Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 10.01.2019 06:45:50

ZO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

ROK 2009
 
        VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA ROK 2009
  konaná dňa 08.02.2008
 
 
                                                                                
 
Video:
 
 - Otvorenie
 - časť 1
 - časť 2
- časť 3
- časť 4
 - časť 5
  - časť 6
 - Záver

Správa o činnosti Výboru MO SRZ

v Čiernej nad Tisou

v roku 2008 a výhľad na rok 2009

 
  Vážení športoví rybári, milí hostia.

    V prvom rade mi dovoľte privítať vás všetkých na našom dnešnom stretnutí, respektíve na našej dnešnej VČS. Vítam medzi nami p. Mgr. Tibora DULÍKA primátora mesta Čierna nad Tisou, zástupcov OO PZ SR z Kráľovského Chlmca a to p. riaditeľa npor. Ing. Andreaja  GERGELYA a p. maj.Mgr. Jána BOBÍKA zástupcu riaditeľa OO PZ SR v Kráľovskom Chlmci a taktiež vítam medzi nami p. maj.Mgr. Ernesta GÁNOCZIHO riaditeľa OHCP PZ SR v Čiernej nad Tisou.
    Tak, ako každý rok aj tento krát sme sa stretli, aby sme zhodnotili naše výsledky, našu činnosť v predošlom období, respektíve  prácu a činnosť MO SRZ v roku 2008. Máme za sebou ďalší rok plný prekvapení, sklamaní malých, ale aj väčščích úspechov. Vážený rybári dovoľte mi, aby som na našom dnešnom stretnutí stručne zhodnotil a podelil sa s vami o svoje postrehy.

    Výbor MO SRZ v Čiernej nad Tisou sa od poslednej VČS, konanej dňa 10.02.2008 zišiel a schádzal v nepravidelných intervaloch, ale vždy podľa aktuálnej potreby alebo na podnet niektorého člena Výboru. Som presvedčený, že je to nepostačujúce a práve preto už padol návrh, na našej pracovnej porade, aby sa Výbor MO schádzal pravidelne 1 x mesačne a to vždy  prvý pondelok v  mesiaci, kde by riešil podnety návrhy zo strany členov a rybárov. Azda ako každý z vás, aj ja som si na začiatku roka 2008 kládol otázku, aký bude tento rok, aký bude rok 2008. Predpokladal, tušil a vlastne vedel som, že bude náročný, kedže náš systém je súšasťou nestabilného prostredia súdržnosti. Šťastie praje pripraveným ako vraví staré, ale múdre príslovie. A práve preto som ani ja nenechával v niektorých prípadoch nič na náhodu.  Predsavzal som si filozofiu brať ohľad predovšetkým na vás rybárov na našu budúcnosť,  čiže mladých rybárov na dobrú reputáciu našej organizácie. Mojou silnou konkurenciou boli v mnohých prípadoch moji najbližší, kampaň založená na silných a planých sľuboch alebo neochota a nečinnosť vo vne už tretí rok vyvoláva nepriaznivý dojem. Ale predovšetkým vyvoláva to nepriaznivý vplyv na našu činnosť. Ale na obranu Výboru MO musím povedať len toľko „ Vy rybári ste si volili svojich zástupcov do výboru a tak to zostane do najbližších volieb“.  Nemôžem povedať, že tento rok, toto obdobie nebolo pre nás úspešné a že výbor nepracoval, pretože sa nám podarilo určitým spôsobom ovplyvniť vývoj, trend, konanie a celkové myslenie, systém opatrení, ktoré sa ukázali ako efektívne. Som toho názoru, že komunikácia a komunikačné aktivity našej organizácie by sa ešte stále mali zlepšovať, je potrebné a preto sa budeme  snažiť a budem sa snažiť aj ja pokračovať v tohtoročnej stratégii, v stratégii roka 2008 aj v roku 2009.

