Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 10.08.2018 11:56:41

MO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

Rybársky poriadok

 

Slovenský rybársky zväz,  Miestna organizácia Čierna nad Tisou

Dukelských hrdinov 139, 076 43 Čierna nad Tisou

 

 

Rybársky poriadok

 

 

       

 

 

         Upravujúci výkon rybárskeho práva pre držiteľov povolení na rybolov na revíroch v obhospodarovaní Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Čierna nad Tisou.

 

          Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rybárskeho poriadku   od 01. januára 2016 strácajú doteraz vydané miestne rybárske poriadky svoju právoplatnosť.

 

 

 

 

I.  Úvodné ustanovenia

 

    Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Čierna nad Tisou na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch MO SRZ  na základe Zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve a jeho vykonávacej Vyhlášky č. 185/2006 Z.z  vydáva tento

 

Rozsah platnosti miestnych povolení

 

         Držiteľ miestneho povolenia na rybolov na vody kaprové je  oprávnený vykonávať rybárske právo na   všetkých   revíroch  miestnej  organizácie  uvedených  v  zozname  revíroch  MO SRZ uvedených v tomto poriadku.

         Držiteľ  zväzového  povolenia  na  kaprové  vody  je  oprávnený vykonávať rybárske právo v revíroch miestnej organizácie podľa zoznamu Zväzového poriadku.

         Oprávnený   držiteľ   povolenia   na   rybolov   v   kaprových   revíroch obhospodarovaných MO SRZ Čierna nad Tisu musí dodržiavať právne predpisy o rybárstve, rybársky poriadok vydaný Radou SRZ Žilina a tento miestny rybársky poriadok.

 

Členské povinnosti

 

         Každý člen MO SRZ je povinný zaplatiť členské do 31. marca bežného roka. Po tomto termíne mu členstvo v SRZ zaniká a je povinný zaplatiť zápisné ako nový člen vo výške 17 €.

         Každý člen držiteľ povolenia  na  rybolov  je  povinný  správne  vyplnený  záznam  o  úlovkoch odovzdať  organizácií  v  termíne do 15. januára nasledujúceho roka. Za neodovzdaný záznam bude účtovaný poplatok  5,00 €    a za nevyplnený záznam 3,00 €.

         Bez odovzdaného prehľadu nebude členovi vydané nové povolenie na rybolov. Povinnosťou každého člena je zúčastniť sa na členskej schôdze.

 

Brigádnické povinnosti

 

     Každý  člen vo veku od 18 do 62 rokov je povinný ročne odpracovať 10brigádnických hodín.  Brigádnická povinnosť sa nevzťahuje na dôchodcov na plnom invalidnom dôchodku, ZŤP a ZŤP vozíčkar.  Ich  aktivita  sa  však  nevylučuje,  je na princípe dobrovoľnosti. Pokiaľ sa však brigády zúčastní  mládež  do  15  rokov,  musí byť  v sprievode  svojho  zákonného  zástupcu.  Brigádnická činnosť je odpracovávaná na vlastné nebezpečie a riadi sa podľa „Brigádnického poriadku“.

     Za neodpracovanú brigádu a v prípade za neospravedlnenie sa platí určený finančný príspevok na základe rozhodnutia predsedníctva výboru MO SRZ Čierna nad Tisou.

 

 

II. Všeobecné zásady výkonu rybárskeho práva

 

·        Pri príchode k rybárskym revírom s motorovými vozidlami, využívať už spevnené používané poľné cesty, nevyšľapávať  nové  cesty  na ornej  pôde, nevytvárať nové parkovné miesta na týchto pozemkoch  a rešpektovať vlastnické práva majiteľov týchto pozemkov.

 

·        Loviaci rybári sú zodpovedný za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas lovu ako aj po jeho ukončení. Odpadky sú povinný uložiť do vriec a po skončení lovu odniesť so sebou.

 

·        Po príchode k vode oprávnený rybár pred lovom zapisuje nezmazateľným spôsobom ( perom a nie ceruzkou ) čitateľne a bez možnosti vymazania do Záznamu o dochádzkach k vode a úlovkoch, deň lovu a číslo  rybárskeho  revíru,  na  ktorom  bude  loviť. Číslo rybárskeho revíru sa uvádza iba prvým päťčíslím platného rybárskeho revíru, uvedeného v rybárskom poriadku.

