Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 10.01.2019 06:45:50

ZO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

ROK 2012

Výročná členská schôdza 

konaná dňa 5.2.2012

 

Fotogaléria:                   Videogaléria:                  

         

 

S P R Á V A

o činnosti MO SRZ Čierna nad Tisou za rok 2011

 

 Priatelia, športoví rybári, milí hostia

        Zišli sme sa, aby sme zhodnotili našu činnosť za uplynulý kalendárny rok 2011. Činnosť našej MO v roku 2011 bola nasledovná :

        V mesiaci Január sme zabezpečili vydávanie povolení na rybolov, ďalej sme zaznamenali finančný príjem z odvodov 2% a to vo výške 40.-€, ktorý bol využitý pre tábor mladých rybárov .  Tu  by som Vás všetkých poprosil, ak je možnosť, aby sme sa viacerí pričinili o získavanie prispievateľov a tak ako tomu bolo v roku 2011 aj v roku 2012 bude predmetná finančná suma použitá výhradne pre našich najmladších !

 

Touto cestou vyjadrujem poďakovanie všetkým, ktorí majú na tom zásluhu.

p.         Tomáš Demeter

            František Árvai

            Zoltán Fodor

            Vojtech Iván ml.

 

        V roku 2011 stav členskej základne bol 273 členov a 4 členovia požiadali o prerušenie členstva.  Pribudlo  26 nových dospelých členov  a z toho 5  deti.

        Naša organizácia naďalej viedla krúžok mladých rybárov „Červy“  a poďakovanie vyslovujem  všetkým tým, ktorí sa podieľali na jeho vedení, ale samozrejme aj Vám rybárom, ktorí ste prispeli finančnou sumou 1.-€ čo bolo schválené na VČS v roku 2011 a celému Výboru MO. V krátkosti by som pripomenul už tradičný Tábor mladých rybárov, ktorý naša organizácia usporiadala prvý prázdninový víkend. Počasie nám veru neprialo, ale aj na úkor toho sme mali pekný počet účastníkov. Ďakujem všetkým sponzorom a Výboru MO za priebeh ako aj celkovú prípravu. Nemôžem nespomenúť, ba je našou pýchou, že dňa 15, 16 a 17 Júla naša organizácia a členovia krúžku mladých rybárov sa  zúčastnili 1. Olympiády DRK na Slovensku. Nezahanbili sme meno našej organizácie a celkovo zo súčtu troch súťažných dní sme sa umiestnili na druhom mieste. Len v krátkosti by som spomenul z čoho pozostávali  tri súťažné dni, prvý deň prebiehala súťaž pohár primátora Štúrovo – bol to hod na presnosť ( terč o priemere 60 a 80 cm na vzdialenosť  15 metrov  a preverovala sa tým zručnosť mladých rybárov, tu sme obsadili piate miesto. Druhý deň prebiehal lovom rýb na súkromnom rybníku, ktorý  v extrémnych teplotách veru dal zabrať všetkým mladým rybárom, ale aj dospelým. Štvorhodinová príprava – tréning, krátka prestávka a trojhodinová súťaž, naozaj dala zabrať našim deťom. V love rýb sme obsadili  tretiu priečku. Tretí a posledný deň vial v znamení o Pohár centra voľného času, kde sa vyskúšala vedomosť našich najmenších. Naši krúžkari vyvrcholili a rozhodli sa zabrať zo všetkých síl a umiestnili sa na prvom mieste v sekcii družstvá, a taktiež sme získali pohár Centra voľného času, kde náš mladý rybár Ladislav Bajnok skončil ako suverén na prvom mieste.

 

        Rád by som sa touto cestou poďakoval všetkým našim mladým účastníkom menovite :

 

Veronike Petöczovej

Ladislavovi Bajnokovi

Tomášovi Fejkovi

Adamovi Pitóckemu

a    Alexanderovi Gilányimu,     .........  ktorý nás zastupoval aj v zmiešanom družstve „Krúžkari“

           

            V tejto veci musím spomenúť spoluprácu s tunajším Mestským úradom mesta Čierna nad Tisou, mesto nám na základe projektu vypracovaného Výborom MO z vlastných finančných prostriedkov prispel na 1.Olympiádu finančnou sumou 300 €.-, za ktoré boli nakúpené ceny pre všetkých účastníkov Olympiády.

                Samospráve Mestského úradu mesta Čierna nad Tisou v zastúpení primátorky mesta Ing. Marta Vozáriková ako aj všetkým poslancom mesta aj touto cestou patrí vďaka za ich ústretovosť voči našim mladým rybárom.

