Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 10.01.2019 06:45:50

ZO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

rok 2013

Tábor mladých rybárov 2013

    Tábor mladých rybárov bol zameraný na deti a mládež od 5 do 15 rokov, obsahové zameranie podujatia bolo oboznamovanie sa s deťmi a samotným plánom práce Detských rybárskych krúžkov, ktoré v priebehu roka viedli tieto deti k cieľavedomej ochrane životného prostredia, rozvoju a všestrannému vzdelaniu športového rybárstva. Neoddeliteľnou súčasťou bolo aj poučenie o bezpečnosti pri výkone rybárskeho práva v zmysle zákona, respektíve samotného lovu, pohybu a pobyte v prírode. Miestna organizácia SRZ v Čiernej nad Tisou pri realizácii Tábora mladých rybárov 2013 vychádzala z doterajšieho vývoja, dobrovoľníckej aktivity pre najmladšiu kategóriu detí v prázdninovom období a samozrejme už z dlhoročných tradícii MO.

    V krásnom prostredí počas dvoch dní sa o deti starali zástupcovia z radov výboru MO a rodičia mladých rybárov. Samotný tábor začal ubytovaním a vzájomnou besedou – zážitkami počas školského roka, nechýbalo ani oboznamovanie sa so vzájomnými koncoročnými výsledkami školského roka. Nasledovala krátka prednáška a výklad vzniku SRZ ako aj súčasný stav MO SRZ v Čiernej nad Tisou.  Poznanie základných druhov rýb, no a samozrejme súťaže zručnosti, ktoré boli ohodnotené vecnými cenami.

    Slávnostné zahájenie dňa 29.06. bolo z dôvodu nepriaznivého počasia preložené z 14.00 hodiny na 16.00 hodinu, ktoré však už každý z nás vrelo očakával. Príhovor a otvorenie tábora, ako aj oboznámenie sa s priebehom celkového programu Tábora mladých rybárov predniesol predseda MO SRZ Bc.Tomáš Fejko. Medzi účastníkmi Tábora mladých rybárov sme mohli privítať našich hostí DRK z Kráľovského Chlmca „Ifjú Horgászok“ pod vedením Štefana Salabu a náš partnerský DRK „Pytliaci“ zo Štúrova, pod vedením Štefana Peruteka. Medzi pozvanými hosťami nechýbalo zastúpenie mesta Čierna nad Tisou, pod vedením primátorky mesta Ing. Marty Vozárikovej. Predseda MO zdôraznil, takpovediac podčiarkol fakt spoločnej práce, úsilia o podporu športu ako je samotné rybárstvo, ktoré nám poskytlo mesto Čierna nad Tisou v roku 2013. Poďakoval sa za poskytnutú dotáciu, finančný príspevok vo výške 500.-€ z rozpočtu mesta. Vrúcne sa poďakoval všetkým, ktorí pracovali na zabezpečovaní realizácie Tábora mladých rybárov  a samotnej práci s deťmi v Detskom rybárskom krúžku počas celého roka. Na znak a symbol, že Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu si ctí úspešnú a zodpovednú prácu, v prvom rade podporu mesta Čierna nad Tisou, predseda MO odovzdal plaketu primátorke mesta Čierna nad Tisou Ing.Marte Vozárikovej. Nevynímajúc záslužnú prácu vedúcich detských rybárskych krúžkov si obdobné ocenenie prevzali aj pán Štefan Salaba a pán Štefan Perutek.

    Primátorka mesta Ing.Marta Vozáriková na úvod svojho prejavu vyslovila poďakovanie za to, že aj mesto Čierna nad Tisou môže byť súčasťou pri realizácii tohto projektu Tábora mladých rybárov. Akcia ako je táto „Tábor mladých rybárov“, ktorý je pri MO v Čiernej nad Tisou s podporou nášho mesta Čierna nad Tisou sa v našom okolí nemôže pochváliť žiadne iné mesto alebo obec. Primátorka mesta podotkla, že v dnešnej dobe je to až neuveriteľné. Aj preto sa mesto Čierna nad Tisou bude podieľať a snažiť o to, aby aj rybárstvo, deti a MO mohli svoje projekty aj naďalej úspešne zveľaďovať dotáciami a čím ďalej tým na vyššej úrovni aj z finančnými príspevkami mesta Čierna nad Tisou.