 

·        Po ulovení a privlastnení si rýb, zapisuje  loviaci  údaje  do  záznam, do ktorého uvedie druh ryby,   jej  dĺžku  a  približnú  hmotnosť   zapisuje  loviaci  do  záznamu  ihneď  po  ich  ulovení  do samostatného riadku a to ešte pred znovu nahodením udice.

·        Loviaci  je  povinný  po  ukončení  denného  lovu vyčiarknuť všetky prázdne políčka, vrátane políčka pre kontrolu, ak v tomto dni nezaznamenal žiadny úlovok.

 

·        Súčasťou  základnej  výbavy  loviaceho  je  mierka  potrebná na zistenie dĺžky ulovených rýb, uvoľňovač háčikov, podberák !

 

·        Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v  dostatočne priestranných sieťkach, alebo obdobných   zariadeniach,   ktoré  zaručujú   ich   minimálne  poranenia.  Ak  sa  loviaci  rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, dbá o to, aby  ju  bez  týrania  usmrtil.  Usmrtené ryby sa uchovávajú tak, aby bola možná kontrola lovnej miery.

 

·        Ak loviaci rybu v  mieste  lovu vyčistí a zbaví vnútornosti, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody, ani nechať na mieste lovu. Loviaci nesmie znečisťovať okolie lovu, vodnej plochy a pobrežný pozemok.

 

·        Za privlastnenie rýb  sa  považuje  aj  uloženie  úlovku  do  sieťky, tašiek, nádrže na ryby, do plavidiel, alebo mimo vody odkiaľ bola ryba vylovená, ako aj predlženie času, ktorá je nevyhnutne potrebná na okamžité vrátenie úlovku naspäť do vody.

 

·        Loviaci  je  povinný  počas  lovu  zachovávať  ticho, neobťažovať ostatných rybárov hlukom, šetrne a ohľaduplne sa chovať k uloveným rybám a k okolitej prírode.

 

·        Pri love na kaprových vodách musia loviaci medzi sebou dodržiavať vzdialenosť najmenej 5 metrov a pri love na prívlač 20 metrov, pokiaľ sa nedohodnú inak.

 

·        Na vyzvanie člena rybárskej stráže je loviaci povinný sa   preukázať  členským preukazom s nalepenou fotografiou. V prípade, že sa takýmto preukazom  nebude   vedieť  preukázať, bude mu odobraté povolenie  na  rybolov,  ktoré  mu  bude  vrátené  až po preukázaní sa  platným členským preukazom.

 

·        Pred odchodom z lovného miesta ak bol založený oheň, ten uhasiť a len tak opustiť rybársky revír.

 

·        Nikto  nemá  právo  v  rybárskom  revíry  si lovné miesto vyvlastniť a ani žiadnym spôsobom vyhradiť  aj napriek tomu,  že si lovné miesto upravil.

 

 

 

III.   V kaprových vodách sa zakazuje

 

 

·        loviť na viac ako dve udice  ( bič sa považuje tiež za prút)

·        loviť na viac ako dva nadväzce na  jednej  udici opatrené   jednoduchým   háčikom   alebo   na  viac  ako   jeden  nadväzec opatrený  dvojháčikom  alebo trojháčikom  a na viac ako  tri  mušky  pri použití muškárskej udice,

·        loviť na rybku prinesenú z iného revíru,

·        loviť na rybku alebo prívlač od 1. februára do15. júna,

·        pri love na prívlač  loviť  na  viac  ako  jednu  udicu  s  viac  ako jednou nástrahou,

·        loviť v čase od 22.00 do 04.00 h bez osvetlenia miesta lovu.

           Ako aj iným zakázaným spôsobom lovu rýb, ktoré sú uvedené v   Zákone 139   15. februára

           2002 Z.z. o  Rybárstve.  

 

·        § 310     Pytliactvo    Zákon   č.  300/2005    (Trestný zákon)   Z.z.     Kto    neoprávnene zasiahne  do  výkonu  práva  poľovníctva  alebo  do  výkonu  rybárskeho  práva  tým,  že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným  spôsobom,  alebo  kto ukryje,  prechováva,  alebo na seba alebo na iného prevedie zver alebo ryby neoprávnene  ulovené  alebo  nájdené,  potrestá  sa odňatím slobody až na dva roky.

