Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 10.08.2018 11:56:41

MO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

ROK 2008

Výročná členská schôdza...

  VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA ROK 2008

                                                 konaná dňa 10.02.2008

                                                                                         


Správa o činnosti Výboru MO SRZ

v Čiernej nad Tisou

v roku 2007

 

Vážení športoví rybári, milí hostia.

            V prvom rade mi dovoľte Vás privítať aj z mojej strany na našom dnešnom stretnutí, respektíve na našej dnešnej VČS. Tak ako každý rok aj tento krát sme sa stretli, aby sme zhodnotili naše výsledky, našu činnosť v predošlom období v roku 2007.

            Výbor MO SRZ v Čiernej nad Tisou sa od poslednej VČS, konanej dňa 04.02.2007 zišiel a schádzal v nepravidelných intervaloch, ale vždy podľa aktuálnej potreby a riešil aktuálnu tému. Táto správa by mala obsahovať predchádzajúce sedenie nášho Výboru, na ktorom by sme mali zhodnotiť, respektíve zoceliť správy všetkých členov nášho Výboru do jedného celku a ja ako štatutár by som Vám ju mal dnes na VČS predniesť. Ak si niekto z Vás myslí, že to tak býva milé dámy, milí páni musím Vás vyviesť z tohto omylu, lebo tak to nie je a tak to nefunguje... Táto správa o činnosti našej MO SRZ je správa jednotlivých členov výboru, ktorí sa naozaj v priebehu roka určitým spôsobom zapájali do činnosti, zdôrazňujem zapájali a to ako fyzikálnou veličinou, respektíve svojou silou fyzickou do činnosti tohto Výboru. V časoch presne povedané v roku 2005 a 2006, kedy som sa opätovne dostal po voľbách do Výboru a členovia Výboru si ma zvolili za predsedu som hneď na prvej schôdzi dovolil si pripomenúť všetkým členom Výboru ich základné povinnosti. Ako som to urobil, jednoducho cestou internetu som si doma stiahol Stanovy SRZ a tu som vytlačil základné povinnosti všetkých členov Výboru, bez rozdielu, či šlo o moje postavenie, postavenie podpredsedu, tajomníka, hospodára, pomocného hospodára atď. ....... Predstavte si patrím medzi najmladších členov Výboru a dovolil som si ich upozorniť na základné povinnosti.

            Otázka z mojej strany na Vás milé dámy, milí páni : myslíte si, že som dospel k niečomu ? .........................

Áno predstavte si dospel som k tomu, že som získal ďalšieho nepriateľa, a predstavte si je to člen Výboru.

Ale vrátim sa k Správe o činnosti a zhodnotenia výsledkov MO SRZ.

            Minuloročná Správa, ktorú som prednášal bola podľa mňa dosť obsahovo široká a tak tomu toho roku chcem predísť, možno aj zámerne.

            Nakoľko správu o hospodárení miestnej organizácie prednáša pán Ján Kováč, účtovník a člen Výboru nebudem o nej zbytočne skresľovať jej údaje on je odborníkom je to jeho parketa a v žiadnom prípade nemám dôvod takto konať.

            Či hospodárenie bolo v súlade so zákonom a tom Vás bude informovať KRK a jej predseda pán Juraj Gajdošík. Komisia vykonala kontrolu a určite zaujala svoje stanovisko, takže ani k tejto veci sa vyjadrovať nechcem, aby som nejakým spôsobom nezasahoval do ich práv a povinností.

            V rámci Správy o činnosti Rybárskej stráže Vás budem len v krátkosti informovať o tejto sekcii, ktorá jestvuje a pracuje pri našej organizácii, nakoľko aj tu máme nášho vedúceho RS a je ním pán Zoltán Battyányi.

Menovaný sa mi osobne ospravedlnil za svoju neprítomnosť, samozrejme informoval ma priebežne o všetkých akciách RS o veciach dejúcich sa RS a nakoľko aj ja sám som členom RS viem čo sa deje, čo sa dialo vo vnútri tejto zložky. Začiatkom roka 2007 sme mali 10 RS zatiaľ je to koncom roka oficiálne tiež 10, ale už teraz Vás informujem, že toto číslo klesne na 8, lebo som podal návrh na odobratie odznakov 2 členom. Sú a dúfam, že to boli moji priatelia, ale ich nečinnosť sa nemôže ospravedlniť. V roku 2007 pracovali tí istí, čo pracovali a zapájali sa do činnosti RS v roku 2006 a 2005, žiadna zmena, žiadne ilúzie, alebo žeby nejaké prekvapenia, nie všetko po starom, ako keby som ani nebol dosť kritický vo svojej predošlej správe. A tak som sa rozhodol, že v roku 2008 rozšírim tento stav a o ďalších členov, aby som v roku 2008, alebo koncom roka 2008 mohol zas z čoho sťahovať. Ja potrebujem mladých, perspektívnych ľudí, potrebujem ľudí okolo seba, aby som mohol pracovať a dospieť k plánom, na ktorých sa my spoločne uznesieme dnes tu na VČS Vaším uznesením. Potrebujem ľudí, ktorí v prvom rade chcú pracovať, vedia pracovať so mnou, a ktorí majú ešte aj nejaký elán a chuť do práce a v neposlednom rade, ktorí zbytočne nerozprávajú do vetra ale vedia sa pričiniť kúskom svojej práce.