    Po príhovore primátorky mesta požiadal o slovo ved.DRK „Pytliaci“ zo Štúrova Štefan Perutek, ktorý sa poďakoval za pozvanie na už tradičný a určite významný Tábor mladých rybárov. Podotkol, že on a jeho deti to považujú za určitý sviatok, nevšednú a výnimočnú akciu. Ocenil obrovské úsilie členov Výboru MO, samotné mesto Čierna nad Tisou, ktoré sa ako spomenul predseda MO podieľa finančným príspevkom mesta. Tým vyzdvihol príklad obetavosti, ktorý je určite nasledovania hodný, lebo málo miest ako je mesto Čierna nad Tisou, málo húževnatých záujemcov o vedenie DRK a za relatívne krátku dobu vytvorilo a pripravilo na tak vysokej úrovni záujem o deti a športové rybárstvo a celé podujatie Tábor mladých rybárov. Na znak vďaky, spoločnej spolupráce odovzdal predsedovi MO Bc.Tomášovi Fejkovi ďakovnú plaketu.

    Po príhovore vedúceho DRK zo Štúrova sa taktiež ujal slova Štefan Salaba vedúci DRK z Kráľovského Chlmca a poďakoval členom Výboru za pozvanie, za prípravu Tábora mladých rybárov a poprial všetkým mladým rybárom pekný, spoločne strávený víkend, no a hlavne bojovnosť a húževnatosť  v súťaži Love rýb udicou, na ktorú určite každý mladý rybár čaká, kde ako pozná vedenie MO bude ohodnotené krásnymi vecnými cenami.  

 

    Po príhovore hostí sa predseda MO ešte raz srdečne poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a podporujúce slová, ktoré určite stáli za podporu, ale aj za prípravu Tábora mladých rybárov :

    Teodorovi Parajošovi z obce Čierna za jeho ústretovosť pri poskytnutí pozemku na tábor a celkovú spoluprácu v priebehu roka pre MO.

    Petrovi Tomorimu, Zoltánovi Battyányimu a Petrovi Pitóckemu ktorý sa podieľali na zabezpečovaní vecných cien,  svojimi sponzorskými darmi. Kuchárom Pavelovi Matisovi a Štefanovi Romanovi, ktorý sa podieľali na stravovaní v priebehu tábora, Jozefovi Tancsákovi a Daliborovi Drahomereckému za technickú prípravu tábora. Riaditeľke Základnej školy s vyučovacím jazykom Slovenským Mgr. Silvii Bacskaiovej za celoročnú podporu DRK v Čiernej nad Tisou, spoluprácu s predsedom MO a hygienické zabezpečenie účastníkov tábora.

Vďaka patrí taktiež ostatným sponzorom :

MPS s.r.o. mesta Čierna nad Tisou, Ing.Petrovi Brázdovi riaditeľovi spoločnosti

Feeder horgászuzlet – Sátoraljújhely

Auto-motocyklo a rybárske potreby – Ing.Jurajovi Dudášovi Čierna nad Tisou

Predajňa s rybárskymi potrebami Lajoš – Ukrajina

 

    Nasledoval krátky odpočinok, všetci hostia boli privítaný a podľa možností pohostený aj občerstvením. Súťažné disciplíny v zručnosti vykonali zástupcovia výboru, deti boli ohodnotené a mohla nasledovať večera. Plánovaný program bol z časti naplnený a tak sa mohlo pokračovať večerným táborákom a skupinky ktoré sa vytvorili takpovediac nechtiac, vyvolali vzájomné diskusné fóra ohľadom rybárstva.

    Deň 30.06.2013 začal raňajkami, nasledovala technická príprava mladých rybárov, losovanie sektorov a súťažných tratí, na šťastie nedeľňajšie ráno prialo všetkým. Trúbenie spustilo súťaž v Love rýb – plávaná. 12.00 ďalšie trúbenie ukončilo neúprosné zápolenie mladých rybárov.

    Ani jedno dieťa z celkového počtu 20 účastníkov Tábora mladých rybárov neodišlo z tábora bez vecných cien, diplomu za umiestnenie alebo účasť, samozrejme boli ohodnotené prvé tri miesta a najväčšia ryba súťaže.

    15.00 hod. dňa 30.06.2013 koniec tábora. Pevne dúfame, že naši hostia boli spokojný a pevne dúfame, že rok 2014 príjme naše pozvanie ešte viac detí, ešte viac hostí a všetko bude na ešte vyššej úrovni.

 

 

Bc.Tomáš Fejko

Predseda MO SRZ v Čiernej nad Tisou

TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google