Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 21.11.2018 06:54:08

MO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

Volebný poriadok pre VEREJNÚ VOĽBU

Volebný poriadok

pre „Verejnú“ voľbu funkcionárov na Výročnej členskej schôdzi

MO SRZ v Čiernej nad Tisou

Článok I.

Právo voliť a byť volený 

1. Podľa stanov SRZ voľby Výboru, Kontrolnej komisie a Delegátov na Snem Slovenského rybárskeho zväzu sa môžu uskutočniť dvoma spôsobmi - tejným hlasovaním alebo verejným hlasovaním.

2. O spôsobe volieb rozhoduje výročná členská schôdza - verejným hlasovaním.

3. Voliť a byť volení môžu len členovia MO SRZ, teda len dospelí členovia MO SRZ , ktorí podľa stanov majú právo voliť a byť volení.

4. Hlasovacie právo je neprenosné. Každý člen, ktorý má právo voliť, musí voliť osobne. 

Článok II.

Počet volených členov 

1. Do Výboru miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu sa volí 9 členov.

2. Do Kontrolnej komisie sa volia 3 členovia.

3. Na Snem Slovenského rybárskeho zväzu sa volia 2 delegáti ostatný sú náhradníci.

Článok III.

Platnosť voľby 

1. Za členov Výboru, Kontrolnej komisie alebo Delegátov na Snem SRZ môžu byť volení len tí kandidáti, ktorí dali súhlas so svojou voľbou písomne a to písomnou Kandidatúrou.

2. Voľby sú platné, ak sa ich zúčastnila nadpolovičná väčšina členov prítomných na VČS a oprávnených hlasovať.

3. Zvolení sú tí členovia, ktorí získali najvyšší počet hlasov až do počtu členov určených v čl. II. ods. 1 až 3. Ostatní kandidáti sú náhradníci v poradí podľa získaného počtu hlasov.

Článok IV.

Priebeh volieb 

1. Voľby riadi predseda volebnej komisie.

2. Hlasuje sa zdvihnutím ruky.

3. Zratávanie hlasov uskutočňujú členovia volebnej komisie podľa toho ako ich zadelí predseda volebnej komisie. Zrátané hlasy za svoj úsek oznámia predsedovi volebnej komisie, ktorý hlasy zráta a oznámi výsledok.

4. O každom kandidátovi sa hlasuje osobitne.

5. Hlasuje sa najprv o kandidátoch za členov Výboru MO SRZ, potom o kandidátoch za členov Kontrolnej komisie MO SRZ a nakoniec o kandidátoch – Delegátov na Snem SRZ.

6. O výsledku verejných volieb spíše volebná komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia volebnej komisie. Člen volebnej komisie, ktorý má výhrady k zápisnici má právo uviesť svoje výhrady do zápisnice a podpísať ich. Predseda volebnej komisie prečíta zápisnicu z volieb i s prípadnými výhradami členov volebnej komisie výročnej členskej schôdzi.

7. Po prečítaní zápisnice predseda volebnej komisie zvolá zasadanie novozvoleného Výboru a uskutoční voľbu predsedu výboru.

8. Predseda volebnej komisie zvolá zasadanie novozvolenej Kontrolnej komisie a uskutoční voľbu jej predsedu.

9. Predseda volebnej komisie na základe získaných hlasov  oznámi Delegátov  a náhradníkov na snem SRZ.

10. Zápisnicu o výsledkoch volieb a prezenčné listiny odovzdá predseda volebnej komisie návrhovej komisii.

11. Členská schôdza schvaľuje výsledky volieb schválením zápisnice o výsledkoch volieb v uznesení z výročnej členskej schôdze.

 

 

 

Predseda MO SRZ v Čiernej nad Tisou.

Bc.Tomáš FEJKO

TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google