    Musíme rozširovať svoje pozitíva, našu prácu, naše aktivity, musíme sa zviditeľniť nášmu okoliu. Sme tu pre všetkých a práve preto konajme tak aby všetci pocítili a videli, že sme tu. Vhodnou propagáciou našej činnosti aj prostredníctvom zaujimavých akcii a aktivít. Čoraz viac našej práce a nás musíme zviditeľniť, aby z pohľadu občana, ktorý ešte neprepadol rybárčeniu alebo rybára, ktorému do dnešného dňa bolo všetko ľahostajné vytvoril nový a  kladný dojem, vzástla jeho aktivita voči nám rybárom celkovo voči rybárčeniu. Naše najvýznamnejšie aktivity smerovali na činnosť rybárskej stráže na zarybnenie a mládež.

    V roku 2009 sa musíme zamerať na väčšiu aktivitu v prázdninovom období a tým na správne využívanie voľného času našich detí a mladých ľudí. Vypracovať program, nejakú športovú aktivitu a to hlavne pre žiakov ZŠ, ale nezabúdajúc na našich dospelých rybárov aj tu je potrebné pripravovať a rozširovať programovú činnosť. Spoločné akcie, posedenia a vzájomná debata, výmena názorov len prospeje obom stranám.  Už tretí rok sa snažím výrazne zneniť činnosť MO, rok po roku a zdanlivo nebadane. A môžem kľudným svedomím povedať znenil sa systém, znenili sa vedomosti, služby MO a vzájomný kontakt. Mení sa a znemí sa naša MO, staneme sa partnerom svojích kvalít v tvrdej realite, len musíme prerásť cez naších súperov, prekvapiť a zaujať ich naším cieľom. Je potrebné rozvíjať odborné vedomosti a skúsenosti, a tie čo máme musíme využiť v náš prospech a v neprospech iných v neprospech tých, ktorým je všetko ľahostajé. Ako som už uviedol nadviazať na tvorivú aktivitu, nové technológie, riadenie procesov a predovšetkým stať sa partnerom všetkých. Kontakt nás všetkých a rok 2008 podľa mňa potvrdil, že sme schopní sa na tejto úrovni celkom dobre dohodnúť a vieme aj zaujať. Kritika a ostré slová z mojej strany voči Výboru, voči určitým členom, respektíve práci a zaujatosti, celkovej odhodlanosti konať, ale naozaj zaujato konať v prospech všetkých neuhasla, ale  zostala a zostáva. Nie som ten a nepatrím medzi tých, ktorým postačí jedná vec a druhú pustí inému. Chcem veľa, čo najviac, chcem toho čo najviac pre nás všetkých. Vôbec ma neuspokojuje súčastný stav ak by mal niektorý z vás takýto dojem z mojich predošlých slov je na omyle. Hnevá ma veľmi veľa vecí, ale sme tu preto, aby sme zmenili čo sa zmeniť dá a čo chcú napríklad zmeniť iný. Treba počúvať iných, prispieť myšlienkou, ale hlavne fizickou silou v konkrétnej veci, treba konať, slová už dnes nie sú činnom v mojej predstave slová čiže viacero slov sú len prekážka tomu, aby sme konali. Hlavným cieľom je u mňa, aby sme mali všetci snahu riešiť veci a najmä tie ktoré sa týkajú nás všetkých, takéto veci sa majú konať vecne a pružne. Bol by som rád keby anonymná zodpovednosť výboru ako celku už nejestvovala, zrušila sa, naopak aby sa konkrétne veci rozumne rozdelili. Členovia výboru si rozumne rozdelili kompetencie napr. v niektorých veciach aj tu na VČS, a dá sa potom následne určiť aj zodpovednosť za jednotlivé činnosti. Tým sa odstráni anonymná zodpovednosť ako celku, respektíve Výboru a vznikne tak konkrétna zodpovednosť jeho jednotlivých členov.  

  27. September bol dňom gastronómie v našom meste. Naša MO SRZ po prvý krát usporiadala na miestnom futbalovom ihrisku súťaž vo varení o nalpešie „HALÁSZLÉ“ 7 družstiev si vyskúšalo svoje umenie vo varení, súťažné družstvá a samotný členovia prevažne rybári a muži.

Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo POLICE s polnočným halászlém. Touto cestou dovoľte mi poďakovať sa všetkým zúčastneným ako aj našim sponzorom tohto podujatia a to :

Mgr. Tiborovi Dulíkovi primátorovi mesta Čierna nad Tisou, firme DEKORA p. Antonovi Kalaposovi z Čiernej nad Tisou ako aj p. Pavlovi Borčíkovi, ktorý prispeli finančnými prostriedkami a dekoratívnou cenou na predmetnú akciu. Ďakujeme MO SRZ  z Kráľovského Chlmca, ktorý nás pohostili udeným Africkým sumcom, čo bola lahôdka pri skvelých rybacích poplievkach. 

  Ešte raz Ďakujeme všetkým aj naším nadšencom aj tým, ktorý prispeli svojou účasťou ako divák.

    S právu o hospodárení miestnej organizácie vám prednesie môj kolega člen Výboru  pán Ján Kováč, hospodárnosť hospodárenia MO vám prednesie  KRK a jej predseda p.Juraj Gajdošík. Správou o činnosti Rybárskej stráže vás budem informovať ja, ktorá bola spracovaná predsedom MO a vedúcim RS s pánom Zoltánom Battyányim.

    Avšak v prvom rade vyjadril by som sa k Plánu hlavných úloh našej MO SRZ, ktoré boli schválené uznesením členskou základňou našej MO SRZ pre rok 2008.


K  bodu 1.  

      Vhodnou propagandou v miestnom rozhlase v časopise“ Poľovníctvo a rybárstvo“ a na internetovej stránke MO oboznamovať širokú verejnosť a žiakov Základnej školy s aktívnou činnosťou MO pri zabezpečovaní ochrany prírody a vodného živočíšstva.

Internetová stránka MO SRZ v Čiernej nad Tisou  je tu a je pre všetkých, slúži a je napojená do celosvetovej počítačovej siete. Je to akási "sieť sietí" - sústava vzájomne prepojených počítačových sietí. Internet ako celok nikomu nepatrí, nik ho nevlastní – ale mi naša organizácia  vlastní nanajvýš  tú maličkú časť - svoju stránku. Je tu pre komunikáciu nás všetkých- azda toto je hlavná myšlienka našej stránky. Čiže na komunikáciu, prenos a získavanie informácií. V októbrovom čísle Slovesnký rybár nám vyšiel článok  Detský rybársky krúžok v Čiernej nad Tisou. Október a regionálni časopis Régió, článok o súťaži najlepšie halászlé.

K bodu 2.

    Pravidelnými obchôdzkami obhospodarovaných revírov, sledovať či v blízkosti nie sú skládky pevného odpadu a smetia, ktoré by boli v rozpore s hygienickými predpismi.

Obdobným spôsobom ako tomu bolo v roku 2007, ale výrazne lepšie tomu bolo v roku 2008 aj táto úloha bola podľa mňa splnená, nakoľko členovia RS v nepravidelných intervaloch sledovali, zisťovali a boli mnohokrát prekvapení nad ľahkovážnosťou našich rybárov. Čo sa dialo v roku 2007 na brehu rieky Latorica, na brehu mŕtveho ramena rieky Latorica pri Balogszogu, Kapoňa, ale aj mŕtveho ramena rieky Tisa, dialo sa aj v roku 2008. Drzosť niektorých rybárov nepozná hraníc a svedkom je aj náš člen MO p. Ivan Vojtech ml. ktorý nám tiež poskytol aj fotodokumentáciu, ktorá je na web stránke. RS v roku 2009 bude zasahovať voči všetkým, ktorým je takáto vec ľahostajná, len aby rybári neboli nepríjemne prekvapení.

  K  bodu 3. 

    Spracovať plán práce a kontrol Rybárskej stráže v danom termíne, zintenzívniť kontrolnú činnosť členov Rybárskej stráže a hospodára na obhospodarovaných revíroch, tak aby sa účinne zamedzilo pytliactvu a porušovaniu zásad pri výkone rybárskeho práva.

