Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 19.11.2018 07:30:31

MO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

ROK 2010

Vážené dámy, páni, športoví rybári, milí hostia.

 

          Skôr ako Vám prednesiem správu o činnosti Výboru MO SRZ v Čiernej nad Tisou za uplynulé obdobie, respektíve za rok 2009, dovoľte mi, aby som Vás všetkých privítal v mene svojom, ako aj v mene Výboru našej MO na našej dnešnej VČS to jest dňa 07.02.2010 v Čiernej nad Tisou.

          Na našej VČS osobitne vítam primátora mesta Čierna nad Tisou pána Mgr.Tibora Dulíka, delegáta rady SRZ, pána Vojtecha Bodzása, zástupcu OO PZ z Kráľovského Chlmca  pána Mgr. Jána Bobíka. Taktiež medzi nás boli pozvaný zástupcovia Oddelenia Cudzineckej a hraničnej polície v Čiernej nad Tisou, ktorý sa z dôvodov zaneprázdnenosti nevedeli dostaviť. V neposlednom rade vítam medzi nami aj našich dlhoročných hostí zo susedných organizácii MO SRZ Kráľovského  Chlmca a to pána Predsedu a pána Tajomníka.  Zástupcovia z Veľkých  Kapušian sa nám ospravedlnili.

 

          Dnešná VČS sa koná v súlade s § 14 ods. 2 podľa platných stanov SRZ a podľa schváleného uznesenia VČS  konanej v roku 2009.

Výbor MO SRZ pozval na dnešnú VČS všetkých 261 dospelých členov našej MO SRZ.

         

Správa o činnosti ktorú Vám predkladám, je výsledkom činnosti Výboru SRZ za predchádzajúce obdobie. Výbor ako celok, sa schádzal pravidelne a to jeden krát do mesiaca, vždy v prvý pondelok kalendárneho mesiaca a v mimoriadnych udalostiach a situáciách, ktorých v roku 2009 nebolo málo aj na svojich mimoriadnych stretnutiach. Na týchto Výborových schôdzach sa v niektorých prípadoch zúčastňovali aj členovia MO, ale aj rybári zaujímajúci sa o činnosť Výboru a samotnú organizáciu.

Výbor pracoval v zmysle plánu hlavných úloh schválených na minuloročnej VČS. V priebehu roka 2009 došlo aj k vylúčeniu jedného člena Výboru, a to v plnom súlade so stanovami SRZ za jeho nezáujem o prácu a následne povolanie za člena Výboru menovaním, bez voľby nového člena, ktorý samozrejme prejavil už aj minulosti záujem o prácu vo Výbore. Menovaný Zoltán Battyányi, nový člen Výboru bol zárukou kvalitnej práce potrebnej na chod našej MO a celkového Výboru. Práca Výboru bola kontrolovaná aj účasťou zo strany právoplatne zvoleného predsedu KK p. Juraj Gajdošík na našich zasadnutiach o čom sa Vám určite zmieni vo svojom vystúpení.

 

Stav členskej základne za posledné roky

Rok                           2001                 2002             2003             2004             2005                                            

Spolu –                     348 / 80           380 / 74       357 / 67       313 / 56       279 / 50

deti a mládež  

                                       

                      2006             2007           2008               2009                                              

                      281 / 53         310 / 77         282 / 57         261 / 46

 

 

            Bohužiaľ musím konštatovať, že z vyššie uvedených štatistických údajov a čísiel, vyplýva že stav členskej základne za posledné obdobia, ale zisťujúc ešte údaje z predošlých 10 rokov, je viac a viac alarmujúci a vonkoncom už nie stabilizovaný. Naše čísla nám mierne klesajú, máme nízky stav dospelých, ale aj mladých rybárov. Toto je dlhoročný a trvalý problém v našej a nerád to zdôrazňujem v tesnej blízkosti iných MO iba v našej organizácii, ktorý aj napriek mojej a našej snahe, snahe celkového Výboru sa nedarí napraviť.