        Pevne dúfam, že aj tohto roku  bude prebiehať krúžok mladých rybárov,  a tak ako už tradične aj tento rok spestríme našim najmladším rybárom koniec školského roka serióznou prípravou TMR v prvý prázdninový víkend.

           Ako už všetci viete, máme zriadenú web. stránku, jej administrátori sa pokúšajú zlepšovať, zdokonaľovať a doplňovať ju aktuálnymi témami.  

 

        Uznesenie z VČS konanej v roku 2011 sme splnili, avšak stále nie je v našich silách zabezpečiť niektoré prioritné veci, ktorými sme sa v minulom roku takpovediac trápili. Všetci sme si vedomí, že ochrana životného prostredia nám nie je ľahostajná a vyskytujú sa problémy, nedostatky ktorými si mi sami nevieme rady. Tisa nám odumiera a som presvedčený, že naša MO vykonala dostatok krokov na zabránenie tejto nepriaznivej situácie, ktorá však stále nie je vyriešená. Nemám dôvod niekoho ukrývať alebo nemám dôvod, respektíve nerád by som niekomu ukrivdil alebo podozrieval z nejakého protiprávneho konania voči nám organizácii, voči obci Veľké Trakany, voči samotnému životnému prostrediu a všetkým občanom bývajúcich v tesnej blízkosti lokality Tisa pri Magazíne. Nastolíte nám otázku čo sme robili, verte mi, že len naša organizácia zaujala voči predmetnej problematike záujem zaoberať sa predmetnou problematikou. Poďakovanie patrí aj nášmu oblastnému ichtyológovi Ing. Stanislavovi Gécimu v zastúpení Rady Žilina, ktorý toho času už prevzali predmetný problém do svojich rúk a zastupujú nás v konaniach, kde by sa mala riešiť táto problematika a to nepovolený chov husi domácej samostatne hospodáriacim roľníkom pani Jolanou Chomovou z obce Veľké Trakany.

        Ochrana životného prostredia a problémy okolo nej je aj v našej organizácii ako som už spomenul, veľmi citlivou témou. Nie sme sami, ktorý bojujú proti človeku a samotnej prírode. Niekedy krásna príroda okolo odstavného ramena rieky Tisa, ešte stále dokáže vyvolať ilúziu, že sa nejedná o žiadne hrubé zasahovanie do voľnej prírody a samotný chov hospodárskej hydiny na odstavnom ramene je neškodná. Je to smutné konštatovanie, ale podľa niektorých kompetentných, ktorí zo svojho postavenia a pozície by mali prírodu chrániť tvrdia, že k narušeniu životného prostredia na odstavnom ramene rieky Tisa nedochádza a dokonca je v norme, čo je podľa nás absurdné.

         Čistotu a poriadok pri brehoch našich vôd bohužiaľ neudržiavajú ani rybári. Je to neuveriteľné aké množstvo umelých fliaš, plechoviek od kukurice, mikroténových sáčkov, krabičiek od kostných červov a ďalšie smetí sa nachádza v tesnej blízkosti brehu. Je to problém, ktorý by sa mal dotýkať bez výnimky každého z nás. Smetie, ktoré sme tam sami priniesli aj po sebe upratali a nečakali na to, aby to po nás upratal niekto iný. Aj z toho dôvodu v mesiaci Máj bola vykonaná na odľahlom ramene rieky Tisa spoločná brigáda s deťmi rybárskeho krúžku a členmi rybárskej stráže, počas ktorej bolo vyzbieraných obrovské množstvo vriec smetí. Pochvala a úcta patrí aj tým členom našej MO, ktorí sa pravidelne zúčastňujú aj neplánovaných brigád a svojou prítomnosťou napomáhajú pri zlepšovaní a skvalitnení lokality a dobrého posedenia pri brehu.

        Čo sa týka administratívnej agendy, vybavovali sme prichádzajúce písomnosti, výbor zasadal celkom  plánovite každý prvý pondelok kalendárneho mesiaca a v prípade potreby sme zasadali aj dvakrát, kde sme jednotlivé úlohy riešili individuálne.