 

 

 

IV. Rybárske revíry miestnej organizácie  SRZ

 

 

Latorica  č. revíru  4-1210-1-1     kaprová voda  -  lovná

Čiastkové povodie rieky Latorica od hrádze / 23 rkm / po štátnu hranicu SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru.

 

Tisa   číslo revíru  4-2800-1-1      kaprová voda  -  lovná

Čiastkové povodie rieky Tisa od štátnej hranice SR - Maďarsko po štátne hranice SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru.


OR  Čene  č. revíru 4-17601-1    kaprová  miestna voda -  lovná

Odstavné rameno sa nachádza v katastrálnom území obce Čierna   a   Malé Trakany.

 

 

 

V.   Podmienky lovu rýb v revíroch MO SRZ    Čierna nad Tisou

 

·        Deti od 3 do 6 rokov môžu loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá  je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom bez navijaku.  Privlastniť  si  môže  v   jednom dni taký počet všetkých  druhov  rýb,  ktorých  celková  hmotnosť  nepresiahne  1 kg.   Ak   privlastnením si poslednej  ulovenej  ryby  hmotnosť  jeho  úlovku  presiahne 1 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden  kus ryby.  Záznam za loviaceho od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia, alebo osobitného povolenia.

 

·        Deti od 6 do 15 rokov môžu loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym  prútom  s navijakom, alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom  dni  taký  počet  všetkých  druhov rýb, ktorých  celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 2 kusy  kapra  rybničného,  lieňa  sliznatého,  zubáča  veľkoústeho,  šťuky  severnej,  sumca  veľkého, boleňa dravého, lipňa tymiánového  alebo lososovitých druhov  rýb.  Ak  privlastnením  si  poslednej ulovenej  ryby  hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za  správne  vedenie  záznamu  za  loviaceho  od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.

 

·        Mládež od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia, alebo osobitného povolenia.

 

·        Dospelí loviaci môže loviť s dvoma rybárskymi prútmi pričom si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac

 -  dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca  veľkého   alebo 

     lieňa   sliznatého,  prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov,

 -  štyri   kusy  lososovitých  druhov   rýb,  lipňa  tymiánového,  podustvy severnej  alebo  

     mreny  severnej,  prípadne  kombináciu  týchto druhov, alebo

-   taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne    7 kg.

-   Ak    privlastnením    si   poslednej   ulovenej  ryby   hmotnosť    úlovku presiahne  7 kg, 

     loviaci    si   môže  privlastniť  túto  poslednú  ulovenú rybu  bez  ohľadu  na  jej  hmotnosť.

-   Ak  si  loviaci  ako  prvú  privlastní  rybu  ktoréhokoľvek   druhu,  ktorej hmotnosť  je  

     väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden  kus  ryby.

 

Lovná miera rýb podľa § 13  Zbierky zákonov č. 185/2006   Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Z.z.

 

Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto:

 

1) amur biely              60 cm                   12)  pleskáč siný              20 cm

2) boleň dravý            40 cm                   13)  pleskáč tuponosý      20 cm

3) jalec hlavatý           20 cm                   14)  pleskáč vysoký         30 cm

4) jeseter malý            45 cm                   15)  podustva severná      30cm

5) kapor rybničný       40 cm                   16)  sumec veľký             70 cm

6) lieň sliznatý            25 cm                   17)  šťuka severná           60 cm

7) mieň sladkovodný  35 cm                   18)  tolstolobik biely       45 cm

8) mrena severná        40 cm                   19)  tolstolobik pestrý      45 cm

9) mrena škvrnitá        25cm                    20)  úhor európsky          45 cm

10) nosáľ sťahovavý   25 cm                   21)  zubáč veľkoústy       50cm

11) zubáč volžský       35 cm

 

 

Upozornenie

 

 

Tisa   číslo revíru  4-2800-1-1 

Pre lov z malých plavidiel, ktoré sa používajú na rieke Tisa je potrebné zo sebou mať.