Je to smutné konštatovanie, ale nezostáva mi nič iné, len si to priznať a ako hlavnú úlohu na budúce štvorročné volebné obdobie si predsavziať, aby sa tieto čísla zmenili. Myslím tým snahu zlepšiť a konečne začať venovať sa deťom, mládeži a dospelým rybárom. Práca celého Výboru, efektivita a profesionalita akože zaujatých ľudí sa podobne smutné konštatovanie možno aj týmto odzrkadľuje. Možno nedostatočné množstvo finančných prostriedkov, ale pravdepodobne ľudský faktor opakovane zlyháva a efektivita klesá, ktorú je potrebné nejakým spôsobom pribrzdiť. Aj po mojej každoročnej snahe, napriek môjmu neustálemu zdôrazňovaniu a každoročných výzvach na jednotlivých VČS, ktorými ste boli svedkami, respektíve adresovanými do pléna, aby sa záujemcovia o naše deti, mládež, ale aj dospelých rybárov prihlásili. Záujemcovia, ktorý nám pomôžu rozbehnúť prácu a v celku realizovať prácu, avšak do dnešného dňa tento problém nemám a nemáme vyriešený. Z tohto miesta, práve dnes a práve kvôli vyriešeniu tohto problému, alebo aspoň jeho eliminovaniu, vyzývam všetkých našich členov, ktorý majú aspoň trocha kladného vzťahu k deťom, mládeži, ale nezabúdajúc aj dospelých členov našej MO, lebo aj tí potrebujú záujmovú činnosť a potrebujú pociťovať, že niekto je tu a stará sa o ich vložené peniaze do našej organizácie, aby pomohli Výboru tejto organizácie a ujali sa tejto aktivity. Všetci z Vás si zaslúžia našu a Vašu pozornosť.

          Každým rokom zaznamenávame a pociťujeme, či už menší alebo väčší tlak na prestupy z našej organizácie. Ja osobne každý takýto prestup posudzujem za niečo dráždivé, bolestivé a alarmujúce, že niečo sa deje, s čím menovaný nie je spokojný a zvolený ústup, je už iba to čomu sa mi nevyhneme.

          Využite aj dnešný deň a pýtajte sa, ak máte nejaký problém, alebo Vám  nie je niečo jasné, príďte na zasadnutie Výboru, príďte a dotazujte sa priamo u ľudí ktorí by Vám mali zodpovedne vedieť odpovedať na vaše otázky. Bol by som rád, keby už konečne prestali ohovárania z radov rybárov na adresu členom Výboru. Treba si uvedomiť, že všetci členovia Výboru boli právoplatne zvolení. Zvolili ste si ich sami a vy sa svojich kandidátov nepýtate čo a kedy. Bol by som rád, keby sa už konečne prestali ohovárania členov Výboru sami medzisebou. Treba si uvedomiť, že všetci členovia Výboru, sme boli právoplatne zvolený a rybári nám dali svoju dôveru. Bol by som rád keby sme si všetci zastávali svoju funkciu s najlepším vedomím a svedomím. Sme tu dnes všetci, alebo aspoň väčšina, aby sme si vzniknuté veci respektíve nedostatky, navzájom vykonzultovali.

Pevne dúfam, že aj naši delegáti na Sneme SRZ v budúcnosti budú tlmočiť požiadavky nás rybárov, napríklad aby  ceny povolenia na rybolov sa už nezdražovali.

Čo sa týka investícii, bohužiaľ plánovať nemožno veľké veci, avšak sú veci do ktorých nie je potrebné investovať veľké množstvo finančných prostriedkov alebo len minimálne a takýchto investícii sa musíme chopiť, ujať a realizovať ale realizovať spoločnými silami. Jednotlivec nedokáže nič a pamätajte si, že heslo: „V jednote je sila“ nie je prázdnou frázou. ...

Myslím si, že minimálne investície, napríklad aj na vzájomnú informovanosť ako tvorba webovej stránky našej organizácie je zas dobrá.

Pokúsili sme sa prezentovať celkovú činnosť Výboru celé štvorročné obdobie. Avšak komunikácia a dotazy respektíve odozva, je ešte stále len v začiatkoch a mrzí ma, že aj členovia Výboru sú pasívni. Musíme si všetci uvedomiť nečinnosť.  Neaktivita a nenázornosť v dnešnej dobe už nemá miesta, jednoducho si to nemôžeme dovoliť.