            Vyjadril by som sa k Plánu hlavných úloh našej MO SRZ, ktoré boli schválené uznesením členskou základňou našej MO SRZ.

K  bodu 1. hodnou propagandou oboznamovať širokú verejnosť a žiakov ZŠ s aktívnou činnosťou MO“  

Hneď po skončení našej minuloročnej VČS som sa s mojím dlhoročným priateľom Viktorom Petöczom zhodol na tom, že založíme internetovú stránku, kde budeme všetky práce, každú činnosť prezentovať širokej verejnosti. Tak sme aj učinili a do jedného mesiaca sme založili internetovú stránku   www.mosrzcnt.wbl.sk , kde sme ukladali všetky verejnosti dostupné materiály. Dnes je táto stránka už tak podrobne vypracovaná a prepracovaná, že tu každý nájde niečo pre seba, či sú to deti alebo dospelý je tu naozaj z každého roška troška. Len na margo by som uviedol, že tu nájdete napr. Kroniku č. I, II, súťaž v LRU dospelých roč. 2006, 2007, hry humor, naše správy a ešte mnoho fotografii.

K bodu 2. pravidelnými obchôdzkami sledovať skládky odpadov .....

Táto úloha splnená, nakoľko členovia RS v nepravidelných intervaloch sledovala, zisťovala a bola mnohokrát prekvapená nad ľahkovážnosťou našich rybárov. To čo sa dialo v roku 2007 na brehu rieky Latorica, na brehu mŕtveho ramena rieky Latorica pri Balogszogu, Kapoňa ale aj mŕtveho ramena rieky Tisa, poviem Vám to bola sila. Nie raz nie dvakrát členovia RS, ale aj ja osobne za účasti niektorých členov krúžku mladých rybárov sme pozbierali 2, 3 ba až 4 tašky, alebo naozaj 2 vrecia odpadu. Sľubujem, že RS v roku 2008 tvrdo bude zasahovať voči všetkým, ktorým je takáto vec ľahostajná.

K bodu 3. spracovať plán práce a kontrol RS .....

K tomuto bodu som sa už z časti vyjadril a zbytočne by som o tom rozprával ešte viac, napríklad tak ako to bolo v roku 2007 som s niektorými členmi RS nedospel k žiadnej zhode, žiadnemu novému mysleniu a konaniu.

K bodu 4. zabezpečovať naďalej pravidelné zarybňovanie podľa plánu .....

Táto úloha spočíva v základných povinnostiach hl.hospodára MO, ktorý sa aj v roku 2007, tak ako už dlhé roky snaží tento plán zabezpečovať, čo bolo v roku 2007 aj splnené a dokúpili sme Karasa vo váhe 650.- kg, ktorého sme nasadili do Balogszogu. V roku 2007 bolo ďalej nasadených cca 840 kg Kapra K3 a cca 800 kg Kapra K2 do našich obhospodarovaných revírov.

K bodu 5. organizovať brigády .....

Milé dámy, milí páni, aspoň tu, TU sme dosiahli to a takú hranicu účasti Vás rybárov, čo už dohromady asi v priebehu 8 až 10 rokov nebolo. Ja Vám poviem a zároveň ĎAKUJEM za Vašu hojnú účasť. Aj keď viem, že vo veľkej miere to bolo vďaka tých 300 korunám za brigádnicky poplatok, ale predsa bolo sa načo pozerať a bolo si pri vode aj čo povedať. Dovoľte mi Vám všetkým ešte raz poďakovať a dúfam, že v roku 2008 nás bude na brigáde ešte viac.

K bodu 6. naďalej spolupracovať s OO PZ .....

Aj táto činnosť pokračovala, ba bola ešte lepšia ako za minulé obdobia, vykonávali sa spoločné kontroly, na ktorých som bol aj ja osobne účastníkom avšak dúfame, že v roku 2008 to bude ešte lepšie.

K bodu 7. naďalej spolupracovať v MO SRZ Kráľovský Chlmec a MO SRZ Veľké Kapušany .....

Tak ako po minulé obdobia ani rok 2007 nebol výnimkou a aj v roku 2007 sme sa dohodli s okolitými organizáciami, naši rybári mohli v priebehu roka na hlavnom toku rieky Latorica loviť bez menších alebo väčších obmedzení, ale samozrejme za dodržiavania základných povinností rybára.

K bodu 8. zabezpečovať sústredenia MR .....

Dňa 30.06. a 01.07.2007 sa tak ako už dlhé roky a je to už tradícia v našej MO SRZ usporiadalo sústredenie, tábor MR za hojnej účasti, ktorého sa zúčastnili aj deti krúžku mladých rybárov.

K bodu 9. zlepšiť teoretickú a praktickú úroveň nových členov MO, rybárskej stráže ako aj funkcionárov .....

