelne so zameraním na tie úseky, revíry, kde je to najbližšie a dá sa tam prísť autom. Málo alebo vôbec nekontrolované revíry, ťažko dostupné alebo z brehu vôbec nedostupné sa vôbec nekontrolovali. Vzhľadom k týmto skutočnostiam sa prepracuje systém kontrol a v budúcom roku sa budú kontroly vykonávať podľa nového systému, ktorý bude riadiť vedúci Rybárskej stráže s výborom MO SRZ a za hlavnú úlohu budem vyžadovať, aby sa využil motorový čln. 

K zlepšeniu kontrolnej činnosti doporučujem, aby bol v roku 2007 zameraný i Aktív nečlenov rybárskej stráže, na ktorom by bolo vykonané školenie zo znenia novej vyhlášky so zameraním sa na problematické  veci pre niektorých rybárov ale aj členov rybárskej stráže a tak spoločne vykonať celoplošnú kontrolu našich obhospodarovaných vôd.

Oblasť kontroly čistoty vôd

V tejto oblasti sú dlhodobé problémy a čím viac závažné problémy. Veľa nedostatkov sa vyskytuje v poriadku okolo vodných plôch, ktoré sú znečisťované odpadom „VÁS RYBÁROV“. Pri predmetnom zistení skutku a poprípade zisťovaní vinníkov sa spravidla nedarí zistiť, kto a kedy to urobil. Čiže správanie sa niektorých rybárov pri vode, keď pri odchode zanechávajú po sebe neporiadok a vyhovárajú sa na svojich predchodcov. Veta „ TO UŽ TU BOLO AJ PREDTÝM“ je už zastarala a nepodstatná. Nedá sa určiť, že je to iba výnimočné, týka sa to aj mŕtveho ramena rieky Tisa ale aj pri Latorici napríklad Balogszog, ale podotýkam že sa to týka všetkých našich vodných plôch. 

Oblasť spolupráce 

Spoluprácu s orgánmi polície hodnotím na dobrej úrovni. Najlepšie v tomto smere sa nám pracuje s OO PZ v Kráľovskom Chlmci, ale podotkol by som, že sú to bývalí členovia OO PZ z Čiernej nad Tisou, ktorí poznajú naše problémy, poznajú náš úsek a poznajú našich rybárov. Doporučujem v roku 2007 vykonať spoločnú rybársku kontrolu s členmi rybárskej stráže MO SRZ Veľké Kapušany a MO SRZ Kráľovský Chlmec so zameraním sa na všetky úseky vodných plôch.

Oblasť materiálno-technického zabezpečenia

Materiálno-technické zabezpečenie členov RS bolo v roku 2006 doplnené. Ekonomické možnosti MO SRZ nám umožnili štandardne preplácať náklady na PHM a prevádzku mobilného telefónu pre vedúceho rybárskej stráže a tým vzájomnej informovanosti o veľkých akciách.

Samotné zhodnotenie rybárskej stráže

Ako som uviedol v jednotlivých oblastiach, s výkonom činnosti Rybárskej stráže môžeme byť spokojný len čiastočne. U niektorých členov rybárskej stráže je členstvo len na papieri a svoju úlohu pri ochrane rybárskeho práva si neplnia. Z tohto dôvodu aj týmto vyzývam všetkých členov rybárskej stráže na plnenie si svojich povinností pri ochrane rybárskeho práva, budem sa domáhať k plneniu povinností člena rybárskej stráže kvantitatívne ale hlavne kvalitatívne. K tomu musia dopomôcť i ostatní funkcionári VÝBORU MO SRZ v Čiernej nad Tisou. Verím, že menšími zmenami i poskytovaných výhod členov RS sa ich aktivita zlepší.

Je na výbore ako bude pokračovať činnosť rybárskej stráže a disciplinárnej komisie, lebo i táto má veľký vplyv na aktivitu výkonu ochrany rybárskeho práva zo strany členov rybárskej stráže.

 

                                                                                                                            Predseda MO SRZ v Čiernej nad Tisou

                                                                                                                                              Tomáš FEJKO

 

V Čiernej nad Tisou dňa 04.02.2007

 

 


 

 

TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google