 

 Správa o finančnom hospodárení MO SRZ za rok 2009

 Evidenčný stav finančných prostriedkov v peňažnom ústave a stav pokladničnej hotovosti na začiatku a konci roka, respektíve účtovného obdobia bol následovný :

 

Zostatok v pokladni           k 31.12.2008                                   0.- €

- na bežnom účte v SLSP k 31.12.2009                    2.854,65.- €

 

 

Príjem v roku 2009

Zápisné, členské, povolenky :                                         17.248,55.- €

Príjem z úrokov v SLSP                                                           6,73.- €

Ostatné preplatky ( prepl.za elekt.en.)                               157,46.- €

 

Výdavky v roku 2009

Poštovné, kolky a poplatky                                                   195,42.- €

Cestovné a PHM                                                                 1.256,45.- €

Kancelárske potreby                                                             222,04.- €

Občerstvenie na VČS                                                           567,02.- €

Občerstvenie ostatné rybárske akcie                                 644,66.- €

Časopisy                                                                                   51,85.- €

Ceny na preteky dospelých – mlad.ryb.                           400,02.- €

Nájomné za kanceláriu                                                       936,32.- €

Výdaje na zarybnenie                                                         3.079,30.- €

Odoslané pre SRZ Rada Žilina                                         5.880,20.- €

Poistenie RS                                                                                       49,50.- €

Výdaje na kosačku a mot.pílu                                               81,97.- €

Elektrina                                                                                 248,25.- €

Predplatné na internet MO                                                  58,57.- €

Odmeny                                                                              2.161,00.- €

Ostatné ( očkovanie RS, mob.karta, iné drob.výd.)       1.005,20.- €

.....

 

Celkové výdavky v roku 2009 spolu                               17.907,97.- €

                                 

Zostatok v pokladni k 31.12.2009                                                   196,20.- €

Zostatok na bežnom účte SLSP k 31.12.2009               2162,88.- €

 

 Stav majetku MO po tohtoročnej inventarizácii má hodnotu                       9447,65.- €

 

 

Na základe zápisnice Inventarizačnej komisie je majetok

 

-                     postupnej spotreby v hodnote do 2.- € v evidencii v 13 položkách a v celkovej sume 52,17.- €.- tento majetok zaznamenal pokles oproti roku 2008  a to o výšku  37,61.- €

-                     postupnej spotreby v hodnote od 2,01 do 10.- € v evidencii v 36 položkách a v celkovej sume 631,56.- €. zaznamenal nárast oproti roku 2008  a to o výšku 26,92.- €.

-                     postupnej spotreby v hodnote od 10,01 do 166.- €. V evidencii v 48 položkách a v celkovej sume 3801,96.- €, zaznamenal pokles oproti roku 2008 a to o výšku 18,99.- €.

 

Likvidačná komisia na návrh Výboru, respektíve na základe značného opotrebovania predložila vyradiť z evidencie hmotného majetku postupnej spotreby MO v počte 146 kusov majetku v nadobúcacej hodnote 71,48.- €

Celkové príjmy MO dosiahli v roku 2009 hodnotu 17.412,74.- €, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka pokles o 845.- €.

Ďalším príjmom ako dividendy akciovej spoločnosti Slovryb za rok 2009 boli vyplatené v naturálnej forme a to vo forme mrazených pstruhov, ktoré Výbor dnešný deň predkladá ako ceny do tomboly a nie rybárske lístky ako tomu bolo v minulosti.

 

Najväčšiu nákladovú položku tvoril ako to bývalo aj v posledných 4 rokoch nákup násadových rýb v celkovej sume 3.079,30.- €, a odvody SRZ rada Žilina v celkovej sume 5.880,20.- €. V roku 2009 boli vysadené násady v celkovej hmotnosti 1.900.-kg. rýb. Z toho tvorili násady od Rada Žilina Kapor K2 v celkovej váhe 1000.- kg, násady Kapra K3 v celkovej váhe 200.-kg a násada Amura bieleho v celkovej váhe 700.-kg.

 Návrh rozpočtu  MO SRZ Čierna nad Tisou na rok 2010

 

Príjem z členských príspevkov, povoleniek, zápisné, úroky a dividendy

                                                                                                                      17.300.- €

 Výdavky

 Spotreba materiálu                                   298.- €

Zarybnenie                                                 2821.- €

Oprava a údržba                                         332.- €

Nájomné                                                      830.- €

Výkony spojov                                                66.- €

Ostatné náklady                                          600.- €

Poistenie RS                                              100.- €

Cestovné                                                  1.328.- €

Pohostenie a dary                                  1.494.- €

Ostatné finančné náklady                    1.992.- €

Účelová rezerva                                         1.631.- €

Odvody SRZ rada Žilina                           5.809.- €

 

Výdavky spolu                                        17.300.- €

 
      Tradične už každý rok pripravujeme pre našich najmenších členov TMR. Ani tento rok nezaostal pred ostatnými a v dňoch 04. - 05.07.2009 sa uskutočnil TMR, na ktorom sa zúčastnilo 35 mladých rybárov. Z tohto počtu mladých záujemcov o rybárčenie si vyskúšalo svoje vedomosti a schopnosti v samotnej súťaži  22 detí.