·       Evidenčné číslo plavidla, ktoré vydáva MO SRZ Čierna nad Tisou za určitý poplatok, nakoľko je to hraničná voda je kontrolovaná vodnou políciou Maďarskej republikou a Hraničnou políciou SR na základe Šengenskej dohody.

·       Čln musí byť označený príslušným štátnym znakom a ev. číslom, ktoré je majiteľ plavidla povinný umiestniť na viditeľnom mieste !

 

 

OR  Čene  č. revíru 4-17601-1 

        Odstavné rameno Čéne tvorí štátnu hranicu Slovenskej republiky s Ukrajinou. Hranica je súčasťou Šengenského priestoru. Pred návštevou rybárskeho revíru sa odporučuje osobne alebo telefonicky sa ohlásiť na OH PZ Čierna nad Tisou na tel. č. 056 6351585056 6351585, nakoľko hranica je pod kamerovým dohľadom.    

 

          Na odstavnom ramene Čéne je platné len povolenie vydané MO SRZ Čierna nad Tisou. Pri záujme o výkon rybárskeho práva je potrebné si vopred zakúpiť hosťovacie povolenie u Hlavného hospodára MO SRZ Čierna nad Tisou.

 

         Na OR  Čéne  je  od  Ministerstva  životného   prostredia  SR,  odbor  štátnej  vodnej  správy a rybárstva, na základe Rozhodnutia č. 7597/2014-6.1 zo dňa 28. októbra 2014,  daná  ,, Výnimka ,,  zo zákazu lovu rýb  s platnosťou  od 15. mája v rokoch 2015 - 2017  držiteľom  príslušných povolení na rybolov  umožní  podľa  zákona  lov  a  privlastňovanie  si  kapra  rybničného  a  zároveň  ostatných druhov rýb, ktorým v čase platnosti výnimky neprebieha individuálna ochrana v zmysle § 10 ods. 1 písm.  a), b), i), k) vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve.

 

Na odstavnom ramene Čéne je zakázané :

·        Bez povolenia Ministerstva životného prostredia zasahovať a devastovať rastlinstvo                                 a prírodu.

·        Zákaz kúpania sa v rybníku.

·        Zákaz používania rybárskych člnov okrem Rybárskej stráže a v prípade brigádnickej činnosti                  ale aj to za podmienok upovedomenia HO PZ Čierna nad Tisou.

 

Denný čas lovu rýb na kaprových vodách:

Mesiac  a  doba lovu

 

január, február                od          7.00   do  17.00 hod

marec, apríl                    od           5.00  do  21.00 hod

máj, jún, október            od          4.00   do  24.00 hod

júl, august, september     od          0.00   do  24.00 hod

november, december       od          7.00   do  20.00 hod

 

 

Termín brigád

 

Čéne  -  Tisa      mesiac    máj

Latorica             mesiac    september

 

         Presný dátum a čas konania  brigád  na rybárskych revíroch  za daný rok bude uvedené v doložke ,, dôležité informácie pre členov MO SRZ Čierna nad Tisou"  ktorú vydáva rybársky hospodár.

 

 

Rybárske preteky

 

         Rybárske  preteky  pre  dospelých  sa  budú  konať  v  mesiaci máj bežného  roku na  OR Čéne          (v prípade zmeny miesta súťaže výbor  MO SRZ Čierna nad Tisou dá nové miesto  súťaže  rybárom vopred vedieť ). Zraz účastníkov je o 7 00 hod.  na  určenom  mieste  súťaže.  Pretekať  je  možné na položenú alebo na plávanu.  Rybárske preteky pre deti sa budú konať, na tom  istom  mieste  ako pre dospelých a to v prvú nedeľu v mesiaci júl. Začiatok je o 8.00 hod.

 

Spracovali: Hlavný hospodár  MO SRZ Č n/T   Peter TOMORI

                     Predseda   MO SRZ   Č n/T      Bc. Peter PITÓCKY

 

 

V Čiernej nad Tisou dňa:  19.10.2015                    Výbor  MO SRZ Čierna nad Tisou

 

 

 

 

 

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)
TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google