Nedoporučujem v roku 2009 takto schvaľovať uznesenie, nakoľko nie je možné naplánovať kontrolnú činnosť RS. Tá musí byť prekvapivo pružná a zásahová ako tomu bolo v roku 2008 s niektorými členmi RS som ani v roku 2008 nedospel k žiadnej zhode, žiadnemu novému mysleniu a konaniu. Avšak vítam v našej členskej základni RS nových a perspektívnych ľudí, ktorý v roku 2008 už ukázali svoje kvality.

   K bodu 4.

  Zabezpečovať naďalej pravidelné zarybňovanie rybárskych revírov podľa plánu zarybňovania.

Táto úloha spočíva v základných povinnostiach našej  MO, ktorá sa aj v roku 2008 snažila  tento plán zabezpečiť, čo bolo aj splnené a nasadili sme cestou SRZ Rada 900 kg Kapra K2 a 250 kg Amura bieleho, ďalšou násadou boli ryby od pána Janošova a to 600 kg Karasa a 800 kg Kapra K3.

Nie som spokojný so strážením predmetnej násady zo strany členov Výboru  a jednotlivých členov RS – malá účasť.

  K bodu 5.

    Organizovať brigády na revíroch MO, najmä na odstavnom ramene Čene, Latorice a na odstavnom ramene rieky Tisa.

Milé dámy, milí páni tak, ako som sa vyjadril v roku 2008 za rok 2007, tak teraz, tak učiniť nemôžem. Po znížení brigádnickeho poplatku z Sk 300.- na Sk 200.- už zas vaša aktivita voči svojím základným povinostiam voči MO klesla. A klesla až alarmujúco až o 50 % čiže ak v roku 2007 vás bolo na brigáde asi 100 členov v roku 2008 vás tu bolo asi 50. A práve preto v roku 2009 brigádnicky poplatok sa zvyšuje opäť na predošlú čiastku čiže 10 €, ktoré sa vám vrátia až po, zdôrazňujem po odpracovaní 8 brigádnickych hodín.

K bodu 6.  

      Naďalej spolupracovať s oddelením hraničnej polície v Čiernej nad Tisou a s obvodným oddelením Policajného zboru v Kráľovskom Chlmci pri odhaľovaní Trestného činu pytliactva v revíroch MO Čierna nad Tisou.

Aj v tomto bode doporučujem zlepšiť spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní a tým obmedziť páchanie pytliactva na našich vodách. Sme si vedomí, že zamedziť tejto nepriaznivej činnosti nemôžme, ale obmedziť áno a práve preto bude našou snahou túto činnosť zlepšiť. 

K bodu 7. 

    Naďalej udržiavať dobrú spoluprácu so susednými organizáciami SRZ s Kráľovským Chlmcom a Veľkými Kapušanmi.

Tak ako po minulé obdobia rok 2008  bol tak trochu výnimkou a bohužiaľ  v roku 2008 sme  nedolázali  s okolitými organizáciami, a členmi ich RS zabezpečiť spoločný výkon ochrany rybárstva, nepodarilo sa nám ani zorganizovať spoločné sústredenie členov Výboru pre nepriazeň počasia.  Je pravdou, že naši rybári mohli v priebehu roka na hlavnom toku rieky Latorica loviť bez akýchkoľvek  obmedzení, ale samozrejme za dodržiavania základných povinností rybára. Za čo osobne im aj touto cestou ďakujem a pevne dúfam, že naša spolupráca bude v roku 2009  lepšia.

K bodu 8.

Zabezpečiť sústredenie Mladých rybárov a súťaž Mladých rybárov.

Dňa 28 a 29.06.2008 sa tak ako už dlhé roky usporiadal tábor MR za hojnej účasti, ktorého sa zúčastnili aj deti krúžku mladých rybárov.

Prvé poradia z 22 učastníkov pretekov mladých rybárov

1.  Pásztor Dávid................1592 bodov,

2.  Hajdók Bence................1312 bodov,

3.  Petöczová Veronika......1176 bodov,

4.  Fejko Tomáš  ml..............876 bodov,

5.  Pitócky Ádam...................820 bodov,

6.  Holik Kristián...................765 bodov,

7.  Gilányi Alexander...........708 bodov, 

8.  Nagy Csaba....................706 bodov,

9.  Dargó Norbert  ml...........694 bodov,

10. Vida Kristián..................606 bodov,  

K bodu 9.