 

 1. miesto  Hajdók Bence
 2. miesto Petõczová Veronika
 3. miesto Nagy Csaba
 4. miesto Tóth Daniel
 5. miesto Berezňanin Tomáš
 6. miesto Fejko Tomáš
 7. miesto Pásztor Dávid
 8. miesto Gilányi Alexander

 

 Dňa 22.08.2009 naša MO usporiadala druhý ročník súťaže vo varení o najlepšie „Halászlé“. Tejto súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev. Nie je možné povedať, že by táto akcia nebola dostatočne publikovaná napr. v tlači. Vychádzala až 6 krát v regionálnej tlači Slovo Zepmlína. Plagáty boli roztrúsené po celom okolí, avšak musím konštatovať, že som očakával viac súťažiacich a ešte väčší nápor divákov a prívržencov dobrých jedál a rybárov.

 Dňa 30.08.2009 sa už tiež každoročne uskutočnili preteky v LRU dospelých, avšak zo zmenou prostredia. Tento rok sa preteky uskutočnili na rybníku Čena a boli to preteky plné prekvapení, respektíve podľa dôkazov prepisovala sa už dlhoročná história našej MO.

 1. miesto Totik Ján
 2. miesto Filo Gabriel
 3. miesto Ing.Hajdók István
 4. miesto Gilányi Alexander
 5. miesto Šanta Karol
 6. miesto Brezo Jozef
 7. miesto Doboš Jozef

 Do tejto súťaže sa zapojilo celkom 26 súťažiacich čo je tiež prelom dlhoročného zápolenia malej skupinky rybárov.

Naši členovia RS sa zúčastnili súťaže v LRU a to organizované MO Humenné na vodnej nádrži Chlmec  pri obci Ptičie, kde sa umiestnili na 6 mieste.

Členovia Výboru sa zúčastnili súťaže Širavský pleskáč organizované MO SRZ Michalovce na vodnej nádrži Zemplínska Šírava, kde sa umiestnili na 3 mieste.

Na margo by som ešte rád podotkol, že naši rybári a to menovite pán Hrab Alexander a Kázsmer Karol sa zúčastnili súťaže Širavský kapor. Aj touto cestou mi dovoľte im zablahoželať k ich výkonu a pevne dúfam, že v roku 2010 sa obdobne zúčastnia týchto pretekov a pevne dúfam, že aj za podpory našej MO.

 Ochrana životného prostredia a činnosť RS.

        Tak ako každoročne aj teraz bez výnimky musím konštatovať, vážení páni toto je problematika, ktorá sa taktiež dotýka každého z nás a čím ďalej tým viac aj orgánov kompetentných a zaoberajúcich sa touto problematikou. Verte mi, že rok 2009, ale nebudem klamať keď uvediem že moje 4 roky sa niesli v duchu „Ochrany životného prostredia“ a záchrany Ramsárskej oblasti, respektíve odstavného ramena rieky Tisa. Venujeme sa tejto problematike na každej VČS, a budeme, budú sa musieť funkcionári MO venovať aj v budúcnosti. Pokiaľ si všetci okolo nás nedokážeme uvedomiť, že príroda sa už nedokáže sama vysporiadať týmto problémom. Lepšie a presnejšie povedané, zlomkom toho čo zostalo a zostane pre našu budúcnosť a čo nám prináša naša súčasnosť. Zas musíme konštatovať, že zlyhal ľudský faktor, aj keď niektorý si povedia však zlyhala aj samotná príroda. Nie, musím jednoznačne povedať že nezlyhala príroda, ale je na vine človek, ktorému je v dnešnej dobe a tak tomu bolo aj v nedávnej minulosti všetko ľahostajné a nevidiac púšť ktorá nastáva okolo nás, nám tvrdí, že človek nie je schopný odvrátiť konanie prírody.