Na zasadnutiach výboru sme riešili závažnejšie otázky :

-  začiatkom roka príprava VČS,

- v mesiaci Máj sme prvý krát usporiadali otváracie preteky na rybníku Čene,

- zaoberali sme sa plánovanými brigádami v mesiaci Máj a September, ale aj individuálnymi, ktorých   

   bolo v roku 2011 pomerne  dostatok, takpovediac každý mesiac a niekedy aj dvakrát,

- tábor mladých rybárov, ktorý som už vyššie vo svojej správe uviedol,

- 1.Olympiáda DRK

- súťaž vo varení Halászlé – 1.Letný festival mesta Čierna nad Tisou

- preteky v LRU dospelých

- preteky pre členov Výboru MO

- povinné zarybňovanie

- kontrolná činnosť RS

- ako aj previneniami našich rybárov

 

        Organizovanie brigád na rybníku Čene sú plánované, ale prevažnú väčšiu časť tvoria individuálne brigády, ktoré pozostávali z kosenia, čistenia brehu od odpadkov, ale aj samotná príprava terénu. Do budúcnosti plánujeme prístrešky s lavičkami a stolmi.

 

        Oblasť činnosti Rybárskej stráže MO.

        Začiatkom roka 2011 prebehlo školenie rybárskej stráže našej MO, členovia rybárskej stráže boli poučení o správnom vedení evidencie kontrol a jej hlásenia Tajomníkovi, Hospodárovi a predsedovi MO. Bola napomenutá kvalitatívna a kvantitatívna kontrolná činnosť ako aj samotný prístup členov RS. Zhodnotená bola činnosť predošlého obdobia a boli prijaté aj opatrenia na ich nápravu. Aj touto cestou vyzývam všetkých členov RS o dôsledné dodržiavanie právnych predpisov ohľadom rybárstva a ochrany životného prostredia v našich obhospodarovaných revíroch.

        V roku 2011 bolo celkovo vykonaných 52 výjazdov spojených s kontrolnou činnosťou našich rybárov, počas ktorých bolo kontrolovaných 179 osôb a prejazdených  2622 km. Avšak platených km bolo iba 2047 km, čiže nepreplatených 575 km čo tvorí 18 výjazdov z celkového počtu.

        Úprimná vďaka patrí tým členom rybárskej stráže, ktorí vykonávali dôslednú a pravidelnú činnosť a prispeli tak k naplneniu svojho poslania a poslania celého SRZ – ochrane životného prostredia, ochrane rýb a rybárskeho práva. Zhruba činnosť čl. našej  RS môžeme hodnotiť kladne, táto riešila v prevažnej väčšine nedostatky pohovorom, záznamy z vykonaných kontrol máme evidované, tí členovia, ktorých sa to týka, vedia čoho sa majú v budúcnosti vyvarovať. 

 

Oblasť spolupráce.

        Spolupráca s orgánmi polície OO PZ v Kráľovskom Chlmci je na veľmi dobrej úrovni, ktorá dúfam, že aj v tomto roku bude úspešná a to hlavne pri odhaľovaní trestného činu pytliactva v našich revíroch. V roku 2011 bolo vykonaných niekoľko spoločných kontrol, kde najčastejšiemu previneniu alebo nedostatkov bolo :

-      nekompletnosť povinnej výbavy rybára,

-      nezapísanie dátumu a revíru do povolenia na rybolov – ešte pred začatím lovu,

-      neukončenie lovu – nezapísanie úlovkov do povolenia na rybolov po skončení lovu, alebo pri odchode z lovného miesta,

-      a iných nedostatkov, ktoré už  nemienime trpieť a to je bezočivosť a arogantnosť naozaj len nepatrnej časti našich     rybárov.

 

        Sme si vedomí, že je ťažké zamedziť tejto nepriaznivej činnosti, ale obmedziť sa to dá, a práve preto ju spomíname aj v našej správe tu na VČS a bude našou snahou túto činnosť zlepšovať.

 

Milí priatelia, tak ako po iné roky aj v roku 2011 sme usporiadali naše súťaže :

-          Dňa 08.05.2011 otváracie preteky a sezóna rybolovu na rybníku Čene, nízka účasť, respektíve 13 účastníkov, poradie :

 

1.      Tótik Ján

2.      Ing.Hajdók István

3.      Vencel Jozef

 

-          Dňa 14.5.2011 II.Rybársky ples usporiadaný našou MO v obci Veľké Trakany.  Pravdupovediac ma mrzí nízka, ba až žiadna účasť rybárov z priameho okolia a konkrétnejšie povedané rybárov z obce Malé a Veľké Trakany.