    Zlepšiť teoretickú a praktickú úroveň pri výuke nových členov MO, členov rybárskej stráže, hospodárov ako aj funkcionárov Výboru MO.

Doporučujem toto uznesenie na rok 2009 vyňať z uznesení a nahradiť ho uznesením podľa môjho predloženého návrhu, s ktorým vás neskôr oboznámim. Členovia RS, hospodár ako aj funkcionári Výboru MO mali dostatok času a musia vedieť svoje základné povinnosti, nemá zmysel sa už nad touto problematikou pozastavovať a nebodaj sa tejto problamatike venovať. 

K bodu 10.

  Usporiadať miestne preteky v Love rýb udicou pre dospelých členov MO SRZ ako aj pre funkcionárov MO SRZ.

Tak sme učinili 31.08.2008, kde sme na mŕtvom ramene rieky Tisa za cintorínom usporiadali ďalšie kolo, ďalší ročník pretekov v LRU pre dospelých. Opätovne mi dovoľte z tejto pozície aj dnes zagratulovať svojmu dlhoročnému priateľovi p. Viktorovi Petöczovi, ktorý bol zas a opakovane najlepší aj v roku 2008.

Prvé priečky súťaže v LRU dopselých

1. Petöcz Viktor       .....       1318 b.

2. Pásztor Tomáš   .....       450 b.

3. Šanta Karol         .....       436 b.

4. Mitro Štefan         .....       346 b.

5. Szabó Richard   .....       344 b.

6. Bartoš František  .....       316 b.

7. Ing. Hajdók István .....       280 b.

8. Tančák Jozef       .....       184 b.

9. Filo Gabriel           ....       116 b.

10. Világi Róbert       .....       88 b.

 

K bodu 11.

      Naďalej viesť krúžok Mladých rybárov pri ZŠ s vyučovacím jazykom Slovenským v Čiernej nad Tisou.

Úloha splnená a Krúžok mladých rybárov zaťiaľ funguje a bude fungovať aj v školskom roku 2008/2009.

K bodu 12.

        Hospodárne nakladať so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami MO SRZ.

Hospodárnosť zverených prostriedkov z účtovného hľadiska vám predniesol, respektíve prednesie náš účtovník z hľadiska zákonnosti bola vykonanná kontrola KRK.

    Na záver sa chcem úprimne poďakovať tým, ktorí si to zaslúžia, za vašu prácu a za váš prístup k iným,  za váš prístup voči našej MO. Chcem sa vám úprimne poďakovať, veľa som sa toho naučil.  Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú skladať akúsi mozaiku, ktorá pomáha vytvárať všetko to, čo robíme, o čom ste dnes počuli a o čom sa dočítavate na nešej stránke.  Ďakujem všetkým, ktorí sa spolupodieľali na príprave Tábora mladých rybárov, Súťaže v LRU dopselých, V súťaži o najlepšie halászlé, v zarybnení a taktiež ďakujem aktívnym členom RS  za ich ochotnú a obetavú prácu, ďakujem vám členom našej MO, ktorý ste sa podieľali na brigádnickej činnosti, na strážení násad. Ďakujem všetkým tým ktorých som spoznal v roku 2008, ktorí prispievajú na našej stránke, všetkým rybárom, ktorí sú členovia našej MO, všetkým tým ktorí dohliadajú na poriadok a zákonitosť v rybárstve.

  Prajem všetkým rybárom v roku 2009.

 

                                                                          PETROV ZDAR

                                                                                                                                            Za Výbor MO SRZ               Predseda MO SRZ

                                                                                                                                                                                                   Tomáš Fejko

  V Čiernej nad Tisou dňa 08.02.2009

 

P L Á N

hlavných úloh MO - SRZ Čierna nad Tisou

na rok  2009

 

 

 1. Vhodnou propagandou v okolitých miestnych rozhlasoch v časopisoch Sloveský rybár ako aj v regionálnom týždenníku Zemplín a na internetovej stránke MO oboznamovať širokú verejnosť s aktívnou činnosťou MO.