Kontrolnou činnosťou RS konštatujem, že niektorý z nás už nutnosť ochrany prírody z časti pochopili, ale väčšine je tento fakt neznámi, menej známi alebo vyvolávajúce len sekundárne konanie, čiže dobu, kedy som si prišiel oddýchnuť a potom už nie je nič.  Rozhádzané smeti pri toku rieky Tisa vo Veľkých Trakanoch, na pláži v Malých Trakanoch v celkovej dĺžke rieky Latorica a odstavných ramenách týchto tokov v porastoch a kríkov. Pevne dúfam, že členovia RS budú pristupovať k takýmto rybárom nekompromisne, lebo upozornení už bolo dosť. Vyzývam Vás všetkých. Zamyslime sa všetci konaniami voči prírode. Preto Vás žiadam zostaňme ľuďmi, ľudskou bytosťou ktorá koná rozvážne a vedome. A prečo je dôležité byť a zostať samým sebou? Lebo nie sme zvieratá, aj keď niekedy sme ešte horší, lebo si špiníme do vlastného hniezda.

Členovia RS v priebehu roka 2009 vykonali 129 kontrol, z časti 39 ciest motorovými vozidlami a prejazdili  2240 km a prekontrolovalo 242 rybárov. Musím sa aj touto cestou poďakovať zaujatým členom RS za ich obetavú prácu.

 

Sumarizácia úlovkov podľa revírov za rok 2009

 

Čene       4-1760-1-1

                                          Káras             90     ks                   5,50   kg

 Latorica   4-1210-1-1

                                          Boleň             1         ks                   3,00   kg

                                        Jalec             7         ks                   8,33   kg

                                        Kapor             38     ks                   109,11 kg

                                        Káras             82     ks                   23,55 kg

                                        Mieň               1         ks                   0,50   kg

                                        Pleskáč         42     ks                   18.85 kg

                                        Sumček Am.           443   ks                   36,00 kg

                                        Sumec           12     ks                   84,17 kg

                                        Šťuka             68     ks                   160,95 kg

                                        Zubáč                       17       ks                   52,33 kg

 Tisa                    

                                        Amúr             1         ks                   2,50   kg

                                        Boleň             2         ks                   3,20   kg

                                        Jeseter           9         ks                   24,97  kg

                                        Kapor             14       ks                   29,20  kg

                                        Káras             100     ks                   17,50  kg

  Vážení rybári, na záver mi dovoľte, aby som sa poďakoval všetkým členom našej organizácie, ktorí svojou prácou pomáhali zvládnuť úlohy kladené v roku 2009, ale aj vo volebnom období rokov 2006 až 2009. Rád by som sa touto cestou poďakoval všetkým sponzorom, ktorí či už materiálne alebo finančne pomohli našej organizácii zrealizovať naše akcie. Ďakujem svojím priateľom, členom RS, členom disciplinárnej komisii, členom KK, členom Výboru, členom susedských organizácii SRZ, ďakujem primátorovi mesta a starostom okolitých obcí, ďakujem pozvaným hosťom a ešte raz na záver, ale v neposlednom rade ďakujem Vám rybárom za spoluprácu. Želám Vám veľa pevného zdravia, ešte viac pohody a oddychu v prírode, želám Vám kapitálne úlovky v našich revíroch, želám Vám veľa pekných chvíľ medzi sebou a nami rybármi v kruhu priateľov.

Toto želanie však môže byť naplnené len vtedy, keď na VČS  dospejeme do štádia a dohodneme sa, respektíve uvedomíme si, že aj Vaša účasť je nutná, dôležitá a nie menej cenná ako naša.

 

 V mene Výboru MO SRZ

Predseda MO SRZ v Čiernej nad Tisou

Bc. Tomáš FEJKO

 

 

 

 LISTINANA OCENENÍ

Miestna organizácia slovenského rybárského zväzu v Čiernej nad Tisou, týmto ďakuje a odovzdáva ocenenia

 

„ Zadlhodobú a úspešnú spoluprácu :

 

Pánom :

          Tibor   BEREZŇANIN                            .............................................      

Ing.     Juraj   DUDÁŠ                                      …………………………….

Mgr.   Tibor   DULÍK                                          …………………………….

          Anton KALAPOŠ                                     …….....…………………….

          Vojtech BOZDÁŠ                                     …………………………….

          Pavel  BAČO                                            …………………………….

          Jozef  DANČO                                         ……….…………………….

          Bartolomej KIRÁLY                               ………..…………………….

 

 „ Za obetavú prácu v MO SRZ Čierna nad Tisou“

 

Disciplinárnej komisii     MO SRZ v Čiernej nad Tisou

 

Predseda komisie   Štefan  PITÓCZKY             ………………………………

Člen komisie            Karol  ŠANTA                      ………………………………

Člen komisie            Štefan  DOBÓ                      ………………………………

 

 

Kontrolná komisia           MO SRZ v Čiernej nad Tisou

Predseda                 Juraj   GAJDOŠÍK                        ………………………………

Člen komisie           František BABIAK                        ………………………………

Člen komisie           Dalibor DRAHOMERECKÝ         ……………………….....…..