 Ako som Vás už informoval, jednou cestou som už tak učinil a každému členovi Výboru našej MO SRZ som rozdal výtlačok, ktorý už aj tak bol známi všetkým ale predsa, aby si každý obnovil svoje zaprášené vedomosti, každý člen Výboru, každý člen RS bol o svojich právach ale aj povinnostiach riadne poučený.

K bodu 10. usporiadať miestne preteky v LRU dospelých .....

Tak sme učinili 26.08.2007, kde sme na mŕtvom ramene rieky Tisa za cintorínom usporiadali ďalšie kolo, ďalší ročník pretekov v LRU pre dospelých. Opätovne mi dovoľte z tejto pozície aj dnes a tu na našej VČS gratulovať svojmu dlhoročnému priateľovi p. Viktorovi Petöczovi, ktorý bol najlepší aj v roku 2007.

K bodu 11. naďalej viesť krúžok Mladých športových rybárov pri ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským .....

No radšej sa nebudem vyjadrovať, ale zhodou okolností aj v roku 2007 krúžok MR riadne fungoval, aj napriek tomu, že oficiálne som požiadal 3 členov výboru, aby mi v tom pomohli, ale vďaka 2 ľudom a to jednému členovi našej MO SRZ p. Alexander Gilányimu a mojej osobe ako člena Výboru, sme tento krúžok celý rok 2007 viedli.

K bodu 12. hospodárne nakladať ......

Rád by som Vás informoval, že v roku 2007 naša MO SRZ bohužiaľ zažila ďalšiu vlámačku, kde nám vznikla škoda cca za 80.000.- Sk, neznámy páchateľ nám vnikol do kancelárie a vzal nám všetko čo mu prišlo pod ruku. Tak sme sa v roku 2007 snažili aspoň z časti doplniť chýbajúce veci a podarilo sa nám to, a tým nám aj vzrástli náklady v roku 2007.

Na záver mi dovoľte ešte raz poďakovať všetkým, ale naozaj z celého srdca ďakujem všetkým, ktorí v našej organizácii niečo robia za ich ochotu za ich prácu , nasadenie a ochotu mi pomôcť. Predovšetkým ďakujem tým, ktorí nie sú členovia Výboru sú to RYBÁRI našej MO SRZ a sú z roka na rok ochotní mi pomôcť v mojej, našej ťažkej situácii nakoľko dnes sa už ľudia nejako nehrnú tam, kde sa niečo má aj robiť. Dovoľte mi týmto sa všetkým poďakovať za Vašu účasť aj na dnešnej VČS a prajem Vám dobrú chuť k obedu.

            Prajem všetkým rybárom do roku 2008 čo najviac a najväčšie úlovky a tým

                                   PETROV ZDAR.


P L Á N

hlavných úloh MO - SRZ Čierna nad Tisou

na rok   2008

 

1.                
Vhodnou propagandou v miestnom rozhlase v časopise“ Poľovníctvo a rybárstvo“ a na internetovej stránke MO oboznamovať širokú verejnosť a žiakov Základnej školy s aktívnou činnosťou MO pri zabezpečovaní
ochrany prírody a vodného živočíšstva.

2.                
Pravidelnými obchôdzkami obhospodarovaných revírov, sledovať či v blízkosti nie sú skládky pevného odpadu a smetia, ktoré by boli v rozpore s hygienickými predpismi.

3.                
Spracovať plán práce a kontrol Rybárskej stráže v danom termíne, zintenzívniť kontrolnú činnosť členov Rybárskej stráže a hospodára na obhospodarovaných
revíroch, tak aby sa účinne zamedzilo pytliactvu a porušovaniu zásad pri výkone rybárskeho práva.

4.                
Zabezpečovať naďalej pravidelné zarybňovanie rybárskych revírov podľa plánu zarybňovania.

5.                
Organizovať brigády na revíroch MO, najmä na odstavnom ramene Čene, Latorice a na odstavnom ramene rieky Tisa.

6.                
Naďalej spolupracovať s oddelením hraničnej polície v Čiernej nad Tisou a s obvodným oddelením Policajného zboru v Kráľovskom Chlmci pri
odhaľovaní Trestného činu pytliactva v revíroch MO Čierna nad Tisou.

7.                
Naďalej udržiavať dobrú spoluprácu so susednými organizáciami SRZ s Kráľovským Chlmcom a Veľkými Kapušanmi.

8.                
Zabezpečiť sústredenie Mladých rybárov a súťaž Mladých rybárov.

9.                
Zlepšiť teoretickú a praktickú úroveň pri výuke nových členov MO, členov rybárskej stráže, hospodárov ako aj funkcionárov Výboru MO.

 

10.           
Usporiadať miestne preteky v Love rýb udicou pre dospelých členov MO SRZ ako aj pre funkcionárov MO SRZ.

11.           
Naďalej viesť krúžok Mladých športových rybárov pri ZŠ s vyučovacím jazykom Slovenským v Čiernej nad Tisou.

12.           
Hospodárne nakladať so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami MO SRZ.       

                                                                                                                                 v Čiernej nad Tisou

                                                                   Tomáš FEJKO


TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google