 2. Pravidelnými obchôdzkami obhospodarovaných revírov, sledovať či v blízkosti nie sú skládky pevného odpadu a smetia, ktoré by boli v rozpore s hygienickými predpismi.

 3. Zintenzívniť kontrolnú činnosť členov Rybárskej stráže a hospodára na obhospodarovaných revíroch, tak aby sa účinne obmedzilo pytliactvu a porušovaniu zásad pri výkone rybárskeho práva.

 4. Zabezpečovať naďalej pravidelné zarybňovanie rybárskych revírov min. podľa plánu zarybňovania a zabezpečenie stráženia tejto násady v dobe 2 týždňov. Členovia Výboru a členovia RS min. 3 x 12 hodín.

 5. Zabezpečiť brigády na revíroch MO - 8 hodín. Určiť termín brigád a miesto pre rok 2010.

 6. Zintenzívniť spoluprácu s OO PZ Kráľovský Chlmec a OHCP v Čiernej nad Tisou pri odhaľovaní Trestného činu pytliactva v revíroch MO Čierna nad Tisou.

 7. Naďalej udržiavať dobrú spoluprácu so susednými organizáciami SRZ s Kráľovským Chlmcom a Veľkými Kapušanmi.

 8. Zabezpečiť sústredenie Mladých rybárov a súťaž Mladých rybárov.

 9. Zabezpečiť druhý ročník súťaže vo varení o „Najlepšie HALÁSZLÉ“ .

 10. Usporiadať miestne preteky v Love rýb udicou pre dospelých členov MO SRZ ako aj pre funkcionárov MO SRZ.

 11. Naďalej viesť krúžok Mladých rybárov pri ZŠ s vyučovacím jazykom Slovenským v Čiernej nad Tisou.

 12. Hospodárne nakladať so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami MO SRZ.

 13. Zabezpečiť VČS v roku 2010 na  termín  07.02.2010 aj s prípravou volieb do Výboru MO SRZ.  Zabezpečiť konanie VČS v budúcnosti na presný termín a to je stále na prvý víkend kalendárneho mesiaca, respektíve prvá nedeľa v mesiaci február kalendárneho roku.

 

Správa o činnosti Rybárskej stráže pri MO SRZ

Čiernej nad Tisou  za rok 2008

 

Začiatkom roka 2008 sme mali 8 členov RS, čo bol podľa mňa nepostačujúci počet členov RS a nevyhovujúci stav trendu v súčastnom období, kedy ešte je stále dostatok nedisciplinovaných rybárov, ktorí nedodržiavajú  stanovy SRZ a možno ešte stále vysoké číslo pytliakov na naších revíroch. Z dôvodu zníženia členov RS v roku 2007 začiatkom roka 2008 bola odoslaná prihláška na vykonanie štátnych skúšok u 4 členov našej organizácie, prípadných nových členov RS o čom bola členská základňa riadne informovaná na minuloročnej VČS.  Tu musím pochváliť 3 kandidátov MO rybárov, ktorí absolvovali a kladne zvládli skúšku. Jeden kandidát RS musí počkať na opravnú skúšku,  nakoľko nezvládol test. Aj touto cestou gratulujem novým členom RS za ich úspešné absolvovanie skúšok a prajem im veľa elánu a ochoty do ťažkej a obetavej práce na úkor ich osobného voľna.

RS pri svojej činnosti tak ako to kladie zákon sa riadi platným zákonom o rybárstve č. 139/2002 Z.z., Vykonávaciou vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 17.marca 2006. Podľa uznesenia schváleného na VČS sa nám nepodarilo naplánovať činnosť RS, ale na úkor toho zvýraznila sa činnosť RS už aj prijatím nových zaujatých členov. V roku 2008 bolo celkovo vykonaných  46 výjazdov, kontrol rybárskej stráže čo činí cca 2160 prejazdených km a počet kontrolovaných osôb  214. Budem sa opakovať,  ale môžeme  len a len pochváliť nových zaujatých členov RS, ktorí chcú a vedia čo sa preukázalo okamžite po ich zložení sľubu.

