Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 19.02.2019 06:51:55

ZO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

index
  
 
            
 
,,  Aktuality  ,,     
 

Upozornenie pre členov    Oznámenie: Vážení rybári, rybárky, členovia a hostia. Srdečne vás pozývame dňa 10.02.2019 na  výročnú členskú schôdzu ZO SRZ Čierna nad Tisou.Účasť každého člena na výročnej členskej schôdzi je dôležitá.Každý člen ZO SRZ je povinný sa preukázať platným členským preukazom. Miesto konania je v budove základnej školy v ul. Školská 3, Čierna nad Tisou pšč: 076 43   Program:Prezentácia  08: 00 hod.

  
 
 
 
 
1. Otvorenie 08:30 hod. výročnej členskej schôdze a privítanie hostí.
 
Predloženie a schválenie programu.
2. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií ( mandátovej, návrhovej )
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Správa o činnosti výboru ZO SRZ, správa rybárskeho hospodára ZO k úlovkom za rok 2018.
 
Zarybnenie pre rok 2018 a plánovaná na rok 2019. Správa vedúceho rybárskej stráže ZO za rok 2018.
5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
6. Správa kontrolnej komisie
7. Plán hlavných úloh na rok 2019
8.  Udelenie čestných odznakov  naším  členom ZO SRZ a udeľovanie diplomov.
9.Prestávka
10. Diskusia 
11. Návrh na uznesenie a uznesenie z VČS výboru na rok 2019
12.Tombola 
13.Záver 
    14.Obed                                    
 

Oznam.Oznámenie o spracovaní osobných údajov

 

   Výbor ZO SRZ Čierna nad Tisou.

     Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým organizátorom podujatia seminára SOS/BirdLife Slovensko Ing. Marte Bálintovej a spol. za ich pozvanie a teda možnosti sa zúčastniť i našej  organizácie na semenári zameranej na problematiku obnovy a 
manažmentu mokradí v Medzibodroží (CHKO Latorica). Akciu organizovali SOS/BirdLife Slovensko, ŠOP SR - Správa CHKO Latorica a SVP - Správa povodia Bodrogu.

    Na seminári odzneli prednášky domácich i zahraničných expertov v danej 
oblasti. V programe bola aj celodenná exkurzia do územia CHVÚ 
Medzibodrožie a zároveň CHKO Latorica.

ďalšie fotky...

OZNÁMENIE!


Výbor MO SRZ:

Predseda : Štefan Roman

Podpredseda : Jozef Tancsák

Hospodár : Peter Tomori

Tajomník, pokladník : Pavel Matis

Brigádnický referent: Ladislav Babiák

Účtovník: Ladislav Nagy

Pomocný hospodár: Alexander Gilányi

 

Kontrolná komisia :

predseda : Bc Ladislav Jurčák

člen : Ivan Vostech st.

člen : Gregor Szabados

 

Vedúci rybárskej stráže: Zoltán Battyányi

 

 

  


 
          
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                 e-mail: mosrzcnt@post.sk
 
 
   
 
 
TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google