 

-          Dňa  2. a 3. 7. 2011  na odstavnom ramene rieky Tisa bol usporiadaný TMR, ktorý absolvovali naše deti a členovia krúžku, kde sa zúčastnilo a súťažilo  16  detí, umiestnenie :

 

1.   Petoczová Veronika

2.   Sárady Tibor

3.   Hajdók Chruzsina                                                    

 

     Ocenili sme všetkých účastníkov a súťažiacich vecnými cenami.                                                             

           

-          Dňa 28.08.2011 bola usporiadaná súťaž pre členov MO, nízka účasť ako po každé roky, ale dobre pripravená trať a zaujímavé ceny v súťaži sa odzrkadlila spokojnosť všetkých prítomných súťažiacich.

 

1. Gilányi Alexander

2. Doboš Jozef

3. Petocz Viktor

 

-          Takzvaný 1.Letný festival za účasti mesta Čierna nad Tisou spojený s už tradičnou súťažou vo varení o najlepšie Halászlé bolo usporiadané za účasti 8 družstiev, obdobne ako v minulosti na futbalovom ihrisku mesta Čierna nad Tisou. Osem zúčastnených družstiev pripravilo chutné, kvalitné a očiam lichotivé Halászlé, čo bolo ohodnotené vecnými cenami.  

 

            Ešte raz „Verejne vyjadrujem poďakovanie“ nás všetkých našim sponzorom, ktorý prispievali na naše akcie.  Verím, že bude takáto podpora aj naďalej.                                                                                                             

 

            Ceny povolení na rok 2012  sú oznámené na našej web. stránke a ako ste určite registrovali máte ich aj dnešný deň na letákoch. 

 

            Povolenky je možné tak ako po iné roky  si zakúpiť u hl.hospodára p. Petra Tomoriho. Tu musím pripomenúť, že v roku 2011 sme vyčlenili finančné prostriedky na školenie ďalšieho pomocného hospodára a člena Výboru MO a to pána Bc.Petra Pitóckeho.

 

Priatelia, športoví rybári !

            Rok 2011 bol pre nás z časti pokojný, ale aj búrlivý aj v našej organizácii nastali po posledných voľbách zmeny a tou najnepríjemnejšou je, že nás opustil náš dlhoročný člen MO a člen Výboru p.Koči Pavel, dovoľte mi, aby som aj touto cestou vyjadrujem česť jeho pamiatke!  Ako prvý náhradník po posledných voľbách v roku 2010 sa ujal svojho mandátu pán Roman Štefan.

            Ďalšou zmenou je, že volený člen MO, Výboru p.Peter Proščák sa rozhodol dobrovoľne vzdať svojej funkcie podpredsedu a taktiež mandátu, člena Výboru. Ako ďalší náhradník a člen Výboru sa stal p.Ladislav Babiak.

 

            Z dôvodu určitej zodpovednosti za mandát, za váš hlas vo voľbách a členstvo vo Výbore MO som sa rozhodol o ďalšiu zmenu a to presné určenie povinnosti a rozdelenie revírov do rajónov a tým určenie presnej osoby za jej kontrolnú činnosť a následne zodpovednosť.

            Tak som určil hospodára za rajón Latorice a priľahlé ramená pána p. Petra  Tomoriho, ktorý však naďalej zastáva funkciu hlavného hospodára. Za rieku Tisu a priľahlé ramená je zodpovedný pomocný hospodár p.Bc. Peter Pitócky.

            Vedúci RS p.Zoltán Battyányi má pridelený revír rieky Latorica ako aj priľahlé ramená a rieku Tisa s priľahlými ramenami má určenú zástupca vedúceho RS p.Štefan Roman.

            Hlavný referent brigádnickej činnosti p.Jozef Tancsák má pridelenú Latoricu a p.Ladislav Babiak Tisu.

            Rybník Čene patrí do pôsobnosti obom hospodárom, ved.RS ako aj referentom brigádnickej činnosti. Takže ak do budúcna máte otázky ohľadom obhospodarovaných revírov, čistoty, kontroly a brigád môžete sa obrátiť na konkrétnu osobu so svojou požiadavkou ako aj konkrétnou otázkou.

 

           V závere chcem poďakovať  Vám všetkým, ktorí ste prispeli k našim úspechom a pomáhate zveľaďovať našu organizáciu.

        Taktiež ďakujem prítomným hosťom, že nás poctili svojou prítomnosťou a sú nám nápomocní pri našej činnosti.

 

             Želám Vám do roku 2012,  najmä pevné zdravie a veľa pekných chvíľ strávených pri rybolove.

 

PETROV ZDAR  !

 

Za výbor MO SRZ

Predseda Bc.Tomáš Fejko

TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google