Zdôrazňujem, čo už bolo pomerne viackrát zdôrazňované, ale dúfam, že to bude naposledy, členovia RS nie sú školitelia, ale kontrolný orgán, ktorý dohliada na dodržiavanie zákonitosti. Pevne dúfam, že spolupráca so susednými organizáciami v roku 2009 bude na vyššej úrovni, RS bude úzko spolupracovať aj s príslušníkmi OO PZ SR v Kráľovskom Chlmci a taktiež s príslušníkmi OHCP PZ SR v Čiernej nad Tisou, vzájomnú spoluprácu so spoločnými silami treba zosúladiť, pripraviť a zorganizovať čo si v roku 2009 ako predseda MO v spoločnosti s vedúcim RS beriem na osobnú zodpovednosť. 

Materiálno-technické zabezpečenie RS je podľa mňa na celkom slušnej úrovni. Do budúcnosti plánujem zakúpiť ďaľekohľad s nočným videním. V roku 2008 sa už plne, ale ešte stále vo veľmi malej  miere využíval služobný čln. Na rok 2009 bude priorita využívania služobného člna na celkovej dĺžke našich riek ako je Tisa a Latorica, ale nezabúdajúc  ani na mŕtve ramená.Ako som už uviedol činnosť RS už bola v roku 2008 zo strany jednitlivých členov lepšia, tí ktorí sa ešte do dnešného dňa nenapravili musia tak učiniť čo najskôr ak nie,  urobíme to isté ako v roku 2007, nech mi prepáčia, ale nečinnosť už v našej oragnizácii nemá miesto.V roku 2008 má RS a vedúci RS ešte jednú úlohu a to úsko spolupracovať aj s členmi a predsedom  Disciplinárnej komisie. Vo výjazdoch, kde je neuspokojivý, až nízky počet členov RS prizívať aj členov Disciplinárnej komisie, nakoľko ona má taktiež veľký vplyv na aktivitu výkonu ochrany rybárskeho práva zo strany členov RS. 

Som stále zástancom, aby sa obhospodárovaný úsek našej MO rozdelil medzi členmi RS, respektíve by sa rozdelil na dva časti a to 1. časť Tisa a 2. časť Latorica. Príslušní členovia by spravidla mali vykonávať kontrolu len na vytýčených úsekoch, zodpovedať a tým prednášať situačné správy o zistených nedostatkoch, podnetoch na zlepšenie a skvalitnenie lokality a dobrého posedenia pri brehu.

V roku 2009 žiadam aj členov RS aby vytvorili dvojice a tieto by venovali  aspoň 4 hodiny svojho osobného voľna a naplánovali akciu pre deti z krúžku mladých rybárov v prírode.

Na zodpovednosť vedúci RS v roku 2009 bude mať aj ďalšiu úlohu a to dôsledne sa venovať štatistickému hláseniu činnosti RS.Samozrejme musíme si byť vedomí, že vyššia aktivita a činnosť RS bude mať dopad aj na rozpočet našej MO, ale ak chceme dôsledným spôsobom kontrolovať pytliactvo ako aj čistotu našich vôd, nevidím zábran aby sme aj tu nevičlenili nejakú finančnú čiastku. Je potrebné, ba dôležité prácu zorganizovať a efektívne využívať motorové vozidla, a tým sledujem na ich plnú a efektívnu využiteľnosť.

Na záver touto cestou vyzývam všetkých členov RS, ale aj členov Výboru MO, že pri nasadení násad považujem za prvoradú úlohu a povinnosť zaiteresovaných stráženie v dobe 2 týždňov a to 24 hodín denne. Tým podotýkam, že každý člen RS a každý člen Výboru bez výnikmi nech považu za svoju povinnosť v termíne uloženej násady do vody, kedy je lov obmedzený, respektíve zakázaný a kedy má RS najviac práce odpracovať nim 3 x 12 hodín. 

Petrov zdar !

 

                        Predseda RS                                                                                                     Predseda MO SRZ

                      Zoltán Battyányi                                                                                                         Tomáš Fejko

 


 

TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google