 

 

Administrátor a zakladatel web stránky – fotodokumentarista našich akcii a podujatí

 

Člen MO SRZ                     Viktor  PET ÖCZ     ………………………………

 

 Členom  VÝBORU - MO SRZ    

za ich členstvo v MO SRZ, členstvo vo Výbore a aktivity organizované Výborom MO SRZ

 

Predseda     MO SRZ                   Bc.Tomáš FEJKO                         ……….……………

Podpredsedovi MO SRZ                    Ladislav  BABIAK                  ……….……………

Tajotmníkovi MO SRZ                        Pavel  MATIS                          .................................   

Hospodár MO SRZ                            Peter  TOMORI                       .................................

Zástupca Hospodára                         KECSÉS Zoltán                     .................................

Pokladník MO SRZ                              Pavel  KOČI                            ……………………

Ved.RS         MO SRZ                          Zoltán  BATTYÁNYI               .................................

Účtovník        MO SRZ                        Miroslav SABO                       ………..…………..

Člen               MO SRZ                        Eduard DUBEC                      ……….…………..

  

 

Rybár roka 2009 za najväčší úlovok

chytený  členom MO SRZ Čierna nad Tisou“

… diplom a soška loviaceho rybára…

 

 

 

1.        Miesto                       Jozef  TANCSÁK                           .................................

 

 Jeseter malý
 Hmotnosť: 7,27 kg.
 Dlžka: 100 cm.
 Miesto lovu: rieka Tisa

2.        Miesto                       Robert             VILÁGI                   ................................              

 Amur biely
 Hmotnosť: 4,80 kg.
 Dlžka: 68 cm.
 Miesto lovu: rieka Laborec

 

3.          Miesto                                   Štefan   ROMAN                             ...................................

 Sumec veľký
 Hmotnosť: 9,98 kg.
 Dlžka: 117 cm.
 Miesto lovu: rieka Tisa

 

Menovaní získavajú od MO SRZ diplom a pohár 1 až 3 miesto.

 

 

„ Za dlhoročné členstvo v MO SRZ Čierna nad Tisou“

Výbor udeľuje sošky loviaci rybár a rybu – pánom :

 

Mészaroš         Ladislav                       1972                 ...................................

Tóth                 František                     1975                 ...................................

Gabóda           Štefan                          1977                 ...................................

Demeter           Andrej                          1978                 ...................................

Šidlo               František                      1982                 ...................................

Deák               Juraj                            1984                 ...................................

 

 

„ Za dlhoročné členstvo v MO SRZ Čierna nad Tisou“

Výbor udeľuje diplom – pánom :

 

František         BREZO                       ..................................

 Jozef               DOBÓ                        ..................................

 Ľudovít             GILÁNYI                    ..................................

 Zoltán             HOLOVÁČ                  ..................................

 Štefan             HAUX                         .................................

 Štefan             GILÁNYI                     .................................

 Andrej             NAGY                        .................................

 Jozef               IVAN                          .................................

 František         HORNÝ                      .................................

 Bartolomej       SZOTÁK                     ..................................

 Gabriel             FILO                          ..................................

 

 


 

"Predseda MO SRZ

 

v Čiernej nad Tisou

udeľuje diplom za dlhoročné členstvo v MO SRZ o obetavú prácu vo Výbore“

 

 

Pavel               MATIS  -Tajomník MO-                         ..............................

 

Peter               TOMORI – Hospodár MO-                     ..............................

 

 „Predseda MO SRZ v Čiernej nad Tisou

udeľuje diplom za dlhoročné členstvo v MO SRZ

a ochranu rybárskeho práva členom rybárskej stráže“

 

 

 

Zoltán             BATTYÁNYI                                       .............................

Alexander         GILÁNYI                                          ..............................

 

 „Predseda MO SRZ v Čiernej nad Tisou

udeľuje diplom

za členstvo v MO SRZ a účasť na súťaži –Zemplínsky kapor 2009“

 

 

Alexander                     HRAB               ................................


Karol                           KÁZSMER       ................................

 

 

 

 
 
 
 
VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA ROK 2010
konaná dňa 07.02.2010
                                                           
TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google